داراییهای نامشهود بهوسیله شرکتها است. در این پژوهش مشابه پژوهشهای پیشین (به عنوان نمونه، آریقتی و همکاران، 2014) از معیار نسبت کل داراییهای نامشهود شرکتها به‌کل داراییهای آنها برای اندازهگیری میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود استفاده‌شده است. این معیار استفاده‌شده، به عنوان معیاری برای اندازهگیری شدت سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود است.
3-3-3- متغیرهای کنترلی
به منظور کنترل سایر متغیرهایی که بهنحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (آریقتی و همکاران، 2014). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارت‌اند از:
الف) عمر شرکتها: عمر شرکتها، بیانگر تعداد سالهایی است که از زمان تأسیس شرکت تاکنون گذشته است. بنابراین، در این پژوهش مشابه پژوهش نمازی و منفرد مهارلویی (1390) عمر شرکت بهوسیله تعداد سالهای سپری‌شده از سال تأسیس شرکت تا هر یک از سالهای موردمطالعه اندازهگیری شده است.
ب) نقدینگی کوتاه مدت به‌کل داراییها: نقدینگی به توانایی شرکت در ایفای تعهدات مالی کوتاه مدت، در سررسید اشاره دارد (فاستر، 1986). اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که داراییهای جاری منابع اصلی شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارساییان، 1387). نسبت جاری و نسبت آنی، دو نسبت بسیار متداول برای سنجش نقدینگی به شمار میرود (فاستر، 1986؛ جهانخانی و پارساییان، 1387).
نسبت جاری: برای محاسبه نسبت جاری، داراییهای جاری بر بدهیهای جاری تقسیم میشود.
در رابطه بالا؛
CR: نسبت جاری
‍CA: دارایی‌های جاری
CL: بدهی‌های جاری است.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسبت آنی: برای محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کالا را از داراییهای جاری کم کرد و باقیمانده را بر بدهیهای جاری تقسیم نمود.
در رابطه بالا؛
QR: نسبت سریع
‍CA: دارایی‌های جاری
Inv: موجودی کالا
CL: بدهی‌های جاری است.
با توجه به وجود روش های مختلف برای محاسبه بهای تمام‌شده موجودی کالا (شناسایی ویژه، اولین صادره از اولین وارده و میانگین موزون)، در این پژوهش ترجیح داده شد که از نسبت سریع برای سنجش نقدینگی شرکتها استفاده شود. دلیل دیگر استفاده از نسبت سریع برای سنجش نقدینگی، احتمال وجود موجودی مواد و کالاهایی است که قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد اندک است.
ج) سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در کسب سود اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامهها و تصمیمهای مالی شرکت است و آخرین پاسخها را در مورد نحوه اداره شرکت به تحلیلگران میدهد. معمولاً از متغیرهای سود به فروش، بازده مجموع داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام برای سنجش سودآوری استفاده میشود (فاستر، 1986؛ عبده تبریزی و مشیرزاده مؤیدی، 1384). به دلیل این‌که حاشیه سود شرکتها فقط زمانی قابل‌مقایسه است که گردش سرمایه (فروش تقسیم بر سرمایه) آنها یکسان باشد و در دنیای واقعی، احتمال چنین وضعیتی اندک است، از این نسبت صرفنظر میشود (هندریکسون و بردا، 1992). از طرف دیگر بسیاری از شرکتهای پذیرفته‌شده با حقوق صاحبان سهام منفی، زیانده میباشند و این امر میتواند باعث استنباط اشتباه در مورد سودآوری شود، زیرا نسبت زیان خالص به حقوق صاحبان سهام منفی، یک عدد مثبت است. بنابراین، در این پژوهش، برای سنجش سودآوری از بازده مجموع داراییها استفاده میشود. دلیل عمده دیگر برای انتخاب بازده دارایی‌ها به عنوان متغیری برای سنجش سودآوری شرکت این است که نسبت مزبور با راهبرد شرکت و عملکرد مدیریت رابطه مستقیم دارد. به‌عنوان‌مثال، 80 درصد پژوهش‌هایی که به بررسی عملکرد شرکت‌ها پرداخته‌اند، بازده دارایی‌ها را به‌عنوان یک معیار مهم ارزیابی عملکرد انتخاب نموده‌اند (ولف، 2003).
بازده داراییها بیانگر کارایی استفاده از داراییهاست (فاستر، 1986) و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایهگذاری شده در شرکت را نشان میدهد (جهانخانی و پارساییان، 1387).
در رابطه بالا:
: بازده داراییها؛
: سود خالص؛
: کل داراییها.
این متغیر در پژوهشهای باقرزاده (1382)، نمازی و شیرزاده (1384)، سینایی (1386)، ستایش و همکاران (1387)، کیمیاگری و عینعلی (1387) و کردلر و شهریاری (1388) نیز بهعنوان معیار سودآوری استفاده شده است.
3-4- جامعه و نمونه آماری
دوره موردمطالعه یک دوره زمانی ده ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1382 تا 1391 است. شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. در این پژوهش از نمونهگیری آماری استفاده نمیشود؛ اما شرایط زیر برای انتخاب نمونه قرار داده شد:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای 1382 تا 1391، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی موردنیاز به منظور استخراج داده های موردنیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده باشد.
با توجه به بررسیهای انجام‌شده، تعداد 161 شرکت در دوره زمانی 1382 الی 1391 حائز شرایط فوق بوده و موردبررسی قرارگرفته است.
3-5- روش گردآوری داده‌ها
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده می‌شود. برای نگارش و جمعآوری اطلاعات موردنیاز بخش مبانی نظری از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری سایر داده‌ها و اطلاعات موردنیاز عمدتاً از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار تدبیر پرداز گردآوری‌شده است.
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها
در انجام این پژوهش، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده‌شده است که در ادامه به‌تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمعآوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورداستفاده می‌باشد. این آماره‌ها شامل میانگین، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورداستفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از روش آمار استنباطی رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل واریانس تکعاملی که در ادامه به این روشها اشاره می‌شود، مورد آزمون قرار میگیرند. لازم بهذکر است که در این پژوهش در خصوص تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرمافزار Excel-2007 متغیرهای پژوهش از روی‌داده‌های خام آماده میشود. سپس با توجه به خروجی های به‌دست‌آمده از نرمافزار DEA Frontier و تحت الگوی تحلیل پوششی داده ها نمره کارایی مدیران محاسبه و پس‌ازآن با بهره گرفتن از نرمافزارهای آماریSPSSنسخه20 و Eviews-7 تجزیه و تحلیل انجام‌شده است.
3-6-1- روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
در حالتی که واحدهای موردبررسی دارای چندین ورودی و خروجی هستند، روش های اقتصادسنجی نمیتوانند بهگونهای مناسب کارایی م ربوط به این واحدها را ارزیابی و اندازهگیری کنند. تکنیک تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی است، که بهعنوان یک روش ناپارامتریک، برای اندازهگیری کارایی بهگونهای مناسب، در این شرایط میتواند مورداستفاده قرار گیرد. این روش در سال 1978 بهوسیله “چارنز، کوپر و رودز” توسعه یافت. آنها به دیدگاه غیر پارامتریک “فارل” که در سال 1957 برای ارزیابی کارایی وا
حدهای تصمیمگیری با دو نهاده و یک ستاده مطرح شده بود، استفاده از برنامه ریزی ریاضی را اضافه کردند. روشی که “چارنز، کوپر و رودز” برای ارزیابی مدارس استفاده کردند به مدل CCR معروف شد (داینس و همکاران؛ 2003).
در ایران تحلیل پوششی داده ها با رساله “دکتر علیرضایی” تحت سرپرستی “دکتر جهانشاهلو” و “پروفسور ون دی پن” شروع گردید. بهدنبال آن در ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع برق، نیروگاهها، شرکتهای بیمه، ادارات کل راه و ترابری، بانکها و … از این تکنیک استفاده شد ( نقل از: آذر و صفری؛ 1383).
تعریف
تحلیل پوششی داده ها عبارت است از یک روش ناپارامتریک که با بهره گرفتن از برنامه ریزی ریاضی به اندازهگیری کارایی کمک میکند، این روش جایگزینی برای روش رگرسیون محسوب میشود (رای؛ 2004).
هدف

هدف تحلیل پوششی داده ها تعیین کارایی یک سیستم یا واحد تصمیمگیری از طریق فرآیند چگونگی تبدیل ورودیها به خروجی ها است، به عبارت دیگر، هدف شناسایی واحدهایی است که بیش‌ترین میزان خروجی را از کمترین میزان ورودی به دست میآورند، چنین واحدی که دارای کارایی مساوی یک باشد واحد کارا و دیگر واحدها که کارایی بین صفر و یک دارند واحدهای ناکارا شناخته میشوند (راماناتان، 2004).
به‌طورکلی میتوان هدف تکنیک تحلیل پوششی داده ها را تعیین مرز کارایی دانست که بدان وسیله میتوان شرکتهای کارا و ناکارا را از هم تفکیک کرد.
مفهوم تحلیل پوششی داده ها
در روش های پارامتری از یک فرم ریاضی مطلوب استفاده میشود، درحالی‌که درروش تحلیل پوششی داده ها، یک درک مشخص و واضح درباره واحدهای تصمیمگیرنده مختلف فراهم میآید و برخلاف روش های پارامتری که فقط بر روی پارامترهای جامعه توجه و تأکید میکند، به مشخصهها و ویژگیهای تمامی مشاهدات توجه میگردد. در روش های پارامتری باید یک معادله مشخص (معادله رگرسیون، تابع تولید و ….) وجود داشته باشد که در قالب آن متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر ارتباط داشته باشند، درحالی‌که درروش تحلیل پوششی داده ها، نیاز به هیچ‌گونه فرض یا فرم ریاضی خاصی نمیباشد. کارایی به‌دست‌آمده درروش تحلیل پوششی داده ها، کارایی نسبی است، و مرز کارایی توسط ترکیب محدبی از واحدهای کارا ایجاد میشود. لذا هر واحد تصمیمگیرنده که بر روی مرز فوق قرار داشته باشد، کارا است و در غیر این صورت (قرار گرفتن در بالای مرز کارا) ناکارا خواهد بود (نمودار 3-1). جهت کارا کردن یک واحد ناکارا باید تغییراتی در ورودیها و خروجی های آن واحد صورت گیرد. شایان‌ذکر است که پس از اجرای مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده ها، مجموعهای تحت عنوان مجموعه مرجع ارائه میگردد. در این مجموعه مشخص میشود که هر واحد ناکارا برای رسیدن به مرز کارایی، باید با کدام‌یک از واحدهای کارا مقایسه گردد (غفورنیان، 1383). به عبارتی دیگر در مجموعه مرجع برای هر یک از واحدهای ناکارا، از میان واحدهای کارا الگوهای قابل‌مقایسه‌ای (شامل یک یا تعدادی از واحدهای کارا) فراهم میشود که از طریق آن واحد ناکارا میتواند خود را به مرز کارایی نسبی برساند.

 
 
نمودار 3-1: مرز کارایی
همانطوری که قبلاً ذکر شد کارایی یک واحد سازمانی، حاصل نسبت ستاده به نهاده آن واحد میباشد. اگر یک واحد سازمانی بتواند با نهادههای کمتر، ستادههای بیشتری را تولید کند، آن واحد سازمانی از کارایی بالاتری برخوردار خواهد بود (غفورنیان، 1383). اگر واحدهای سازمانی، فقط دارای یک نهاده و یک ستاده باشند، کارایی حاصل ستاده به نهاده خواهد بود، اما اگر یک واحد سازمانی دارای نهادهها و ستادههای مختلف باشد، یافتن وزن مشترک برای ستادهها و نهادههای مختلف مشکل و حتی غیرممکن نیز میباشد. در اینجاست که باید از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده کرد (آذر، 1379).
شکل 3-2، که نشاندهنده مجموعهای از واحدهای سازمانی مختلف (DMU های مختلف) است را در نظر بگیرید.
مطابق شکل بالا هر سازمان، دارای n واحد تصمیمگیری (DMUj) با m نهاده (Iij) و s ستاده (Orj) میباشد. بنابراین:
شماره واحد تصمیمگیریj= 1,2,3,…,n
شماره نهاده 1,2,3,…,mi=
شماره ستاده 1,2,3,…,sr=
در این صورت:
در فرمول بالا، Wr، وزن ستاده rام و Vi، وزن نهاده iام میباشد. جهت استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی هر یک از واحدهای تصمیمگیری، باید یک مدل برنامه ریزی خطی ساخت و بر اساس آن، کارایی نسبی هر یک از واحدهای تصمیمگیرنده را با یکدیگر مقایسه کرد. بنابراین، به تعداد واحدهای تصمیمگیری باید مدل برنامه ریزی خطی تدوین شود، که از حل آنها کارایی نسبی هر واحد مشخص میشود (آذر، 1379).
DMU1
O11I11
O21I21
OS1Im1
DMU2
O12I12
O22I22
OS2Im2
.
.
.
DMUn
O1nI1n
O2nI2n
OSnImn
شکل 3-2: سیستمی با واحدهای تصمیمگیرنده مختلف
ویژگیهای مدلهای تحلیل پوششی داده ها
تحلیل پوششی داده ها دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از سایر مدلهای کلاسیک و پارامتریک اندازهگیری کارایی متمایز میسازد. اهم این ویژگیها عبارتند از:
– ارزیابی واقعبینانه.
– ارزیابی همزمان مجموعه عوامل.
– عدم نیاز به وزنهای از قبل تعیین شده (علیرضایی و فتحی هفشجانی، 1383).
– جبرانی بودن، این مشخصه به واحد تصمیمگیرنده اجازه میدهد کمبود یا ضعف ستادههایش را به کمک ستادههای دیگر و یا مصرف اضافی در بعضی از نهادههایش را با صرفهجویی در نهادههای دیگر جبران کند (حسینیزاده، 1384).
– ارزیابی با گرایش مرزی به جای گرایشهای مرکزی.
– تصویر کردن بهترین وضعیت عملکردی به جای وضعیت مطلوب (علیرضایی و فتحی هفشجانی، 1383).
قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی داده ها
علاوهبر ویژگیهای ذکر شده، در بعد عملی نیز این روش دارای قابلیتهای غیرقابل رقابت میباشد. قابلیتهای اساسی این روش عبارتند از:
– رتبهبندی واحدهای تصمیمگیری.
– ارائه واحدهای نشانه و راه کارهای بهبود عملکرد.
– ارائه واحدهای با بیشترین مقیاس بهرهوری و تخمین بازده به مقیاس.
– ارائه راه کارهای توسعهای شامل انبساط و انقباظ واحدها.
– تعیین پیشرفت و پسرفت تکنیکی واحدها.
– تعیین تراکم در نهادهها.
– تخصیص بهینه منابع.
– تعیین پتانسیلهای عملکردی.
– ارزیابی پویای کارایی (علیرضایی و فتحی هفشجانی، 1383).
معایب تحلیل پوششی داده ها
از جمله معایب تحلیل پوششی داده ها، موارد زیر را میتوان بر شمرد:
– تحلیل پوششی داده ها بهعنوان یک تکنیک بهینهسازی، امکان پیشگیری خطا در اندازهگیری و سایر خطاها را ندارد.
– این تکنیک جهت محاسبه کارایی نسبی بهکار گرفته شده و کارایی مطلق را نمیسنجد.
– تفاوت بین اهمیت ورودیها و خروجی ها موجب انحراف در نتایج میگردد اما با محدودسازی وزنهای خروجی و ورودی این مشکل تا حدودی قابل رفع است.
– از آنجا که تکنیک تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک غیر پارامتری است، انجام آزمونهای آماری برای آن مشکل است.
– تعداد مدلهای مورد نیاز و حل آنها به تعداد واحدهای تحت بررسی وابسته است، که تا حدودی حجم محاسبات را افزایش میدهد.
– اضافه کردن یک واحد جدید به مجموعه واحدهای قبلی بررسی شده موجب تغییر در امتیاز کارایی تمامی واحدها میگردد.
– تغییر در نوع و تعداد ورودیها ممکن است در نتایج ارزیابی تأثیر گذارد (مهرگان، 1383).
انواع

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *