دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی

پس از آنکه  محکمه دعوای اعسار را قبول نمود ، مطابق ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی شخص معسر می تواند از مزایای ذیل بهره گیری بکند :

اولاً : از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده ، به طور موقت معاف می گردد.

ثانیاً : یکی از علت های پرداخت هزینه دادرسی ممانعت از طرح دعوی واهی وپوچ می باشد که ممکن می باشد مدعی با ملاحظه مبلغی که بایستی به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند از اقامه اقامه دعوی بی اساس خود استنکاف نماید.مع الوصف بایستی توجه داشت که مواقعی پیش می آید که شخص واقعاً ( یا خودبر این باور می باشد ) حقی از او ضایع شده قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده وحق دارند به جای او از اختیارت وحقوق مزبوره بهره گیری نمایند .. »

پس چنانچه حکم اعسار علیه مدیون صادر گردد ، طلبکاران می توانند به قائم مقامی وی از کلیه اختیارات وحقوق مالی که کمک در تادیه دیون کند، بهره گیری کنند.

یکی از نویسندگان میگوید : « این ماده مقتبس از ماده 1169 ، [مقصود ماده 1166 می باشد .] قانون مدنی فرانسه می باشد .[1]

ثانیاً : اگر ضامنی در حین عقد ضمان معسر باش، مضمون له در صورت نا آگاهی از این وضعیت حق فسخ قرارداد ضمان را دارد . یکی از شارحین قدیمی حقوق مدنی در این باره اینگونه توضیح می دهد : « ضمان از طرف ضامن لازم می باشد وحق فسخ ان را به هیچ وجه ندارد وهم چنین می باشد از طرف مضمون له مگر وقتی که ضامن معسر بوده ومضمون له علم به اعسار او نداشته باشد در اینصورت ضامن  می تواند ضمانت را فسخ کرده ومطالبه  حق خود به مضمون عنه مراجعه کند ، مدار در اعسار به حال ضمان می باشد پس اگر در حال ضمان موسر بوده وبعداً معسر شده باشد ضامن حق فسخ آن را نخواهد داشت ، برعکس در صورتیکه در حال ضمان معسر بوده وبعداً معسر شده باشد حق فسخ برای او باقی می باشد»[2]

ثالثاً : چنانچه محال علیه حواله ای معسر گردد، محتال ( طلبکار ) در صورتی که از اعسار وی خبر نداشته باشد ، می تواند حواله رافسخ کرده وبه حواله دهنده رجوع کند .[3]  رابعاً : چنانچه تفسیر به اقدام آمده ازخیار تفلیس در ماده 380 را مبنی بر تغییر آن به خیار اعسار یا حق فسخ مذکور در آن را به عنوان یک قاعده وتبانی مدیون می باشد که هم در حالت اعسار وهم در حالت افلاس به مفهوم فقهی هست .[4]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>