دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار پنجم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند.

اشخاصی که باورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آنها در نزد ورشکسته به امانت می باشد یا اینکه قانون استرداد اموال آنها را تجویز نموده می باشد.( فصل هم باب یازدهم جزء کارهای تجارتی او باشد دیگر نمی تواند وکالت خود را انجام دهد بنابراین از تاریخ صدور ورشکستگی باید از ادامه نمایندگی و وکالت خودداری کند ودرنتیجه اوراق و اسنادی که از طرف موکل  یا آمر به اختیار او گذاشته شده می باشد عیناً باید  مسترد گردد زیرا اوراق و اسناد در مالکیت ورشکسته نمی باشد که جزء دارایی او محسوب گردد. چنانچه وجه اوراق و اسناد مزبور قبل از صدور حکم ورشکستگی وصول شده باشد در اینصورت وجوه مزبور دین ورشکسته به صاحب سند محسوب می گردد و صاحب سند مانند هر طلبکار دیگری باید در غرما شرکت کند.

 

بنایراین جهت استرداداسنادتجارتی بایستی شرایط ذیل حاکم باشد:

اول:اسناد تجاری در حین ورشکستگی عیناًباقی ماند،یعنی وجه آن وصول نشود .

دوم :ثابت گردد اسناد مزبور مربوط به خواهان می باشد.

سوم: ثابت شودکه اسناد به مقصود وصول ونگاهداری وجه به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده می باشد .[1]

دوم : استردادکالاهایی که برای دیگران خریداری کرده می باشد

طبق ماده 530 قانون تجارت :« مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود می باشد اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خرید اری شده قابل استرداد می باشد.»

این مورد نیز مانند موارد سابق می باشد منتهی به فروشنده چنین مال التجاره نیز حق میدهد در صورتیکه قیمت آن پرداخته نشده باشد آن را مستردد دارد زیرا معامله تاجر به حساب خود او نبوده می باشد تا مال خریداری شده جزء اموال او محسوب گردد. بدیهی می باشد  کسی که معامله به حساب او انجام شده می باشد خواهد توانست مستقیماً به ولی چنانچه مال مورد امانت فروخته گردد زیرا تاجر ، بدهکار مبلغی به صاحب مال می گردد روابط بین تاجر ورشکسته و صاحب مال تغییر پیدا می کند و در اینصورت صاحب مال طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته می گردد و با مشارالیه مانند سایر طلبکاران رفتار خواهد گردید.[2]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>