مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه بیشترین تعداد گل در شاخه فرعی متعلق به گونههای nobilis.A و A. milifolium (Amuk) بود. گونههای A. filipendulina و A. tenuifolia دارای تعداد کمتری گل در شاخه فرعی بودند(جدول 3-3). 1) فصل بهار: گونههای nobilis.A (33/2) و A. milifolium (33/2) بیشترین تعدادگل در شاخه فرعی در این فصل را دارا بودند. گونه A. tenuifolia (1) و A. filipendulina (1) کمترین تعداد گل در شاخه فرعی را داشتند. در بین ژنوتیپهای ( Afc با 1 و Af26 با1) متعلق به گونه A. filipendulina تفاوت معناداری نبود. در داخل گونه pachycephala .A ژنوتیپهای Ap71 با 2 و Ap16 با 2 تعدادگل در شاخه فرعی تفاوت معناداری نداشتند(نمودار 3-12). تفاوت تعداد گل در شاخه فرعی در بین ژنوتیپ های گونه A. milifolium بارز بود و به سه دسته کمگل، پرگل و متوسط تفکیک شدند. ژنوتیپهای AmlitRبا 1، Am35 با2 و Amuk با 3 تعداد گل در شاخه فرعی بودند (جدول 3-4).
نمودار 3-12- مقایسه میانگین صفت تعداد گل در گل آذین فرعی در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران. 2) فصل تابستان: در تابستان تغییرات بسیار بود و گونههای nobilis.A (4) و A. milifolium (4) بیشترین تعدادگل در شاخه فرعی در فصل تابستان را دارا بودند. کمترین تعدادگل در شاخه فرعی متعلق به گونه A. filipendulina (3) بود. در بین ژنوتیپهای( Afc با 3 و Af26 با3) متعلق به گونه A. filipendulina تفاوت معناداری نبود. در تابستان، در داخل گونه pachycephala .A ژنوتیپهای Ap71 با 4 و Ap16 با 4 تعدادگل در شاخه فرعی تفاوت معناداری نداشتند(نمودار 3-12). در بین ژنوتیپهای گونه A. milifolium، Amuk با 5 تعداد گل در شاخه فرعی پرگل و AmlitR با 3 ، Am35 با4 بترتیب کمگل و متوسطگل بودند(جدول 3-4). 3) فصل پاییز: تغییرات تعداد گل در شاخه فرعی به واسطه پاییز بارز بود به طوریکه گونه aucherii .A ( 66/1) کمترین تعداد گل در شاخه فرعی را داشت. دو گونه nobilis.A (4) و A. milifolium (3) با یکدیگر متفاوت بودند(نمودار 3-12). در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد (جدول 3-4).
در مطالعه مشابهی که در کشور لیتوانی به منظور مطالعه تنوع مورفولوژیکی در ژنوتیپهای جمع آوری شده گونه A. millefolium انجام شد؛ بسیاری از صفات مختلف رویشی و زایشی مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل مطالعه ژنوتیپ های متعلق به یک گونه در بسیاری از صفات اختلاف معنی داری در مطالعه این محققین مشاهده نشد. صفاتی چون طول ساقه گل دهنده، تعداد برگ، تعداد شاخه های جانبی و وزن خشک اندام هوایی از جمله صفاتی بودند که اختلاف معنی دار از خود نشان دادند]20[.
3-2- اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک
نتایج تجزیه واریانس تنوع بسیار معنیداری (P 0/01) بین ژنوتیپهای مورد مطالعه برای درصد اسانس، میزان فنول تام و اثر آنتی اکسیدانی (IC50) نشان دادند(جدول3-5). همچنین نتایج تجزیه واریانس تفاوت بسیار معنی داری (P 0/01) بین فصول مختلف سال برای صفات مورد ارزیابی نشان دادند (جدول3-5).
3-2-1-شاخه و برگ
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه فنول تام اندازه گیری شده باروش فولین- سیوکالتو در شاخه و برگ تفاوت معناداری بین ژنوتیپها داشت. بیشترین میزان آن در ژنوتیپ 71pA از pachycephala .A با 58/105 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک بود(نمودار 3-13). سه گونه aucherii .A (mgt/gdm13/23)، A. tenuifolia (mgt/gdm 026/24) و ژنوتیپ 16AP از pachycephala .A با 73/22 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک کمترین مقدار فنول تام در چهار فصل سال را نشان دادند(جدول3-7). نمودار 3-13- مقایسه میانگین صفت میزان فنول تام در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
1)فصل بهار: گونه pachycephala .A با 05/175 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک دارای بیشترین مقدار در فصل بهار بود. گونههای aucherii .A (mgt/gdm71/26) و A. tenuifolia (mgt/gdm 18/26) کمترین مقدار فنول تام در فصل بهار را نشان دادند. تفاوت در داخل گونه ها نیز بارز بود در ژنوتیپهای 16AP (mgt/gdm 47/39) و 71pA (mgt/gdm63/310) به روشنی مشخص بود(نمودار 3-13). در ژنوتیپهای (Afc با mgt/gdm32/49 و Af26 با mgt/gdm 609/51) گونه A. filipendulina تفاوت زیادی نداشتند. تفاوت در گونه A. millefolium بارز بود و ژنوتیپ Am35 با 308/84 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک مقدار بیشتری نسبت به Amuk (mgt/gdm 37/59) و AmlitR (mgt/gdm 14/44) نشان داد (جدول3-8). جدول 3-2- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در ژنوتیپهای بومادران.
میانگبن مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
تعداد گل در شاخه فرعی
تعداد گل در شاخه اصلی
گسترش
روز تا 50 درصد گلدهی
روز تا 100 درصد گلدهی
روز تا گلدهی
تعداد گلچه در گل آذین
قطر گل آذین
تعداد برگچه در برگ مرکب
عرض برگ
طول برگ
ارتفاع بوته
108/0ns
7/0ns
02/0 ns
90/12ns
108/88**
32/9ns
23/1ns
1069/0ns
358/0ns
*351/1
78/0ns
25/8ns
2
بلوک
096/6**
78/0**
33/1**
47/6200**
26/9688**
55/3831**
72/2139**
60/14**
218/869**
7478/15**
90/107**
32/1373**
9
واریته
321/0*
36/0**
009/0ns
93/34**
68/26*
02/12**
49/5**
171/0*
59/11ns
905/0**
452/2ns
36/31**
18
بلوک
255/77**
408/38**
558/0**
73/50647**
71/72788**
30/42220**
76/23002**
620/207**
644/1254**
7613/17**
49/56**
12/7052**
3
فصل
817/1**
82/0**
23/0 **
01/2785**
34/5425**
44/1524**
081/1295**
736/12**
64/1254**
**860/16
996/15**
92/643**
27
فصل × واریته
**94/3096
ب لوک × فصل
153/0
10/0
009/0
639/12
430/12
88/4
529/1
066/0
76/8
372/0
694/1
426/12
60
خطای آزمایشی
*، ** وns به ترتیب نشاندهنده معنی دار بودن در سطح 5 درصد، یک درصد و عدم معنی دار بودن می باشد. جدول 3-3-مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در جمعیت های مختلف گیاه بومادران
واریته
تعداد گل در شاخه فرعی
تعداد گل در شاخه اصلی
گسترش
روز تا 50 درصد گلدهی
روز تا 100 درصد گلدهی
روز تا گلدهی
تعداد گلچه در گل آذین
قطر گل آذین
تعداد برگچه در برگ مرکب
عرض برگ
طول برگ
ارتفاع بوته
Af26
1d
916/0b
514/0e
167/45d
5/46d
250/36ef
166/38bc
475/3b
833/26d
946/3a
22/8b
a86/39
Am35
66/1b
08/1b
1a
167/36e
167/47d
250/34f
833/39b
230/4a
250/46a
685/2b
57/10a
917/31 b
At31
0/1d
916/0b
260/0f
33/40ed
833/44d
75/36ef
500/20f
184/2c
083/32c
326/0d
754/1d
b77/29
An8
a 75/2
66/1a
659/0d
917/64b
33/87b
25/56c
583/24e
466/3c
917/19e
946/2b
02/6c
c75/23
71pA
bc 5/1
ab 41/1
1a
33/40ed
833/44d
25/39e
66/36c
18/4a
500/39b
405/2bc
729/6c
d733/17
16AP
bc 5/1
08/1b
833/0b
39e
167/39e
583/36ef
50/14j
714/1d
083/28d
76/1c
212/8b
26/8f
Aau51
bc 58/1
ab 25/1
g 12/0
66b
50/78c
33/59b
50/5h
200/1e
417/27d
311/0d
174/1d
104/13ed
AmlitR
dc 66/1
08/1b
a 75/2
33/26f
30f
25/21g
500/22f
830/1cd
18e
691/1c
704/6c
525/12ef
Afc
1d
916/0b
273/0f
b 33/53
50/91d
416/45d
500/49a
177/3b
833/27d
738/2b
862/6c
933/11ef
Amuk
3a
ab 41/1
1a
a 7/105
083/116a
166/85a
416/34d
901/3a
75/34c
58/2b
155/9b
492/11ef
میانگبن
616/1
175/1
641/0
7/51
733/51
05/45
61/28
923/2
067/30
139/2
539/6
036/20
LSD
48/0
51/0
083/0
06/5
43/4
97/2
01/2
35/0
92/2
81/0
34/1
80/4 جدول 3-4-مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در جمعیت های مختلف گیاه بومادران به تفکیک فصل.
فصل
گونه
ژنوتیپ
ارتفاع بوته (cm)
طول برگ(cm)
عرض برگ (cm)
تعداد برگچه در برگ مرکب
قطر گل آذین (cm)
تعداد گلچه در گل آذین
روز تا گلدهی
روز تا 100 درصد گلدهی
روز تا 50 درصد گلدهی
گسترش(m2)
تعداد گل در شاخه اصلی
تعداد گل در شاخه فرعی
بهار
pachycephala .A
Ap16
6/17
11
2
39
23/3
27
66/74
33/86
82
1
66/1
2
Ap71
66/46
66/6
3
47
16/8
33/71
82
66/99
66/84
1
33/2
2
بهار
Millefolim.A
Amuk
33/5
33/5
3
31
06/5
33/43
116
133
66/127
1
33/1
33/3
AmlitR
66/19
9
2
23
46/3
43
46
68
66/56
1
66/1
33/1
Am35
52
12
3
53
26/8
66/77
72
33/102
33/76
1
66/1
33/2
بهار
filipendulina .A
Af26
86/68
8
5
27
5/6
33/74
76
101
33/94
1
33/1
1
Afc
4/25
7
3
33
16/6
97
33/94
191
66/110
22/0
33/1
1
بهار
tenuifolia.A
At31
51
2
3/0
47
17/4
39
77
66/97
66/84
27/0
33/1
1
بهار
nobilis.A
An8
83/31
4
3
13
3
33/24
66/74
115
86
203/0
66/1
33/2
بهار
Aucherii.A
Aau51
86/14
1
2/0
27
5/1
6
66/78
33/100
83
076/0
33/1
33/1
ادامه جدول
فصل
گونه
ژنوتیپ
ارتفاع بوته (cm)
طول برگ(cm)
عرض برگ (cm)
تعداد برگچه در برگ مرکب
قطر گل آذین (cm)
تعداد گلچه در گل آذین
روز تا گلدهی
روز تا 100 درصد گلدهی
روز تا 50 درصد گلدهی
گسترش(m2)
تعداد گل در شاخه اصلی
تعداد گل در شاخه فرعی
تابستان
pachycephala .A
Ap16
33/9
45/11
32/2
42
62/3
31
66/69
33/70
74
1
66/2
4
Ap71
16/11
11/7
32/3
50
55/8
33/75
75
66/83
66/76
1
33/3
4
تابستان
Millefolim.A
Amuk
8/17
45/8
32/3
34
39/5
33/47
109
117
66/119
1
33/2
33/5
AmlitR
25
45/9
32/2
26
85/3
47
39
52
66/48
1
66/2
33/3
Am35
64
45/12
32/3
56
65/8
66/81
65
33/86
33/68
1
66/2
33/4
تابستان
filipendulina A.
Af26
75
45/8
32/5
30
89/6
33/78
69
85
33/86
83/0
33/2
3
Afc
66/8
45/7
32/3
36
55/6
101
33/87
175
66/102
72/0
33/1
3
تابستان
tenuifolia.A
At31
66/64
45/2
62/0
50
56/4
43
70
66/81
66/76
50/0
33/2
3
تابستان
nobilis.A
An8
1/38
45/4
32/3
16
39/3
33/28
66/67
99
78
43/0
66/2
33/4
تابستان
Aucherii.A
Aau51
88/17
45/1
52/0
30
89/1
10
66/71
33/84
75
30/0
33/2
33/3
ادامه جدول
فصل
گونه
ژنوتیپ
ارتفاع بوته (cm)
طول برگ(cm)
عرض برگ (cm)
تعداد برگچه در برگ مرکب
قطر گل (cm)
تعداد گلچه در گل آذین
روز تا گلدهی
روز تا 100 درصد گلدهی
روز تا 50 درصد گلدهی
گسترش(m2)
تعداد گل در شاخه اصلی
تعداد گل در شاخه فرعی
پاییز
pachycephala .A
Ap16
66/5
33/9
63/2
21
0
0
0
0
0
1
0
0
Ap71
5/6
2/8
33/2
33/21
0
0
0
0
0
1
0
0
پاییز
Millefolim.A
Amuk
40/10
47/8
56/2
27
20/5
47
66/115
33/214
66/175
1
2
33/3
AmlitR
43/5
36/8
44/2
23
0
0
0
0
0
1
0
0
Am35
43/9
33/10
3
39
0
0
0
0
0
1
0
0
پاییز
filipendulina .A
Af26
7/10
56/9
13/3
23
0
0
0
0
0
11/0
0
0
Afc
4/9
4/9
43/3
66/22
0
0
0
0
0
07/0
0
0
پاییز
tenuifolia.A
At31
43/3
53/2
38/0
33/31
0
0
0
0
0
26/0
0
0
پاییز
nobilis.A
An8
73/13
7
3
23
47/7
66/45
66/82
35/135
66/95
1
33/2
33/4
پاییز
Aucherii.A
Aau51
06/13
38/1
22/0
27
41/1
6
87
33/129
106
086/0
33/1
66/1
ادامه جدول
فصل
گونه
ژنوتیپ
ارتفاع بوته (cm)
طول برگ(cm)
عرض برگ (cm)
تعداد برگچه در برگ مرکب
قطر گل (cm)
تعداد گلچه در گل آذین
روز تا گلدهی
روز تا 100 درصد گلدهی
روز تا 50 درصد گلدهی
گسترش(m2)
تعداد گل در شاخه اصلی
تعداد گل در شاخه فرعی
زمستان
pachycephala .A
Ap16
46/0
06/1
08/0
33/10
0
0
0
0
0
33/0
0
0
Ap71
6/6
93/4
96/0
66/39
0
0
0
0
0
1
0
0
زمستان
millefolim.A
Amuk
43/12
7/11
43/1
47
0
0
0
0
0
1
0
0
AmlitR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Am35
23/2
5/7
42/1
37
0
0
0
0
0
1
0
0
زمستان
filipendulina .A
Af26
9/4
86/6
33/2
33/27
0
0
0
0
0
11/0
0
0
Afc
26/4
6/3
2/1
66/19
0
0
0
0
0
068/0
0
0
زمستان
tenuifolia.A
At31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
زمستان
nobilis.A
An8
33/11
63/8
46/2
66/27
0
0
0
0
0
1
0
0
زمستان
aucherii .A
Aau51
6/6
86/0
3/0
66/25
0
0
0
0
0
01/0
0
0 جدول 3-5-مقایسه تجزیه واریانس اسانس، فنول تام و آنتی اکسیدان در جمعیت های مختلف گیاه بومادران. میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
آنتی اکسیدان (شاخه و برگ) (IC50)
فنول تام(شاخه و برگ)
%عملکرد اسانس
55/190640ns
27/1ns
002/0ns
2
بلوک
85/1837243**
24/7014**
119/0**
9
واریته
25/167709ns
978/18ns
002/0ns
18
بلوک درواریته
17/1750982**
19/17429**
352/1**
3
فصل
**57/1434957
61/5750**
090/0**
27
فصل در واریته
24/176986
654/18
0018/0
60
خطای آزمایشی
302/60
37/10
97/12 C.V
*، ** وns به ترتیب نشاندهنده معنی دار بودن در سطح 5 درصد، یک درصد و عدم معنی دار بودن می باشد. سه گونه aucherii .A (mgt/gdm71/26)، nobilis.A (mgt/gdm58/33) و A. tenuifolia (mgt/gdm 18/26) نسبت به میانگین مقدار فنول تام در بهار (mgt/gdm53/72) پایینتر بودند. میزان فنول تام تام در تنشهای محیطی فزایش می یابد. پس می توان گفت در شرایط جوی فصل بهار گونه pachycephala .A با 05/175 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک یشتر تحت تأثیر قرار گرفته است و این مقاومت پایین تر این گونه را نشان میدهد زیرا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *