دانلود پایان نامه

انزلی
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
7/145
4/15
4/13
9/13
14
1/14
4/15
4/13
3/9
9/5
9/6
4/11
6/12
انزلی
نمودار شماره(3-3): تعداد روزهای بارانی ایستگاه سینوپتیک انزلی
3-1-4-7- 2- درجه حرارت
3-1-4-7- 2- 1- درجه حرارت ماهانه
دما یکی از مهمترین عناصر اقلیمی می باشد که خصوصیات کلی یک منطقه را از نظر اقلیمی مشخص می‎کند . عوامل مهم در پیدایش دما را می توان نام برد : انرژی تابشی خورشید که مهمترین عامل است ، حرارت گرمایی ، نا همواری ها ، شیب ، ارتفاع ، ابرناکی و غیره. حداکثر دما در بعد از ظهر است یعنی زمانیکه خورشید به حداکثر تابش خود می رسد و حداقل دما هم زمان طلوع خورشید می باشد و با توجه به لایه های جو با افزایش ارتفاع دما نیز کاهش پیدا می کند و به طور کلی تغییرات دما در روی کره‌زمین تابع عرض جغرافیایی می باشد .
میانگین سالانه و ماهانه درجه حرارت
با توجه به جدول ذیل .میانگین سالانه درجه حرارت ایستگاه انزلی تا 1/16 درجه سانتیگراد می باشد . بالاترین درجه حرارت ماهانه در ایستگاه انزلی 9/25 درجه سانتیگراد در ژولای (تیرماه) می باشد . و پایین ترین درجه حرارت 8/6درجه سانتیگراد در در ماه فوریه ( بهمن) است .
جدول شماره (3-7): متوسط ماهانه و سالانه درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک انزلی
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
1/16
6/8
8/6
2/7
4/9
4/13
18
5/22
5/25
9/25
3/23
18
4/13
انزلی
نمودار شماره(3-4): میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک انزلی
3-1-4-7- 2- 2- متوسط حداقل و حداکثر دمای ماهانه
با حرکت توده های هوا به سمت عرضهای شمالی حداکثر درجه حرارت در این منطقه از اواخر بهار شروع شده و به تدریج افزایش پیدا می‏کند و در ژولای (تیر ماه) در ایستگاه مورد مطالعه با C C 5/29 به بالاترین حد خود می رسد و از مرداد ماه به تدریج کاهش پیدا می کند .
با مشاهده آمارها در جدول متوسط دمای حداکثر و حداقل ماهانه ، ملاحظه می گردد که بالاترین حـد دمـای حداقــل در ایستگاه انزلـی ژولای (تیـر) C C 1/22 است که به تدریج کاهش پیـدا کرده ودرفـوریه (بهمن ماه) به پایین تـرین حد خود یعنیC C 2/4 می رسد .
جدول شماره(3-8):متوسط دمای حداکثر و حداقل ماهانه ایستگاه سینوپتیک انزلی
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
2/19
1/11
5/9
1/10
4/12
5/16
1/21
8/25
1/29
6/29
8/26
22
3/16
انزلی(حداکثر)
9/12
1/6
1/4
2/4
4/6
3/10
8/14
2/19
8/21
1/22
8/19
7/15
5/10
انزلی(حداقل)
نمودار شماره(3-5):میزان متوسط دمای حداکثر و حداقل ایستگاه سینوپتیک انزلی
3-1-4-7- 3- متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان
با توجه به آمارهای موجود ، متوسط روزهای یخبندان در سال در ایستگاه انزلی
5/7 روز می باشد که بسیار ناچیز است و در ماههای دسامبر ، ژانویه ، فوریه و مارس (آذر ، دی ، بهمن و اسفند) بیشترین یخبندان به وقوع می پیوندد و بیشترین روزهای آن متعلق به فوریه (بهمن) می باشد (3/2 روز) .
جدول شماره (3-9):متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک انزلی
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
5/7
7/0
2/3
3
6/0
انزلی
نمودار شماره(3-6): متوسط تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک انزلی
3-1-4-7- 4- متوسط رطوبت نسبی
رطوبت نسبی عبارت است از نسبت بخار آب موجود در هوا به مقدار بخار آبی که در همان دما می تواند داشته باشد . نم نسبی درجه اشباع و توان بارندگی هوا را نشان می دهد. در طول سال در ایستگاه مورد مطالعه بالاترین مقادیر نم نسبی در اکتبر( مهر ماه) با 88% و کمترین آن در ژولای (تیر ماه) با 76% است . از توزیع نم نسبی چنین بر می آید که هوای تابستان با توجه به مقادیر زیاد دما ، شرجی می باشد . علیرغم پایینتر بودن دمای آگوست (مرداد) نسبت به ژولای (تیر) (3/0 درجه سانتیگراد) ، بعلت بیشتر بودن رطوبت نسبی نسبت به ماه قبل (3 درصد) ، گرما محصوص تر بوده و بعبارت دیگر هوا به شرجی ترین حالت خود می رسد.
جدول شماره (3-10):متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک انزلی
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
84
88
87
86
87
87
87
84
79
76
79
83
86
انزلی
نمودار شماره (3-7):متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک انزلی
3-1-4-7- 5- روزهای همراه با ابر
ابرناکی آسمان مقدار رطوبت ورودی و درصد احتمال بارندگی را نشان می دهد . بر اساس آمارهای موجود متوسط روزهای همراه با ابر در سال ، 3/162 روز یا بعبارت بهتر حدود 5/5 ماه می باشد که بیشترین آن در ماه مارس (اسفند) با 20 روز و کمترین آن در ماههای ژوئن و ژولای (خرداد و تیر) روز رخ می دهد .
جدول شماره (3-11):متوسط ماهانه تعداد روزهای همراه با ابر ایستگاه سینوپتیک انزلی
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
3/162
20
4/16
7/16
6/16
7/16
6/15
2/12
5/8
3/6
1/6
2/11
16
انزلی
نمودار شماره(3-8):متوسط تعداد روزهای همراه با ابر ایستگاه سینوپتیک انزلی
3-1-4-7- 6- ساعات آفتابی
متوسط ماهانه ساعات آفتابی در ایستگاه انزلی 7/1780 ساعت در سال که حداکثر آن با 2/254 ساعت در تیر ماه و حداقل آن با 8/87 ساعت در فوریه (بهمن) مشاهده می شود .
جدول شماره (3-12): متوسط ماهانه ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک انزلی
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
7/1780
93
8/87
8/90
8/89
8/95
2/121
1/157
8/207
2/254
3/245
8/199
1/138
انزلی
نمودار شماره(3-9): متوسط تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک انزلی
3-1-4-7- 7- باد
باد این شهر علی رغم رطوبت بالا از گرمای متوسط و جریان هوای مطبوع برخوردار است، همچنین بادهای متفاوت از جهات مختلف به این محدوده می وزند، در فصل زمستان معمولاً در یک تبادل سریع حرارتی و جابجایی ناگهانی طبقات مختلف بادهای گرم با جهت غالب جنوب غربی و شمال شرقی به جریان می افتد. معمولاً این باد سبب آتش سوزی مهیب در سطح شهرستان مخصوصاً مناطق جنگلی در روستاها شده و خسارات فراوانی به بار می آورد(موسی پور، 1374، ص 16). سرعت باد غالب در بندرانزلی 9/6 نات است و از جهت شمالی می وزد. مقدار سرعت باد غالب در فصول پائیز و زمستان بیشتر از سایر فصول می باشد(مطالعات امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری کپورچال،1387، ص 9). در نمودار شماره( – ) جهت وزش باد به تفکیک ماه های سال و در نمودار شماره( – ) میانگین سرعت ماهیانه باد نشان داده می شود.
3-1-4-7- 7- 1- بادهای محلی بندرانزلی
بیرون وا : بادی که از جهت شمال می وزد.بیرون گیله وا : بادی که در زمستان و پائیز سبب باران می شود.
دشته وا : بادی که در شمال غرب گیلان وزش داشته و در بهار و تابستان موجب ریزش باران می شود.
کنار گیله وا : بادی که وزش آن از جهت شرق می باشد.
سرتوک : باد شمال شرقی که در فصل بهار و تابستان و پائیز وزیده و جزء بادهای مهم است.
خزری : باد شمال و شمال غربی است که سرد و طوفانی بوده و در زمستان خطرناک است.
گرمش : بادی که در پائیز و زمستان از سمت جنوب وزیده می شود و دارای سرعت زیاد است و سوزان و خشک بوده و تأثیرات بدی در آب و هوای پائیز و زمستان می گذارد(اداره هواشناسی بندرانزلی،1390).
نمودار شماره (3-10 ):گلبادسالانه ایستگاه همدیدی انزلی
نمودار شماره ( 3- 11):نمودار درصد توزیع فراوانی سرعت باد سالانه
3-1-4-7-8- طبقه بندی اقلیمی منطقه
برای ارزیابی اقلیمی هر منطقه متد های و روشهای مختلفی ابداع و ارائه گردیده است که هر محققی به فراخور نوع دیدگاه و نگرش خود به مسائل محیطی یک یا چند متد را برای تحقیق بر می گزیند . در اینجا به چند روش از متدهای اقلیمی رایج و متداول از جمله ، روش دمارتن اصلاح شده martonne) (de، سیستم طبقه بندی آمبرژه و آمبروترمیک و کلیماگراف یا هایترگراف که به نوعی ریشه در پارامترهای اصلی هواشناسی منطقه دارد اشاره می گردد.
3-1-4-7- 8- 1- طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف
روش ایوانف بر مبنای مقایسه تبخیر سالیانه با بارندگی سالیانه استوار است . روابط و جداول مربوطه به شرح زیر است :
E = 0018/0 (5/2 + T2) (100 – r)
که در آن :
I = ضریب رطوبتی ایوانف
P = مقدار بارندگی سالانه به سانتیمتر
E = مجموع تبخیر سالانه به سانتیمتر
E = مقدار تبخیر ماهانه به سانتیمتر
T = متوسط دمای ماهانه به سانتیگراد
r = متوسط رطوبت نسبی ماهانه (درصد)
در این روش پس از محاسبه مقدار I بر اساس جدول زیر ،‌نوع اقلیمهای مختلف تعیین می گردد.
جدول شماره (3-13):تعیین نوع اقلیم به روش ایوانُف
نـوع اقلــیم
محدوده ضریب رطوبتی ایوانف
اقلیم بسیار مرطوب جنگلی
50/1 I I
اقلیم مرطوب جنگلی
1 1 I 49/1
اقلیم استپی جنگلی
1 1 I 9/0
اقلیـم استپـی
3/0 / I 59/0
اقلیـم بیـابانـی
13/0 / I 29/0
اقلیم صحـرایی
0 0 I 12/0
پارامترهای ایستگاه سینوپتیک بندرانزلی مطابق روابط فوق مورد محاسبه قرار گرفته و نتیجه آن در پی می‎آید.
جدول شماره(3-14): پارامترهای مورد مطالعه ایستگاه انزلی در متُد ایوانف
بارندگی سالانه
(cm)
تبخیر ماهانه E (cm)
دمای متوسط ماهانه (CC)
رطوبت نسبی
(درصد)
ماههای سال
6/56
7/4
5/13
86
فروردین
48
11
9/18
83
اردیبهشت
7/54
6/20
3/23
79
خرداد
9/47
2/29
9/25
76
تیر
4/117
9/24
6/25
79
مرداد
8/268
7/14
5/22
84
شهریور
8/341
7/7
1/18
87
مهر
1/308
3/4
4/13
87
آبان
3/208
2/2
6/9
87
آذر
9/171
9/1
6/8
86
دی
2/124
2/1
9/6
87
بهمن
1/116
2/1
2/7
88
اسفند
39/1
cm 37/186/ =
1/134 / =
1/16
84
سالانه
با توجه به مقادیر بدست آمده ضریبI ، ارزیابی اقلیم انزلی به شرح زیر می باشد :
اقلیم مرطوب جنگلی 1 ا 39/1=I 49/1
3-1-4-7-8-2 -طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام دومارتن
یکی از روشهای تعیین موقعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه ، توسط اقلیم نمای دومارتن می باشد . در این روش به کمک رابطه و نموگرامِ مربوطه و با توجه به ضریب بدست آمده ، موقعیت اقلیمی منطقه مورد نظر را مشخص می نمایند.
رابطه مورد نظر بدین شرح است :
که در آن :
I = ضریب خشکی دومارتن ( De Martonne)
P = متوسط بارندگی سالانه به میلیمتر
T = متوسط دمای سالانه به سانتیگراد
به کمک نموگرام مربوطه ، همانند شکلی که در زیر آمده ، وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه تعیین می‎گردد.
نمودار شماره (3-12):موقعیت بندرانزلی در اقلیم نمای دومارتن.
با توجه به ضریب بدست آمده از ایستگاه سینوپتیک انزلی، موقعیت اقلیمی بشرح زیر می باشد : اقلیم انزلی بسیار مرطوب ارزیابی می گردد.
3-1-4-7- 8- 3- طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام آمبرژه
یکی دیگر از روشهای تعیین موقعیت اقلیمی منطقه ، توسط اقلیم نمای آمبرژه می باشد . در

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوعمکانیابی، شبکه های حسگر بی سیم، شبکه های حسگر

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید