دانلود پایان نامه

سیمان شده است.
2) نتایج نشان داد که سرمایه فکری میتواند بعنوان یک عامل مؤثر در عملکرد واحدهای انتفاعی مورد توجه قرار گیرد. این نتیجه میتواند مورد توجه سهامداران و مدیران این واحدها قرار گیرد و آنها را سوق دهد تا با تغییر برخی از رویکردهای مدیریتی، سعی نمایند که وجود سرمایههای فکری در واحدها را مدنظر قرار داده و در جهت بکارگیری صحیح آن تدبیر نمایند. چنین رویکردی ممکن است آگاهی مدیران را افزایش داده و در نتیجه، تأییرات مطلوب و مثبت سرمایه فکری را بهبود ببخشد.
5-2-3. خلاصه نتایج فرضیه سوم
نتایج حاصل از فرضیه سوم نشان داد که بین سرمایه نوآوری با ارزش شرکتهای موجود در صنایع سیمان و داروسازی ارتباط معناداری وجود ندارد. این نتیجه، مشابه نتیجه بدست آمده از فرضیه اول تحقیق است. در فرضیه اول نیز که رابطه بین سرمایه فکری با ارزش شرکتها بررسی شد؛ نتایج معناداری بدست نیامد. این یافته نشان میدهد که احتمالاً، تغییرات در سرمایه فکری و سرمایه نوآوری، تأثیری در ارزش شرکتها ندارد.
نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق از آن جهت که نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول را تأیید می-کند؛ مورد توجه و قابل تأمل میباشد. چنین نتایجی به مدیران و سهامدارن پیام میدهد که احتمالاً سرمایهگذاری در نیروی کار و ساختارهای تحقیق و توسعه، تغییری در ارزش شرکت ایجاد نکرده است. از آنجایی که تغییرات ارزش شرکت بر پایه واکنشهای بازار سرمایه تعریف میشود؛ میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه یا از وجود سرمایههای فکری و سرمایههای انسانی در واحدهای انتفاعی و تأثیراتشان مطلع نیستند و یا اینکه این عوامل محتوای اطلاعاتی لازم جهت تغییر ارزش شرکت را نداشتهاند.
5-2-4. خلاصه نتایج فرضیه چهارم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که بین سرمایه نوآوری با کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه چهارم، سازگار است ولی مطابق با مبانی نظری نمیباشد. زیرا که انتظار میرفت با افزایش سطح سرمایه نوآوری (شدت تحقیق و توسعه)، کارآیی مالی شرکتها افزایش یابد. به عبارت دیگر یک رابطه مستقیم بین این دو متغیر پیشبینی میشد در حالی که نتایج حاکی از یک رابطه معکوس میباشد. در تحلیل و تفسیر این یافته میتوان دلایل و تفاسیر ذیل را ارائه نمود:
1) هزینه تحقیق و توسعه، جزء آن دسته از هزینههایی است که در تمام شرکتها انجام نمیشود و ممکن است که مدیران برای مصرف منابع در این حوزه ملاحظاتی را اعمال نمایند. از این جهت مقدار متغیر سرمایه نوآوری در برخی از شرکتهای نمونه آماری صفر بوده است. این امر ممکن است بر نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته تأثیرگذار باشد.
2) ممکن است فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعت داروسازی و صنعت سیمان، نتایج مطلوبی نداشته است و اصولاً این فعالیتها تنها منجر به ایجاد هزینه و مصرف منابع شرکتها شده است. در نتیجه با افزایش (کاهش) سرمایه نوآوری، سود خالص و در نتیجه بازده دارییها در طول دوره تحقیق کاهش (افزایش) یافته است.
5-3. خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین
چن و همکاران(2005)
رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس سهام تایوان در دوره زمانی 2002-1992 را بررسی کردند. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین شواهد ارائه شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه مینماید و دارای رابطه مثبتی با سودآوری و ارزش بازار شرکت میباشد.
چانگ(2007)
با استفاده از ضریب ارزش افزوده فکری و ضریب ارزش افزوده فکری تعدیل شده، تأثیر سرمایه فکری را بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت قیمت به سود) و سود آوری ( بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری ساده و حاشیه سود) در صنعت تکنولوژی اطلاعات تایوان طی سالهای 2005-2001 بررسی نمود. نتایج وی نشان داد که در سطح کل صنعت مربوطه، سرمایه فکری و اجزای آن، فقط رابطه مثبت معنیداری با سودآوری و ارزش بازار دارند.
تن و همکاران (2007)
نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی 150 شرکت پذیرفته شده در بورس سهام سنگاپور در دوره زمانی 2002-2000 پرداختند. نتایج مطالعات آنها این بود که :
a. بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
b. بین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
c. بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
d. نقش سرمایه فکری در عملکرد صنایع مختلف، متفاوت است.
انواری رستمی (1384)
به بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق روشهای مختلفی برای سنجش سرمایه فکری پیشنهاد و بکار گرفته شد. یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که تنها دو مورد از روشهای پیشنهادی همبستگی بالا و معنیداری با ارزش بازار سهام شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار دارند.
گلدی صدقی(1386)
به بررسی رابطه سرمایه فکری و بازده مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق مذکور، میانگین شاخص مالی در سطوح مختلف و سرمایه فکری با بازده جاری و آتی شرکت رابطه معنیداری دارد.
اصغر نژادامیری(1387)
به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق ضریب ارزش افزوده فکری مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده سهام و سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی، سرمایه فکری و بازده مالی آتی، نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکتها سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.
نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده توسط چن و همکاران (2005) در حوزه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکتها، سازگار ولی بلحاظ ارتباط سرمایه فکری با ارزش شرکتها ناسازگار است. دلیل این ناسازگاری، احتمالاً ناشی از تفاوت در سیستمهای گزارشگری مالی و شرایط اقتصادی متفاوت در ایران باشد.
یافتههای بدست آمده از مقایسه فوق در خصوص تحقیق انجام شده توسط چانگ(2007) نیز صدق میکند.
در تحقیق تن و همکاران(2007) تنها معیارهای عملکردی بررسی شدهاند که بر این اساس نتایج تحقیق حاضر در این حوزه، با نتایج تن و همکاران(2007) سازگار است.
یافتههای بدست آمده در این تحقیق میتواند نتایج تحقیق انواری رستمی (1384) را تأیید نماید زیرا که در تحقیق مذکور وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری با ارزش بازار شرکتها، تنها در 2 مدل تأیید شده است و سایر مدلها روابط معناداری را نشان ندادهاند.
سایر تحقیقات انجام شده در داخل کشور، حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین عملکرد مالی و سرمایه فکری میباشند که با نتایج تحقیق حاضر سازگار هستند. همچنین تاکنون در داخل کشور تحقیقی در خصوص سرمایه نوآوری انجام نشده است و بنابراین امکان مقایسه نتایج بدست آمده با تحقیقات پیشین در این حوزه وجود ندارد.
5-4. پیشنهادهای برآمده از تحقیق
براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات، پیشنهاداتی در حوزه کاربردی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بشرح ذیل ارائه میشود.
در حوزه کاربردی پیشنهاد میشود که مدیران شرکتهای سهامی سعی نمایند اطلاعات و آگاهیهای خود را در خصوص عواملی مانند سرمایه فکری و سرمایه نوآوری به روز نموده و از چنین راهبردهایی برای افزایش بازدهی شرکت و ارزش آفرینی برای سهامداران استفاده نمایند.
در حوزه پژوهشی به محققان آتی پیشنهاد میشود که سعی نمایند مدلهای جدیدی برای سنجش سرمایه فکری و سرمایه نوآوری ارائه و آنها در میان شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس ایران آزمون کنند. همچنین پیشنهاد میشود که رابطه سرمایه فکری و سرمایه نوآوری را با متغیرهای بازار سرمایه بسنجند. در این راستا میتوان تأثیر این متغیرها را با بازدهی سهام بررسی نمود و شرکتها را براساس سطح سرمایه فکری و سرمایه نوآوری به دو یا چند گروه تفکیک نمود.
5-5. محدویتهای تحقیق
این تحقیق به لحاظ اجرا و در عمل با محدویتهای ذیل روبرو بوده است:
1) بدلیل نو و جدید بودن موضوع تحقیق، مبانی نظری و پیشینه مرتبط با تحقیق محدود و کمیاب میباشد که این امر باعث شد جمعآوری مطالب برای تکمیل این بخش، مدت زمان زیادی طول بکشد.
2) همانطور که قبلاً بحث شد، بنظر میرسد استفاده از متغیر ارزش دفتری داراییها بدلیل اینکه این متغیر مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی میباشد، ممکن است نتایج حاصل از آزمون فرضیات را تحت تأثیر قرار داده باشد.
منابع و مأخذ:
منابع فارسی
انوری رسمتی ، ع . 1382. “ارزیابی مدلها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه فکری شرکتها” ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 34 ، صفحه 51 .
انوری رستمی ، ع. 1384.”سنجش سرمایه فکری و بررسی روابط میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39 ، صفحه 49.
جعفری ، م.1387. “بازنگری مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری: یک رویکرد کلی نگر”، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، صفحه 1 الی 13.
خاکی ، غ.م. 1384. “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی” .چاپ پنجم ،تهران: انتشارات بازتاب.
فلاحتی ،ع. 1386. “بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری به عنوان معیار سنتی ارزیابی عملکرد در برابر سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیارهای اقتصادی”، پایان نامه ، استاد راهنما دکتر خوش طینت ، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ارشد حسابداری.
گلدی صدقی، ا. 1386.”بررسی رابطه میان سرمایههای فکری و بازده مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه ، دانشگاه علی آباد کتول ، ارشد مدیریت دولتی.
یزدانی، ح.ر.1385 .”بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایههای فکری سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشترک و اثرات سرمایهها بر عملکرد شعب بانک ملت استان تهران” ، پایان نامه ، دانشگاه ترتبیت مدرس ، ارشد مدیریت دولتی.
رهنمای رودپشتی ، ف؛ همتی،ه.1388. “بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیر های نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی” ، مطالعات مالی، شماره دوم ،صفحه 111 الی.134 .
نمازی ، م؛ ابراهیمی، ش. 1388.”بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” ، تحقیقات حسابداری ، شماره چهارم ، م مدهوشی؛ مهدی اصغری نژاد امیری. 1388. “سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها، برررسی حسابداری و حسابرسی” ، شماره 57 ، صفحه 101 الی 116.
منابع غیر فارسی:
Appuhami, R.2007. “The impact of intellectual capital on investors Capital Gain On Shares: An empirical investigation in Thai banking finance & insurance sector”. Journal of internet Banking and commerce,Vol.12, No.1,www.arraydev.com /commerce/jibe.
Bontis, N.1998. “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models” ,Management

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورداستان هرمزگان، کانون توجه، نرم افزار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید