شاخص های چابکی ( زنجیر چی و همکاران ، 1388) برگرفته از قنبری و دیگران،1393

شاخص اجزا
انعطاف پذیري
 
انعطاف پذیري مدل تولید، انعطافپذیري سیستم تولید، نیروي کار منعطف، ساختار و روشهاي انعطاف پذیري، مکان کاري انعطاف پذیر، استراتژي کسب و کار انعطاف پذیر
پاسخگویی
 
پاسخگویی به تغییرات تقاضا، پاسخگویی به تغییرات محیط کسب و کار و بازار، پاسخگویی به تغییرات دستاوردهاي محیطی اجتماعی، درجه انطباق اهداف کسب و کار با تغییرات
سرعت
 
یادگیري انجام وظایف و عملیات در کوتاهترین زمان ممکن، زمان عملیات، زمان تغییرات تولید، زمان تحویل کالا و خدمات، زمان یادگیري و زمان انطباق با تغییر
شایستگی
مرکزي
 
قابلیت چند ریسکی، دشواري کپی برداري روشهاي کسب و کار توسعه یافته، مهارت و دانش افزایش تکنولوژيها، شکل دهی شراکت سریع، ارتباط بسته با مشتریان و عرضه کنندگان، گران بودن معرفی محصول جدید، غنی سازي مشتري، نوآوري محرك مشتري، رضایت مشتري، تعاون و همکاري براي افزایش رقابت پذیري

2-2-6- مزایاي حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی

مزایاي حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 1. پیشبرد سریع تر سازمان به سمت هدف هاي از پیش تعیین شده
 2. خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمتها، و ثبات سازمان
 3. کسب ارزش در قبال سرمایه گذاري در زمینه فناوري اطلاعات
 4. کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوري اطلاعات
 5. برقراري هماهنگی لازم بین سرویس دهندگان فناوري اطلاعات
 6. توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاري
 7. پاسخگویی سریعتر سازمان به نیازهاي مشتري
 8. افزایش رضایت خاطر کارکنان
 9. پاسخگویی مناسب به تغییرات
 10. توسعه چشمگیر مهارتهاي کارکنان
 11. افزایش ارزشهاي کاري و عملیاتی
 12. توجه و تأکید بر کنترل سازمان
 13. پیشرفت ساختار فرایندهاي سازمانی
 14. بهبود کنترل هزینه و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینه ها (شهائی، 1387).

2-2-7- ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی

1-  ساختار سازمان: لازم است ساختار سازمان انعطاف پذیر باشد. در ارتباط با حوزه سازمان، اقدامات زیر قابل انجام است:

 • تشکیل شراکت با سایر سازمانها
 • بهبود انعطاف پذیری از طریق تمرکز زایی و اتخاذ ساختارهای منعطف
 • ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی

2 – افراد: در سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روبروست توانایی‌ و انعطاف پذیری انسان نقش مهمی را ایفا می‌کند، در این رابطه، اقدامات زیر مؤثرند:

 • تمرکز بر فعالیتهای گروهی و فرهنگ مشارکت
 • تفویض اختیار به پرسنل سازمان
 • تکیه بر آموزش به عنوان ابزار مهم
 • تربیت وآموزش پرسنل در مهارتهای مختلف

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه، بزرگترین تولید‌کننده اوره در غرب کشور)