دانلود پایان نامهباران به صبر پست کند، گرچه

 

نرم می باشد، روزی آن که خارا را

 

یاری ز صبر خواه که یاری نیست   بهتر ز صبر مر تن تنها را …

(ناصرخسرو، قصیده، 77، ص 166)

ناصرخسرو تنها شاعری می باشد که شعر را وسیلهای برای تبلیغ و ترویج افکار دینی و اخلاقی قرار میدهد و به تعبیر خودش «به یاری سپاه دین و سپر خرد»، مبارزهای نستوه را در برابر «لشکر زمانه و تیغ تیز دهر» آغاز میکند و به اتکای مکتب خاص خود و احساسات ملتهبی که از مایه مذهب و ارادت به خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) سرچشمه میگیرد، از شعر همچون سلاحی مؤثر در جهت پیکار با جهل بیدینی و بیخردی سود میجوید. خطوط برجسته شعر ناصر خسرو را دین و اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تشکیل میدهد. فضیلتجویی و تعهد اخلاقی و مذهبی در سراسر اشعارش مشهود می باشد و بلندی همت و مناعت طبع و بیاعتنایی به زر و زور و زخارف دنیوی از سخنانش پیداست (رزمجو، 1382، ص 372)

مطلب مرتبط :   مقاله درباره کارشناسی ارشد، پایان نامه

Written by