جدول 2- 4: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن شانه 75
جدول 3-1: مشخصات گروه‌های مختلف تحقیق 79
جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های مختلف تحقیق 103
جدول 4-2: حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها (برحسب کیلوگرم) در گروه‌های مختلف تحقیق 103
4-3: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری 104
جدول 4-4: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری 105
جدول 4-5: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری 106
جدول 4-6: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری 107
جدول 4-7: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 107
جدول 4-8: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 108
جدول 4-9: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن 109
جدول 4-10: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 109
جدول 4-11: الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانیه) در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 111
جدول 4-12: الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانیه) گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی 112
جدول 4-13: سطح فعالیت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 113
جدول 4-14: سطح فعالیت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 115
4-15: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 117
4-16: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 118
جدول 4-17: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی 121
جدول 4-18: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 122
جدول 4-19: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی 124
جدول 4-20: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 126
جدول 4-21: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر 129
جدول 4-22: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر در شرایط اعمال بار خارجی 129
جدول 4-23: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 130
جدول 4-24: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده تکنیک عکس گرفتن در شرایط اعمال بار خارجی 130
جدول 4-25: روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن 131
جدول 4-26: روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شرایط اعمال بار خارجی 131
جدول 4-27: پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات 132
جدول 4-28: پایایی الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 133
جدول 4-29: پایایی الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 133
جدول 4-30: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 134
جدول 4-31: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 136
جدول 4-32: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 138
جدول 4-33: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در زوایای مختلف ابداکشن شانه در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 139
جدول 4-34: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اندازه‌گیری توسط اینکلینومتر 142
جدول 4-35: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری توسط اینکلینومتر 143
جدول 4-36: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 143
جدول 4-37: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن 144
جدول 4-38: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 145
جدول 4-39: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 145
جدول 4-40: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 146
جدول 4-41: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 148
جدول 4-42: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 149
جدول 4-43: آزمون‌های تعیین نرمال بودن دادههای سطح فعالیت عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی 151
جدول 4-44: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر الگوی فراخوانی عضلات طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 154
جدول 4-45: نتایج مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بین گروه‌های تحقیق 155
جدول 4-46: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه الگوی فراخوانی بین عضلات در طی ابداکشن بازو 156
جدول 4-47: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن شانه بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال 158
جدول 4-48: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بین شانهی برتر و غیر برتر 158
جدول 4-49: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر سطح فعالیت عضلات (ابداکشن دینامیک) 159
جدول 4-50: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) 161
جدول 4-51: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه بین گروهها (ابداکشن دینامیک) 162
جدول 4-52: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه سطح فعالیت عضلات بین عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 162
جدول 4-53: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین زوایای مختلف ابداکشن بازو 164
جدول 4-54: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در طی ابداکشن بازو بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال 164
جدول 4-55: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه الگوی فراخوانی عضلات در طی ابداکشن بازو بین شانهی برتر و غیر برتر 165
جدول 4-56: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر سطح فعالیت عضلات شانه (ابداکشن ایستا) 165
جدول 4-57: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن ایستا) 168
جدول 4-58: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) 168
جدول 4-59: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه سطح فعالیت بین عضلات مختلف در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 169
جدول 4-60: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات بین زوایای مختلف ابداکشن بازو 170
جدول 4-61: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در نگه‌داری ابداکشن بازو بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار 171
جدول 4-62: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سطح فعالیت عضلات در حالت نگه‌داری ابداکشن بازو بین شانهی برتر و غیر برتر 171
جدول 4-63: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه (ابداکشن دینامیک) 172
جدول 4-64: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) 175
جدول 4-65: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی مفصل شانه بین گروه‌ها (ابداکشن دینامیک) 175
جدول 4-66: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه بین نسبت هم انقباضی عضلات مختلف مفصل شانه در طی ابداکشن دینامیک 176
جدول 4-67: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین زوایای مختلف ابداکشن بازو 176
جدول 4-68: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار 177
جدول 4-69: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین شانهی برتر و غیر برتر 177
جدول 4-70: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه (ابداکشن ایستا) 178
جدول 4-71: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن ایستا) 181
جدول 4-72: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) 181
جدول 4-73: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه نسبت هم انقباضی بین عضلات مختلف در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 182
جدول 4-74: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی بین زوایای مختلف ابداکشن بازو 183
جدول 4-75: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل شانه بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار 183
جدول 4-76: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات بین شانهی برتر و غیر برتر 184
جدول 4-77: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک (ابداکشن دینامیک) 185
جدول 4-78: نتایج آزمون اثرات بین گروهی (ابداکشن دینامیک) 187
جدول 4-79: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین گروه‌ها طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (ابداکشن دینامیک) 187
جدول 4-80: نتای ج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه نسبت هم انقباضی بین عضلات مختلف در طی ابداکشن بازو 188
جدول 4-81: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین زوایای مختلف ابداکشن بازو 188
جدول 4-82: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات مفصل اسکاپولوتراسیک بین شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار 189
جدول 4-83: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین شانهی برتر و غیر برتر 189
جدول 4-84: نتایج اثر خالص و تعاملی فاکتورهای مختلف بر نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک (ابداکشن ایستا) 190
جدول 4-85: نتایج آزمون اثرا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *