دانلود پایان نامه

ـ تاریخی ) کتابخانه‌ی گنج دانش ،چاپ اول ،تهران ،1387.
5- ــــــــــــ، ترمینولوژی حقوق ،گنج دانش،چاپ پانزدهم ،1384
6- ــــــــــــ، مبسوط در ترمینولوژی علم حقوق ،کتابخانه گنج دانش،چاپ اول ،سال 1378
7- ــــــــــــ، وسیط در ترمینولوژی علم حقوق ،کتابخانه گنج دانش،چاپ سوم،1389
8- حائری شاه باغ ،سید علی،شرح قانون مدنی ،ج1،کتابخانه‌ی گنج دانش،چاپ اول،1376
9- داراب پور ،مهراب ،جنبه هایی از حقوق بازرگانی بین الملل ،کتابخانه گنج دانش،تهران،1374

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهکیهان شناسی، کارشناسی ارشد، رشته تحصیلی

Written by 

پاسخی بگذارید