* معمولاً افراد کلیدی و رابط‌ها در ساختار ارتباطی، کسانی بودند که در مراکز قدرت قرار داشتند مانند رئیس، معاونان دپارتمان‌ها و بخش‌ها.
* از میان متغیرهای مستقل یاد شده، جنسیت، عضویت در دپارتمان و موقعیت قرارگیری دپارتمان‌ها تأثیر زیادی بر شکل‌گیری کانال‌های ارتباطی داشته است.
* نتایج حاصل از بررسی صفات شخصیت نشانگر آن بوده است که بین صفات شخصیت میان افراد منزوی و رابط‌ها در ارتباطات سازمانی تفاوت معنی‌داری (05/0 =?) وجود دارد. افرادی که دارای نقش کلیدی و رابط بودند دارای صفات اجتماعی مصر، وظیفه‌شناس، پوست کلفت و… شناخته می‌شدند.
* به عبارتی نتایج این پژوهش نشان داد که شکل شبکه ارتباطی تابعی از چند عامل اصلی و اساسی است، نخست موقعیت قرارگیری فرد در ساختار سازمان و کانون‌های قدرت و دوم خصوصیات شخصیتی.
* همچنین همجواری فیزیکی و تنوع تکرار در ارتباطات به واسطه قلمرو جغرافیایی مشترک، می‌تواند شکل شبکه ارتباطی را تحت تأثیر خود قرار دهد. فصل سوم
روش تحقیق
3-1. روش تحقیق
تحقیق مورد نظر از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است؛ از آنجا که در این پژوهش مداخله یا دستکاری آزمایشی صورت نگرفته، طرح پژوهش در زمره طرحهای توصیفی است. 3-2. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتست از کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر که در سال 1393 مشغول به خدمت و فعالیت هستند که تعداد آنها بر اساس استعلام از اداره مذکور برابر 55 نفر می باشد.
با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه مورد بررسی در نظر گرفته می شود. پس بر این اساس، حجم نمونه در مطالعه حاضر برابر 55 نفر می باشد که به این حالت نمونه در دسترس می گویند. 3-3. ابزار جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، از پرسشنامه ایی که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است.
پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سؤال است. دسته اول که با حروف الفبا کدگذاری شده است به منظور تعیین و مشخص شدن مشخصات نمونه آماری از لحاظ جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه خدمت و دسته دوم به منظور آزمون فرضیه های تحقیق حاضر در دو بخش تنظیم گریده است. بخش اول شامل سؤالات ارتباطات سازمانی است که در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است. این بخش از پرسشنامه دارای 27 سؤال می باشد. که به صورت جدول شماره 3-1 برای هر یک از مولفه ها در نظر گرفته شده است.
بخش دوم، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) در قالب 21 سؤال و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است.
پودساکف و همکاران (1990) مقیاسی را براساس ابعاد پنجگانه اورگان (1988) یعنی؛ نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی ساخته اند. این ابزار شامل 21 سوال است. نوع دوستی چهار سئوال، وجدان کاری چهار سئوال، جوانمردی چهار سئوال، نزاکت پنج سئوال، وآداب اجتماعی چهار سئوال را به خود اختصاص داده اند.
این پرسشنامه توسط پژوهشگران معروف مانند پودساکف، مکنزی ومورمن(1990) ساخته شده و بارها توسط این پژوهشگران و سایر پژوهشگران دیگر مورد استفاده قرارگرفته است. ضریب الفای کرونباخ محاسبه شده برای نوع دوستی85/0، وجدانکاری82/0، جوانمردی 85/0، نزاکت 85/0، وآداب اجتماعی 70/0 گزارش شده است (نام،2003). در ایران نیز پایایی این پرسشنامه توسط شکرکن و همکاران (1383) 88/0 ؛ نعامی و شکرکن (1385) 92/0 و در تحقیق هویدا و همکاران ؛(1388) 89/0گزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت که 79/0 بدست آمد. جدول 3-2 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را به تفکیک نشان می دهد.
جدول شماره 3-1: ابعاد پرسشنامه ارتباطات سازمانی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه
ابعاد ارتباطات سازمانی
سوالات
مجموع سؤالات
کانال ارتباطات
1-8
8
مسیر ارتباطات
9-12
4
محتوای ارتباطات
13-19
7
سبک ارتباطات
20-27
8
مجموع کل سؤالات ارتباطات سازمانی
27 جدول شماره 3-2: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد آن
ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
سوالات
مجموع سؤالات
نوع دوستی
1-2-3-4
4
وجدان کاری
5-6-7-8
4
جوانمردی
9-10-11-12
4
نزاکت
13-14-15-16-17
5
آداب اجتماعی
18-19-20-21
4
مجموع سؤالات رفتار شهروندی سازمانی
21 سؤال 3-4. روایی86 و پایایی87 پرسشنامه
در این تحقیق برای مشخص کردن روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید، بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران دانشگاهی رشته مدیریت قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سئوالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گیری می کند یا خیر؟ اظهار نظر نمایند. سپس نظرات اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم در سؤالات بوجود آمد.
برای آزمون پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از جامعه آماری(به روش تصادفی) و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 22 میزان پایایی سؤالات ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب 821/0 و 794/0 بدست آمد(جدول شماره 3- 3 ).
مقدار این آماره ها نشان می دهدکه اولاً سؤالات پرسشنامه همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق،‌ از پایایی بالایی برخوردار می باشد.
جدول شماره 3-3: آزمون پایایی پرسشنامه ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
تعداد نمونه مورد بررسی
تعداد سؤالات پرسشنامه
آلفا گرونباخ برآورد شده
نام پرسشنامه
30
27
821/0
ارتباطات سازمانی
30
21
794/0
رفتار شهروندی سازمانی 3-5. روش تجزیه و تحلیل داده های آماری
به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب برای توصیف پاسخهای داده شده به سؤالات پرسشنامه های تحقیق حاضر از جدول های توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به هر یک از سؤالات استفاده شده است و برای نشان دادن داده های آماری سؤالات عمومی بصورت مجسم، از نمودارهای ستونی استفاده گردیده است. و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شده است. لازم به ذکر است کلیه عملیات آماری در تحقیق حاضـر از طـریق نرم افزار آماریSPSS. 22 انجام شده است. فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های آماری
(یافته های تحقیق) 4-1. مقدمه
در این فصل داده هایی که از طریق پرسشنامه های جمع آوری شده به دست آمده اند، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی در دو بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین ترتیب که ابتدا در بخش اول فصل حاضر برای توصیف سؤالات دموگرافیک نمونه آماری از جدول های توزیع فراوانی و درصد پاسخ های مربوط استفاده گردید. سپس در بخش دوم فرضیه های تحقیق براساس نتایج به دست آمده از بررسی سؤالات، با استفاده از آمار استنباطی(آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه) مورد آزمون قرار گرفتند.
4-2. بخش اول: یافته های توصیفی
4-2-1. جنسیت پاسخگویان:
مرد ( زن (
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، برای سؤال فوق به صورت جدول شماره 4- 1 می باشد:
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان
نوع پاسخ ها
کمیت پاسخ ها
مرد
زن
جمع
فراوانی
49
6
55
درصد
89
11
100 نمودار میله ای شماره 4-1:درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان
بر اساس جدول و نمودار شماره 4-1، مشاهده می شود که، 49 نفراز پاسخگویان (89 درصد نمونه آماری) را کارکنان مرد و 6 نفر از پاسخگویان (11 درصد نمونه آماری) را کارکنان زن تشکیل داده است. 4-2-2. سن
زیر 30 سال 40-30 سال 50- 41 سال بالاتراز 51 سال
پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای سؤال فوق به صورت جدول شماره4-2 می باشد:
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان سن
نوع پاسخ
کمیت پاسخ
کمتر از 30 سال
30 تا 40 سال
41 تا 50 سال
بیشتر از 51 سال
جمع
فراوانی
1
22
22
10
55
درصد
8/1
40
40
2/18
100 بر اساس جدول شماره4-2، 1 نفر از پاسخگویان(8/1 درصد نمونه آماری) کمتر از 30 سال، 22 نفر از پاسخگویان (40 درصد نمونه آماری) بین 30 تا 40 سال، 22 نفر از پاسخگویان (40 درصد نمونه آماری) 41 تا 50 سال و 10 نفر از پاسخگویان (2/18 درصد نمونه آماری ) بالای 51 سال سن دارند.
نمودار میله ای در صفحه بعدی نیز این نتایج را به وضوح نشان می دهد. نمودار شماره 4-2: درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان سن 4-2-3. میزان تحصیلات
دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، برای سؤال فوق به صورت جدول شماره 4-3 می باشد: جدول شماره 4-3 : توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان تحصیلات
نوع پاسخ
کمیت پاسخ
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
جمع
فراوانی
11
9
29
6
0
55
درصد
20
4/16
7/52
9/10
0
100
بر اساس جدول شماره 4-3، 11 نفر از پاسخگویان (20 درصد نمونه آماری) را دیپلم، 9 نفر از پاسخگویان (4/16 درصد نمونه آماری) را فوق دیپلم، 29 نفر از پاسخگویان (7/52 درصد نمونه آماری) را لیسانس و 6 نفر از پاسخگویان (9/10 درصد نمونه آماری) را فوق لیسانس تشکیل داده اند. در مجموع می توان گفت که تعداد قابل توجهی از پاسخگویان(53 %) در تحقیق حاضر دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.
نمودار میله ای در صفحه بعدی نیز نتیجه به دست آمده را تأیید می نماید. نمودار شماره 4-3: درصد پاسخ های نمونه آماری به میزان تحصیلات پاسخگویان
4-2-4. سابقه خدمت
کمتر 5 سال ( 5 تا 10 سال ( 11 تا 15 سال ( 16 تا 20 سال (
21 تا 25 سال ( بیشتر از 26 سال ( پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای سؤال فوق به صورت جدول شماره 4-4 می باشد:
جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت
نوع پاسخ
کمیت پاسخ
کمتر از 5 سال
5-10 سال
11-15 سال
16-20 سال
21 تا 25 سال
بیش از 20 سال
جمع
فراوانی
1
14
17
11
12
0
55
درصد
8/1
5/25
9/30
20
8/21
0
100
بر اساس جدول شماره 4-4، 1 نفر از پاسخگویان( 8/1 درصد نمونه مورد بررسی) دارای سابقه ی خدمتی کمتر از 5 سال، 14 نفر از پاسخگویان(5/25 درصد نمونه مورد بررسی) بین 5-10 سال، 17 نفر از پاسخگویان(9/30 درصد نمونه مورد بررسی) بین 11-15 سال، 11 نفر از پاسخگویان(20 درصد نمونه مورد بررسی) بین 16 تا 20 سال و 12 نفر از آنان( 8/21 درصد نمونه آماری) بالای 20 سال سابقه ی خدمت دارند.
نمودار میله ای در صفحه بعدی نیز این نتایج را به وضوح نشان می دهد.
نمودار شماره 4-4: درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت
4-3. بخش دوم:
تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق)
4-3-1. بررسی نرمال بودن دادهها
با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف نرمال بودن دادهها را میتوان بررسی کرد که ما در اینجا این آزمون را برای کل دادهها و نیز تک تک متغیرها انجام دادهایم که نتایج آن به صورت جداول نشان داده شده است. این آزمون در سطح اطمینان 95% انجام میگیرد به عبارتی سطح معناداری ما 05/0= ? میباشد. در این آزمون ما دو فرض زیر را داریم:
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند. :H0
دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند. :H1
اگر p- مقدار بدست آمده (همان sig جدول) بزرگتر از 05/0= ? باشد نرمال بودن دادهها را نتیجه میگیریم و درغیر اینصورت به نرمال بودن دادهها شک میکنیم.
جدول شماره 4-5 : نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر های تحقیق
متغیرها
تعداد دادهها
آماره کولموگروف اسمیرنف
p- مقدار
ارتباطات سازمانی
55
034/1
235/0
کانال ارتباطی
55
721/0
677/0
مسیر ارتباطی
55
932/0
350/0
محتوای ارتباطی
55
814/0
521/0
سبک ارتباطی
55
560/0
912/0
رفتار شهروندی سازمانی
55
466/0
982/0
با توجه به نتایج بدستآمده در جدول 4-5 و از آنجائیکه p- مقدار بدست آمده برای آزمونها بزرگتر از سطح معناداری ما یعنی 05/0= ? میباشد، فرض نرمالبودن دادهها را پذیرفته و میتوان برای بررسی فرضیهها از روشهای پارامتری استفاده کرد که ما در اینجا از روش تحلیل رگرسیون خطی استفاده خواهیم کرد.
4-3-2. آزمون فرضیه اصلی :
ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
برای بررسی تأثیر مؤلفه های ارتباطات سازمانی (کانال، مسیر، محتوا و سبک ارتباطی) بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
جدول شماره 4- 6: نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته متغیر مستقل
متغیر وابسته(رفتار شهروندی سازمانی) سطح معنی داری
ضریب همبستگی
کانال ارتباطات
002/0
374/0
مسیر ارتباطات
006/0
339/0
محتوای ارتباطات
000/0
505/0
سبک ارتباطات
000/0
581/0 جدول شماره 4- 7: نتایج ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آماره دوربین واتسون
R
(ضریب همبستگی)
R2
(ضریب تعیین)
ضریب تعیین تعدیل شده
مقدار خطا
دوربین واتسون
670/0
449/0
405/0
27/0
560/1 ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *