دانلود پایان نامه

اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند.
3-در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است.
4- در احادیث و منابع فقهی، ضمن تأکید بر اجرای حدود و فواید متعدد آن، گاه به حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجرای حدود، پیشگیری از تعدی به ارکان جامعه و مصالح عمومی، یعنی حیثیت، بدن ، عقل و مال انسانها، ذکر شده است. همچنین گفته‌اند درد و ناراحتی جسمی ناشی از اجرای حد، موجب تقویت نیروی بازدارنده از گناه در مجرمان می‌شود. با این همه، از دیدگاه شرعی اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی نیاز دارد.
منابع
منابع
*-قرآن کریم (ترجمه استاد حسین انصاریان)
*_ نهج البلاغه (شرح محمد دشتی)
الف: کتاب ها
1- کتب فارسی
1. اشتهاردی ، علی پناه ، کتاب هفت ساله چرا صدا در آورد؟ قم، علمیه، 1391 ق.
2. انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول،1371.
3. حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، ،چاپ اهلبیت،انتشارات مشعل دانشجو،1369
4. حسنی، علی اکبر، نشریه فلسفه کلام وعرفان،درسهایی از مکتب اسلام، 1360.
5. ——،——- ، ولایت فقیه، ، تهران، انتشارات نشر آثار امام خمینی ، 1404 ق.
6. ——،——- ، صحیفه نور، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی .1380.
7. جوادی آملی، عبدالله،تفسیر تسنیم،تهران نشر اسراء. 1388،
8. ——-،——-، “پیرامون وحی و رهبری”، قم: الزهرا، ????.
9. ——-،——-،ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت )، قم: مرکز نشر أسرا، چاپ ششم1385.
10. رحمانی، محمد ، بازشناسی احکام صادره از معصومین (علیهم السلام)، قم: بوستان کتاب، چاپ اول.1382.
11. سید اشرفی حسن، بررسی تاریخی و مبانی فقهی ولایت مطلقه فقیه، تهران: شهر دنیا، چاپ اول،1376.
12. سعادتمند ،رسول، درسهایی از امام(ره)نظم و قانون گرایی،تنظیم انتشارات تنسیم،چاپ اول،1389.
13. شیخ الاسلامی، جعفر ، قضاوت و عدالت ازدیدگاه امیرالمومنین علی(ع)، ،چاپ گوهر اندیشه،1379.
14. صابری، حسین، فقه و مصالح عرفی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول. 1383 ه.ق .
15. عارفی، محمد اکرم ،اندیشه سیاسی آیت ‌الله خویی، قم: بوستان کتاب، ????.
16. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، 1379.
17. فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ????.
18. کدیور، محسن ، نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه، تهران، نشر نی، 1376.
19. کلینی، محمّدبن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی، تهران ، انتشارات اسوه،1409هـ.ق
20. لطفی اسدالله،ترجمه مباحث حقوقی شرح لمه شهید ثانی،کتاب قضاوت،انتشارات مجد،چاپ هشتم،1389، ص11.
21. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی ) تهران ،نشر علوم اسلامی ، 1363.
22. ——،——- ، قواعد فقه ( بخش مدنی 2 ) ، تهران ، سمت ، 1373.
23. ——،——- ، اجرای حدود در زمان ما ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،1380.
24. محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ناشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ، 1373 .
25. محمدی گیلانی، محمد؛ حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، 1362، چاپ: اول.
26. مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، طرح نو، 1375.
27. مرعشی ، محمدحسن ، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، تهران ، نشر میزان ، 1373.
28. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‎ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ????.
29. هادوی تهرانی مهدی ، قضاوت در اسلام(1)شرح استلالی تحریر الوسیله امام(ره)، ،انتشارات خانه خرد،چاپ اول،1385.
30. هاشمی ، محمود ، بایسته‌های فقه جزا ،تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1378.
2-کتب عربی
31. ابن ادریس الحلی ، محمد ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، ( سلسله الینابیع الفقهیه ) بیروت ، موسسه فقه الشیعه ، الدار الاسلامیه ، 1410 ق .
32. ابن حزم، محمد بن داود، المحلی، تحقیق: احمد محمد شاکر، ریاض، دارالنفائس، 1418ق.
33. ابن‌اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ????/????، چاپ افست قم ????ش.
34. ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار علی الدر المختار، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق.
35. ابن فارس، حسین احمد، معجم المقاییس اللغه، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دارالجیل، 1411ق.
36. ابن قدامه، محمد بن عبدالله، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی، 1403ق.
37. ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق.
38. ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بی تا.
39. انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، چاپ سنگی ، طهران ] بی‌نا [ ، 1286 ق ،ص397.
40. ——،——،،کتاب الخمس ،مصر ،دارالکتب الحدیثه، 1414.
41. بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، قم، دلیل ما، چاپ دوم، 1384ش.
42. تبریزی، جواد؛ اسس الحدود و التعزیرات، قم، مهر، 1417 ق، چاپ اول.
43. توحیدی، محمدعلی ،مصباح الفقاهه، قم: انتشارات انصاریان، چ ?، ????.
44. حرعاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعه إلی تحصیل احکام الشریعه، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.
45. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، منتهی‌المطلب، مشهد، انتشارات استان قدس رضوی، چاپ اول 1412.
46. حلبی، حمزه بن علی، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول.1417.
47. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، 1408ق.
48. ——،——- ، کتاب الطهاره، تهران، نشر آثار امام ،1386.
49. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم1405-1364ش.
50. خویی، سید ابوالقاسم ،مبانی تکمله المنهاج، چ2، مطبعه الآداب، نجف اشرف،1396ق.
51. خویی، محمد‌تقی، مبانی فی شرح العرو? الوثقی (کتاب النکاح)، قم: موسسه احیاء آثار امام خویی.
52. جبعی العاملی، زین الدین؛ الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی،بی تا.
53. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر کتاب، 1404ق.
54. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، 1418ق/ 1997م.
55. سرخسی، محمد بن احمد شمس‌الائمه ،کتاب المبسوط، بیروت دارالطبع، ????.
56. شفتی، سید محمدباقر ، فی تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار، قم: بوستان کتاب، چاپ ا ول.1385.
57. صافی ، لطف الله ، التعزیر ، قم، جماعه المدرسین بقم ، موسسه النشر الاسلامی ، 1404 ق.
58. طباطبایی، سید محمد حسین؛المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ پنجم1417ق.
59. طنطاوی ، محمود محمد ، المدخل الی الفقه الاسلامی ، دارالتوفیق انموذیه ، 1408 ق .
60. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ذیل نساء: ??، طلاق: ?، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، ????ه قمری.
61. ——-،——– ، المبسوط فی فقه الامامیه بی‌جا ، مکتبه مرتضویه، 1351.
62. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، نشر اسرا ، ?????.
63. عاملی کرکی ،ابوالحسن علی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج 1 ، چاپ سنگی دو جلدی ، تهران .
64. عاملی غروی، جواد ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ، قاهره ، 1324 ق.
65. عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیه فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، بیروت ????.
66. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، مؤسسه الرساله، 1405ق.
67. —–،——، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.1409.
68. غزالی ، ابو حامد ، الوجیز فی فقه مذهب الشافعی ، مصر ، مطبعه الادب و المؤید ، 1317 ق .
69. مجلسی ، محمد باقر ، مراه العقول فی شرح اخبار آل الرسول ( تهران : دارالکتب الاسلامیه ) چاپ دوم
70. محقق‌ اردبیلی ، مجمع‌ الفائده‌ و البرهان ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی ، قم.1386.
71. محقق حلّی، ابوالقاسم نجم الدین، شرائع الإسلام، ج 4، نجف: مطبعه الاداب، 1389ق.
72. ………….،………………..، شرایع الاسلام، ج4، ص1004، ط استقلال تهران.
73. ………….،………………..، تذکره الفقها، منشورات‌ المکتبه‌ المرتضویه‌ لاحیاء الاثار الجعفریه ،1999.
74. محقق‌ کرکی ، جامع المقاصد، مؤسسه‌ آل‌ البیت ، چاپ‌ اول ، قم.
75. منتظری ،حسینعلی ، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه والمسافر (تقریرات درس خارج آیت الله بروجردی)، قم، 1362.
76. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم:انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ???? ق.
77. موسوی اردبیلی ، عبدالکریم ، فقه الحدود و التعزیرات ، قم ، مکتبه امیرالمومنین ، چاپ اول ، 1413ق.
78. یزدی طباطبائی ،محمد کاظم ، ملحقات عروه الوثقی ، قم ، مکتبه الداور 1411.
79. میرخانی ، سید احمد ، “آیات الاحکام “،جلد سوم و پنجم ، ، 1366.
80. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1374ش.
81. موسوی ، بجنوردی ، محمد ، قواعد فقهیه ، تهران ،‌پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ،‌موسسه چاپ ونشر مروج ، چاپ سوم ، 1379 .
ب : مقالات
82. مرتضوی، سید ضیا، نشریه فقه و اصول”حکومت اسلامی”زمستان1376.
83. مرعشی ، محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص مصوب دی ماه 70، حقوق ، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شماره دوم ،1385.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردآموزش و پرورش، استان مازندران، عملکرد کارکنان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید