دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار سوم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ،  بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها محرز گردد. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظفند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند و در بعضی موارد مانند انعقاد قرار داد ارفاقی با تاجر نظر موافق اکثریت بستانکاران باید قبلا جلب گردد. نظر اداره کل حقوقی نیز در این باب وموید آن می باشد .[1]

طبق ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بعد از اعلام ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند در ظرف دو ماه ادعای خود را با مدارک مربوطه تسلیم اداره تصفیه نمایند، [2]اداره تصفیه مکلف می باشد صورتی از بستانکاران تهیه نموده و هیات بستانکارن را دعوت نماید طبق ماده 27 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران می تواند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ،ولی تصمیم با اداره تصفیه می باشد و بطور کلی تصفیه نماینده منافع بستانکاران می باشد. به این ترتیب مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در عین حال که نماینده تاجر ورشکسته می باشد نماینده کلیه بستانکاران نیز می باشد و به این مقصود باید با آنان در تماس با گردید.[3]

با صدور حکم ورشکستگی مهلت مطالبه محدود می گردد. بستانکاران دیگر نمی توانند از مهلتی که برای مرور طبق ماده 421 قانون تجارت:« همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می گردد».[4]

تصفیه امور ورشکستگی باید هر چه زودتر و به فوریت انجام گیرد و برای تشخص مطالبات ورشکسته لازم می باشد،در موقع صدور حکم ورشکستگی کلیه بستانکاران و میزان طلب آنها تعیین گردد تا دارایی ورشکسته به نسبت بین آنها تقسیم گردد. با اعلام حال شدن قروض موجل ورشکسته مدیر تصفیه می تواند فوراً میزان قروض ورشکسته را در موقع تصفیه معین کند، تا تناسب تقسیم دارایی را بتواند تعیین نماید.[5]

بنابراین بستانکارانی که طلب موجلی از ورشکسته دارند، نمی تواند به علت آنکه موعد مطالبه طلب آنان نرسیده می باشد بعد از گذشتن مواعدی که در ا علان اداره تصفیه برای دعوت بستانکاران تعیین شده می باشد، برای وصول طلب خود مراجعه کند . بلکه موظفند در ظرف مهلت مزبور تقاضای پرداخت طلب خود را بنماید والا مطالبه آنان با اشکال مواجه خواهد گردید. ضمناً زیرا در امور بازرگانی اگر پول در اختیار بازرگان قرار گیرد معمولا به آن بهره تعلق می گیرد اگر وجهی نیز زودتر پرداخت گردد بهره آن پول نیز برای مدتی که زودتر پرداخت شده می باشد کسر می گردد. به این جهت ماده 421 تصریح کرده می باشد که قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه [6]نسبت به مدت قروض حال می گردد. مثلا ً اگر وجهی باید یک سال بعد از صدور حکم ورشکستگی پرداخت گردد بهره قانونی که عبارتست از 12 درصد از کل مبلغ دینی که یک سال بعد باید پرداخت گردد، کسر می گردد. ضمناً باید توجه داشت که با وجود آنکه بهره قانونی کسر میگردد، اگر طلب مدتی بعد پرداخت گردد با بت این تاخیر بهره تعلق نخواهد گرفت.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>