دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

این موتانت دارای بیش از 25000 نقص می باشد نسبت به گونه وحشی پس از

سازمان نظارت بر غذا ودارو اعلام نمود که بهره گیری از زالو بعد از اقدام جراحی

می تواند باعث عفونت باکتریایی گردد در سال 2008 ،محققان S.laufer ،

E.siddall و Joerg Graf با بکارگیری از کشت مستقل وکشت وابسته در کوشش

جهت تعیین خصوصیات فلورمیکروبی در چینه دان وروده زالوی H.orientalis

بودند.به طور شگفت انگیز دو گونه A.veronii وA.jandaei از کشت بدست آمد

گونه غیر قابل کشت بی هوازی Rikenella نیز از لوله گوارشی جدا گردید.

با بهره گیری ازژنSrRNA  16توسط تکنیک RFLP سطح وگونه Aeromonas

مورد مطالعه قرار گرفت دو گونه جدا شده ازچینه دان( Ho599 وHo636 ) و

روده (Ho603  و Ho635)ازدوزالوجدا شدند وجهت مشخص شدنخصوصیات

آنها توسط ژن gyrB توالیشان مشخص گردید.تجزیه وتحلیل تعیین توالی ژن gyrB

نشان داد که هر دو باکتری A.veronii (Ho635وHo636) وA.jandaei

Ho599) وHo603) در زالوی H.orientalis حضور دارند. تعیین توالی از

لحاظ فیلوژنی مورد مطالعه قرارگرفت. بابکارگیری 100 خود راه انداز ژنها

تکثیر گردید ومختص این جنس از باکتریها بود .جداسازی دوباره DNA و تعیین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>