تعريف مديريت استراتژيک
مي توان مديريت استراتژيک را بدين گونه تعريف کرد: هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه‌اي چندگانه که سازمان را قادر مي‌سازد به هدف‌هاي بلند مدت خود دست يابد. همان گونه که از اين تعريف استنباط مي‌شود در مديريت استراتژيک براي کسب موفقيت سازماني بر چندين عامل تأکيد مي‌شود: هماهنگ کردن مديريت، بازاريابي، امور مالي (حسابداري)، توليد (عمليات)، تحقيق و توسعه و سيستم‌هاي اطلاعات رايانه اي (پارسائيان و اعرابي، 1379، ص24)
 
 
مراحل مديريت استراتژيک
فرآيند مديريت استراتژيک دربرگيرنده سه مرحله مي‌شود

  • تدوين استراتژي‌ها: مقصود از تدوين استراتژي اين است که ماموريت شرکت تعيين شود، شناسايي عواملي که در محيط خارجي، سازمان را تهديد مي‌کنند يا فرصت‌هايي را به وجود مي‌آورند، شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعيين هدف‌هاي بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژي‌هاي گوناگون و انتخاب استراتژي‌هاي خاص جهت ادامه فعاليت. (پارسائيان و اعرابي، 1379، ص25-24)
  • اجراي استراتژي ها: اجراي استراتژي‌ها ايجاب مي‌کند که سازمان هدف‌هاي سالانه در نظر بگيرد، سياست‌ها را تعيين کند، در کارکنان انگيزه ايجاد نمايد و منابع را به گونه‌اي تخصيص دهد که استراتژي‌هاي تدوين شده به اجرا درآيد. (پارسائيان و اعرابي، 1379،ص25)
  • ارزيابي استراتژي ها: در مديريت استراتژي، ارزيابي استراتژي‌ها آخرين مرحله به حساب مي‌آيد. مديران نياز شديد دارند که بدانند استراتژي‌هاي خاص و مورد نظر آنان در چه زماني کارساز واقع نمي‌شود. اصولاً ارزيابي استراتژي‌ها بدين معني است بايد در اين مورد اطلاعاتي را گردآوري کرد. همه استراتژي‌ها دستخوش تغييرات آينده قرار مي‌گيرند، زيرا عوامل داخلي و خارجي به صورت دائم در حال تغيير هستند.

براي ارزيابي استراتژي‌ها سه فعاليت عمده به شرح زير انجام مي‌شوند: (پارسائيان و اعرابي، 1379،ص27-26)

  • بررسي عوامل داخلي و خارجي که پايه و اساس استراتژي ‌هاي کنوني قرار گرفته‌اند.
  • محاسبه و سنجش عملکردها
  • اقدامات اصلاحي

 
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )