اسلام برنامه ها و دستورات متعالی و محکمی برای تمام افراد خانواده در مقابل یکدیگر و اجتماع بیان نموده است و همه اعضاء را ملزم به رعایت نمودن و تن دادن به قوانین حاکم در خانواده کرده است . قرآن به عنوان کتاب انسان سازی و نورانی ما مسلمانان نیز به این نهاد مهم توجه و عنایت ویژه ای دارد و ضمن بیان اهمیت آن مهمترین حقوق زن ومرد و فرزندان و بستگان را نسبت به یکدیگر بیان می­نماید . از دیدگاه این کتاب آسمانی و نورانی انسانها طوری آفریده شده اند که جفت خواهی به سرشت و آفرینش آنها بر
می­گردد . پس تشکیل خانواده معلول و محصول این است که هر کدام از دو عنصر زن و مرد تا یکدیگر را نخواهند و با یکدیگر نیامیزند و به تعاون و معاضدت یکدیگر تن ندهند ناقصند .
در واقع دو عنصر مکمل یکدیگرند و تنها رابطه ی دو تن نیست که آنها را تکمیل می­کند و تنها تولید فرزند نیست که آنها را دلخوش می­گرداند و تنها امور مادی و ظاهری نیستند که سبب دلبستگی آنها به یکدیگر می­شوند بلکه در این میان یک نکته مهم وکلیدی وجود دارد که از آن می­توان به نیاز روح و جسم نام برد . طرح آفرینش طرح خلقت موجودات جاندار را اینگونه آفریده است .
منطق قرآن در این باره چنین می­فرماید:
« و خلقناکم ازواجاً»[1] « ما شما را جفت جفت آفریدیم .»
آیه دیگر ؛« خداوند شما را ازخاک و پس از نطفه آفرید و شما را جفت جفت گرداند.»[2]
آیه دیگر: « خداوند آفریدگار آسمانها و زمین است و برای شما از جنس خودتان جفت هایی قرار داد و برای چهارپایان نیز جفتهایی از جنس خودشان آفریده است .
این جفت قرار دادن وسیله تکثیر نسل های شماست و هیچ چیز مانند خدا نیست»[3]
در واقع قرآن کریم با اینگونه تعبیرات به حقیقت و فلسفه اساسی تشکیل خانواده اشاره دارد. اگر جفت گرایی در سرشت انسان عجین نشده بود و از طرفی همسران وسیله سکون و آرامش یکدیگر نبودند و دوستی و رحمت در میان آن دو قرار داده نمی شد چه نیازی داشتند که با انعقاد پیمان زناشویی تنهایی و استقلال فردی خود را در جمع کوچک خانواده مضم حل کنند و همه لوازم و نتایج آن را تحمل کنند .
در قرآن کریم جفت گرایی صریحاً به عنوان عامل و سبب آرامش و سکون معرفی شده است . در وجود آدمی زمینه و بستری از مودت و رحمت وجود دارد که تجلی گاه آن فقط محیط خانواده است ، چرا که در خانواده عشق و دلبستگی زن و مرد نسبت به یکدیگر تا آنجا پیش می­رود که شریک غم و شادی یکدیگر می­شوندو غم و شادی یکی عیناً غم و شادی دیگری تلقی می­گردد. قرآن کریم در خصوص نیاز انسان به سکون و آرامش می­فرماید:«اوست که سکون و آرامش را در دلهای مومنان نازل کرده است.»[4]
پس در نهایت نتیجه می­گیریم در اسلام بر خلاف مکتبهای مادی دیگر حاکم بر جهان رفع نیازهای جنسی و حیوانی یا عوامل دیگر در تشکیل و استحکام خانواده محور اصلی نیستند بلکه اصل این است که محیط خانواده پر از صفا و صمیمیت تجلی گاه مودت و رحمت زن و مرد نسبت به یکدیگر وحقیقتاً وسیله سکون و آرامش آنها باشد . اینجاست که انسانها با الهام از قرآن مجید پی می­برند که خانواده فقط محیط آمیزش نطفه ها و سلولهای نطفه ای اسپرم و تولید فرزند و تلاقی بدنها و جذب و انجذاب باطنی زن ومرد و پر شدن خلا روحی هر یک به دیگری و به وحدت رسیدن و فنای در یکدیگر است که در واقع این همان چیزی است که هماهنگ با خلقت و آفرینش زن و مرد است .
در اینجا با توجه به عنایت ویژه اسلام و قرآن به زن و مرد و خانواده این سئوال پیش می­آید که واقعاً چه عوامل و اسبابی باعث می­شوند تا این کانون پر عظمت دچار تزلزل و فروپاشی گردد؟ شناخت این عوامل
و حذف آنها از زندگی ، لازمه قوای زندگی خانوادگی است. چه در غیر این صورت خانواده با فروپاشی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی ارائه گردید .[5]
 
[1] – سوره مبارکه نساء، آیه 8 .
[2] – سوره مبارکه روم، آیه 21.
[3] – سوره مبارکه شوری، آیه 11 .
[4] سوره مبارکه فتح، آیه 4 .
[5] بهشتی، احمد، خانواده در قران، چاپ دوم، قم ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377، صص 42-38.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان