پسماندهاي عفوني[1]
پسماندهاي عفوني، حداقل شامل مواد زائد آزمايشگاهي، نظير محيط­هاي كشت و مواد زائد بخش­هاي جراحي و كالبد شكافي و بخش­هاي ايزوله مي­باشند كه بيماران عفوني در آن بستري مي­گردند. پسماند­هایی كه از بخش­هاي همودياليز بيماران به دست مي­آيد  مثل فيلتر­ها ولوله­ها، حوله­هاي يكبار مصرف ، روپوش­ها و دستكش­ها و غیره) و نيز مواد زائد حيوانات تلقيح شده در زمره اين گروه زائدات قرار دارند.پسماند­هاي عفوني ، زائداتي هستند كه قادرند حداقل يك بيماري عفوني را منتقل سازند به دليل اينكه روش قابل قبول براي عفوني بودن اين گونه زائدات در دست نيست ، مراكز قانوني اينگونه مواد را بر حسب اينكه از كجا و با چه محتوياتي توليد مي شوند، شناسايي و تعريف مي­كنند. بر اين اساس حداقل 3 درصد و حداكثر 90 درصد زائدات بيمارستاني را مواد زائد عفوني تشكيل مي­دهند(عمراني ،1369).
مركز پيشگيري و كنترل بيماري[2] پنج نوع پسماند بيمارستاني را عفوني تلقي مي كنند که شامل پسماند­­هاي ميكروبيولوژيك، پاتولوژيك، لاشه حيوانات آلوده، خون واشياء نوك تيزمی باشند(اصل سليماني، 1379.(
یکی از کامل­ترین نظریه­ها در این خصوص توسط Liberman  ارائه شد وی پسماندهای عفونی را  در 12 نوع مشخص طبقه بندی کرده است(كريم زادگان ،1375).
1) پسماند بخش هاي ايزوله
بـيـمـاران ايـن بـخـش بـه دلـيـل داشتن بيماري عـفـونـي قـابـل انـتقال، از ساير بيماران مجزا شده‌اند. بديهي است از نظر انتقال ويروس ايدز و هپاتيت B مراقبت هاي لازم در دفع پسماند هاي خونين و مايعات بدن بيماران بستري در بیمارستان­هـا و بـخـش هـاي ايـزوله ضرورت كامل دارد .
2)  پسماند محيط­هاي كشت و ديگر عوامل عفوني
ايـن مـواد از آزمایشگاه­های تـشخيـص طـبـي‌، آزمايـشگاه­هـاي پـاتـولـوژي و مـيـكـروب­شـنـاسـي و تـحـقـيـقـاتي توليد مي شوند كه شامل كشت هاي تهيه شده از نمونه هاي اخذ شده از بيماران است. نمونه هاي نگهداري شده براي تـحـقـيق و زايدات فرآورده­هاي معين دارويي، قـسمت ديگري از اين مواد زايد عفوني قلمداد مي شوند.
3)  فرآورده­هاي خوني
ايـن گـونـه زايـدات تـوسط بـانك­هاي خون، آزمايـشگاه­هاي تشخيص طبي، مراكز دياليز و شركت­هاي دارويي توليد مي­شوند. اين مواد به طـور بالقوه عفوني بوده و امكان وجود عوامل بـيماري­زا در آن‌هـا بـسـيار زياد است. اين مواد مـمكن است  علاوه بر ويروس ايدز و هپاتيت، ساير بيماري­هاي قابل انتقال به وسيله خون نظير مالاريا سرخجه مادرزادي و غیره را منتقل كنند.
4) پسماند ناشي از اعمال جراحي و كالبد شكافي
پسماند كـه در جـريـان عـمـل جـراحي و كـالـبد شكافي به دست مي آيد همراه با عوامل بـيـمــاري­­زا بـه عـنـوان مـواد زايـد عـفـونـي تـلـقـي مـي‌شوند. از ديدگاه مراقبت­هاي جهاني تمام مـواد زايـد را كـه در تـمـاس بـا خـون و جريان خـون هستـد بايد به عنوان پسماند عفوني تلقي كرد.
1) Infection waste
 2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)