وزارت راه و شهرسازی
اگرچه سازمان بنادر و دریانوردی خود دارای یک شورای عالی، هیئت عامل و مدیرعامل می‌باشد، مع‌هذا این سازمان یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی است که مدیرعامل آن‌هم زمان سمت معاون وزیر راه و شهرسازی را نیز بر عهده دارد؛ بنابراین ازلحاظ حقوقی و سلسله‌مراتب رسمی اداری می‌توان وزارت راه و شهرسازی را متولی و مسئول برقراری ارتباط فنی با آیمو محسوب نمود. به همین دلیل در مواردی هرچند نادر، مکاتباتی از سوی دبیر کل آیمو با وزیر راه و شهرسازی و بالعکس صورت می‌گیرد که ازجملۀ آن‌ها می‌توان به مکاتبات صورت گرفته در خصوص ترغیب دولت ایران به الحاق به بعضی از کنوانسیون‌های دریایی مصوب آیمو اشاره نمود. سازمان بنادر و دریانوردی ازآن‌جهت که یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود، طریق ارتباطی این وزارت خانه با آیمو محسوب می‌گردد. از این منظر و با توجه به ابعاد بین‌المللی قضیه، می‌توان برقراری ارتباط میان این وزارت خانه و وزارت امور خارجه را نیز متصور شد. این ارتباط به‌خصوص در موارد مهمی هم چون نامزدی عضویت در شورای آیمو و بررسی مسائل بسیار حساس و مهم مطروحه در آیمو که نیازمند هماهنگی میان وزارت امور خارجه به‌عنوان دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه فنی می‌باشد، به اوج خود می‌رسد.
2-3-3 سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس
سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس هم‌زمان به‌عنوان نماینده‌ی دائم کشورمان نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی معرفی گردید.1 این امر به خاطر جایگاه دیپلماتیکی این سازمان بین‌المللی به‌عنوان یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد می‌باشد. مکاتبات رسمی مهم میان آیمو و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز معمولاً از طریق دبیر کل آیمو و سفیر صورت می‌گیرد. نماینده‌ی دائم کشورمان نزد آیمو به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه‌ی آیمو ایفای نقش می‌کند.
2- 3-4 سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع دریایی کشور بیش‌ترین ­ارتباط را با سازمان بین‌المللی دریانوردی دارد. این ارتباط و تعامل کاملاً طبیعی است چراکه اصولاً این مرجع دریایی کشورها هستند که مسئول اجرای قوانین و مقررات دریایی مصوب آیمو در کشورشان می‌باشند. در بعضی مواقع با توجه به ساختار اداری دولت‌ها و شرح وظایف و مأموریت‌ها، بخشی از مسئولیت‌ها به نهادهای دیگری نظیر سازمان محیط‌زیست و یا وزارت کار و امور اجتماعی محول می‌شود. ارتباط مستمر فنی و تخصصی میان آیمو و سازمان بنادر و دریانوردی دارای مبنای قانونی نیز می‌باشد. به‌موجب بند هفدهم از مادۀ سوم آیین‌نامه‌ی سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن‌ماه سال 1348 ه.ش، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به بنادر و کشتی‌رانی با موافقت شورای عالی سازمان و تصویب مجلس شورای اسلامی جزو وظایف این سازمان قلمداد شده است. بند هجدهم این ماده نیز وظیفۀ شرکت در اجلاس‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط به بنادر و کشتی‌رانی را بر عهدۀ سازمان بنادر و دریانوردی گذاشت. بدیهی است، تعامل میان سازمان بنادر و دریانوردی با آیمو به‌عنوان مرجع دریایی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و در محدودۀ وظایف و ظرفیت‌های خود نماینده‌ی حاکمیت محسوب می‌شود.1 حق عضویت کشورمان در آیمو از سوی سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت می‌شود. ترکیب هیئت‌های شرکت‌کننده در نشست‌های نهادهای آیمو از سوی این سازمان تعیین و معرفی می‌گردند و در خصوص مسائل فنی معمولاً مکاتبات میان مبادی ذی‌ربط سازمان به‌خصوص مدیرعامل و معاون دریایی با دبیر کل و یا سایر بخش‌های آیمو صورت می‌گیرد. نماینده‌ی ثابت سازمان بنادر و دریانوردی نزد آیمو کارمند رسمی این سازمان محسوب می‌شود و در ارتباط مستقیم با آن می‌باشد. یکی از وظایف اصلی این نماینده پیگیری کلیۀ امور مربوط به سازمان در تعامل با آیمو تعیین‌شده است.
1 “ Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the International Maritime Organization”.
1 سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر آیمو نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی هیدرو گرافی، اتحادیۀ بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها، رژیم کنترلی اقیانوس هند و مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری را نیز دارد. هم‌چنین نمایندگان سازمان در اجلاس سازمان بین‌المللی کار که با امور کارگری دریانوردان اعم از دستمزد و شرایط و محیط کار مربوط می‌شود، در صورت نیاز شرکت می‌نمایند.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران