دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

در عقد اجاره می­توان انجام اقدام معین را برای زمان معینی قرار داد، چنانکه کسی برای ساختمان طبق نقشه اجیر گردد که آن را بسازد ودر اول سال آینده به مالک تسلیم کند. اما در عقد اجاره نمی­توان انجام اقدام معینی را در مدت معین قرار داد بطوری­که شروع و ختم آن منطبق با ابتداء و انتهاء آن مدت گردد[1]. کاری که به عهده ی اجیر گذارده شده بایستی معین باشد. اما، زیرا زمان انجام دادن کار در بیشتر موارد اهمیت دارد، ممکن می باشد در اجاره شرط خود را فسخ کند و یا آنکه آن را فسخ ننماید و اجرت المثل منافع تفویت شده را از اجیر بخواهد، زیرا اجیر مباشر در اتلاف منفعت به غیر بوده می باشد، خواه شخص ثالث که اقدام برای او انجام شده جاهل به امر باشد یا عالم به آن، مگر آنکه شخص ثالث اجیر را مغرور نموده و او را معتقد کرده می باشد که اجیر می­تواند در موقع دیگری اقدام مورد اجاره را انجام دهد که در این صورت سبب اقوی از مبا شر خواهد بود و او مسئول تفویت منافع و یا منفعت می­باشد. گفته شده که مستأجر می­تواند در موردی که تمام منافعش از آن او بوده می باشد اجرت المثل عملی را که برای غیر نموده، از غیر بخواهد مگر آنکه شخص ثالث مغرور شده باشد چنانکه اجیر به او وانمود کرده باشد که مالک منافع خود می باشد[2].

در اینجا ازمنظر فقه اگر اجیر عملی برای دیگری بدون عوض انجام دهد مستأجر می­تواند اجاره را فسخ کند یا اجرت المثل منافع فوت شده را از اجیر یا شخص ثالث بگیرد. اما در حقوق مدنی مستأجر اگر اجاره را فسخ کند زیرا اجیر مباشر در تلف منفعت بوده اجرت المثل راباید از اجیر بگیرد مگر آنکه شخص ثالث اجیر را مجبور کرده باشد که برای او کار انجام دهد[3].

 

2-6-1. اقدام اجیر خاص

برای اجیر خاص جایز نیست در مدت معین شده بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند. زیرا منفعت اجیر به مستأجر اختصاص دارد مگر اینکه کار او با حق مستأجر تنافی وتزاحم نداشته باشد. و یا مستأجر اجازه داده باشد. مانند: اجرای صیغه عقد به هنگام خیاطی کردن. اگر عملی را بدون اذن مستأجر انجام دهد مستأجر مخیر می باشد بین فسخ ومطالبه اجرت­المثل که منافات نداشته باشد نباید برای غیر عملی انجام دهد.

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>