مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه رایگان درمورد میانگین، .A، آنتی، Amuk

واریته
% اسانس
فنول تام گل mgt/gdm ()
فنول تام شاخه و برگ mgt/gdm
آنتی اکسیدان شاخه و برگ ?g/ml (IC50)
آنتی اکسیدان گل ?g/ml (IC50)
Af26
36/0b

29/34e
4/287efg

Am35
220/0a
602/46c
791/49b
6/615esd
41/404f
At31
37/0b

026/24f
3/1021ab

An8
48/0a
907/54bc
63/43c
4/1320a
14/376f
71pA
24/0d
571/57bc
508/105a
5/211fg
08/758d
16AP
31/0c
906/43c
73/22f
7/543efd
72/943c
Aau51
23/0d

13/23f
3/871bcd

AmlitR
394/0b
963/166a
719/37ed
2/176g
54/2586a
Afc
47/0a
411/51c
57/38d
4/1018ab
08/1058b
Amuk
242/0d
765/74b
912/36ed
6/910bc
41/582e
میانگین
33/0
87/70
63/41
64/697
48/958
LSD
042/0
82/20
73/3
351/25
05/74 جدول 3-8-مقایسه میانگین فنول تام و آنتی اکسیدان در جمعیت های مختلف گیاه بومادران به تفکیک فصل
فصل
گونه
ژنوتیپ
فنولیک
(برگ وشاخه)
آنتی اکسیدان(برگ و شاخه)
فنولیک
(گل)
آنتی اکسیدان(گل)
بهار
pachycephala .A
Ap16
47/39
36/1480
67/34
1/1394
Ap71
63/310
59/192
75/85
15/315
میانگین
05/175
47/836
21/60
62/857
بهار
millefolim .A
Amuk
37/59
56/378
01/53
05/390
AmlitR
14/44
51/42
49/120
87/4006
Am35
308/84
42/458
49/64
97/313
میانگین
60/62
16/293
33/79
29/1570
بهار
filipendulina .A
Af26
609/51
07/228


Afc
32/49
78/1669
84/45
47/431
میانگین
46/50
92/948

47/431
بهار
tenuifolia.A
At31
18/26
09/1850


بهار
.Anobilis
An8
58/33
78/1414
38/52
6/257
بهار
aucherii.A
Aau51
71/26
82/2641


میانگین
بهار
همه ژنوتیپها
53/72
70/1025
24/65
89/1015
تابستان
pachycephala .A
Ap16
79/20
86/481
136/53
34/491
Ap71
01/68
15/379
34/29
007/1201
میانگین
4/44
50/430
23/41
17/796
تابستان
Millefolim.A
Amuk
08/39
68/1508
51/96
75/774
AmlitR
30/87
58/352
42/213
19/1166
Am35
73/50
86/1836
714/28
85/494
میانگین
03/59
70/1232
88/112
93/811
تابستان
filipendulina A.
Af26
60/39
30/133


Afc
43/28
18/1474
97/56
67/1684
میانگین
01/34
74/803
تابستان
tenuifolia.A
At31
41/54
10/453


تابستان
nobilis.A
An8
11/71
39/298
42/57
68/494
فصل
گونه
ژنوتیپ
فنولیک
(برگ وشاخه)
آنتی اکسیدان(برگ و شاخه)
فنولیک
(گل)
آنتی اکسیدان(گل)
تابستان
aucherii.A
Aau51
98/48
24/702
505/76
07/901
پاییز
pachycephala .A
Ap16
67/30
40/212


Ap71
15/12
40/171


میانگین
41/21
19/191


پاییز
Millefolim.A
Amuk
70/21
34/381


AmlitR
42/19
80/309


Am35
02/28
91/48


میانگین
04/23
68/246


پاییز
filipendulina .A
Af26
78/20
48/478


Afc
90/42
24/304


میانگین
84/31
36/391


پاییز
tenuifolia.A
At31
50/15
89/1781


میانگین
10/28
03/2003


پاییز
nobilis.A
An8
78/15
04/400


میانگین
50/23
15/609


پاییز
aucherii.A
Aau51
78/15
04/400


میانگین
50/23
15/609


زمستان
pachycephala .A
Ap16
23/31
74/102


Ap71
0
0


میانگین


زمستان
millefolim.A
Amuk
48/27
93/1473


AmlitR
0
0


Am35
10/36
16/118


میانگین


زمستان
filipendulina .A
Af26
17/25
86/309


Afc
63/33
45/625


میانگین
4/29
65/467


زمستان
tenuifolia.A
At31
0
0


زمستان
nobilis.A
An8
72/41
41/1565


زمستان
aucherii .A
Aau51
66/19
03/339


.
]]>