دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

همکشفبیشترنقشبالقوۀتنظیمهیجانیرابهعنوانمکانیزمتغییردرمداخلاتکلینیکیتوصیهمیکنند، بنا به گفتۀ این محققان، براساسیافتههایمتعدد،ازآنجائیکهعلتوابقاءبعضیازاختلالاتروانیازقبیلوابستگیبهموادواختلالشخصیتمرزیبهتنظیمهیجاناتمرتبطمیباشند،ارزیابیبیشتردرموردتنظیمهیجانیبرایمطالعاتآیندهپیشنهادمیشود.

 

2-2-7-1 تنظیم هیجانی و استرس

بیناسترسوتنظیمهیجانی،رابطهایمتقابلوجوددارد. بهعنوانمثال،محققانبیانمیکنندکهریسکابتلابهافسردگینهتنهاازپاسخآغازینافرادبهاسترسایجادمیشودبلکهازمشکلدرتنظیمهیجانی (حالتبراساسDSM-IV-TR، «یکی از ملاک های تشخیصی سوء مصرفموادمخدر منجمله مت آمفتامین، معضلات پایدار یا عود کنندۀ اجتماعی یا بین فردی (ناشی از تأثیرات ماده) و همچنین ازملاکهایتشخیصی وابستگیبهموادمخدر،معضلات روان شناختی و جسمی مستمر و عود کننده از قبیل افسردگی می باشند» (سادوکوسادوک،ترجمهرضاعی، 1387،ص 478) که این ملاک ها به احتمال زیاد با آسیب پذیری های ناشی از نشخوار فکری و تضعیف تنظیم هیجانیدرارتباطهستند.

 

2-2-8  اعتیاد و موجسومرفتاردرمانی

براساسگفتۀبرزلینو همکاران (2002)،دردرمانهایشناختیرفتاری،تغییردرپردازشهایتوجهوحافظهکهشاملسهاستراتژیاجتنابازمحرک های برانگیزانندۀ مصرف مواد[1] (مانندافراد،مکانها،اشیاء)،استراتژیهایرفتاریفعال[2] ( مانندمهارتهایارتباطی،مهارتحلمسئلهکهمنجربهبالارفتناعتمادبهنفسدرموقعیتهایپرخطرمیشود)،وبازسازیشناختی[3] (مانندبحثمنطقیبرایافکارناکارآمدکهعکسالعملهایعاطفیرادرموقعیتهایپرخطرتنظیممیکند) باعثجلوگیریازعودمصرفموادمیشوند.

ثابت شده می باشد که درمانشناختیرفتاریسنتیبهطورکاملدرجلوگیریازعودمصرفموادمؤثرنیست. برزلین و همکاران (2002)بیانمیدارندکهدلیلیکهچرادرمانشناختیرفتاریسنتیبطورکاملدرجلوگیریازعودمصرفموادمؤثرنیستایناستکهایندرمانبصورتاصلیرویاستراتژیهایکنترلرفتاروشناختتکیهمیکند،استراتژیهاییکهممکناستدرموقعیتهایپرخطرکهمراجعکنترلکمتریدارد،مؤثرنباشد. اسموتوهمکاران (2010) درمطالعهایباقراردادن 104 نفرازافرادسوءمصرفکنندۀمواددردوگروهدرمانشناختی-[1]– Avoid Triggers

[2]– Active Behavioral Strategies

[3]– Cognitive Restructuring

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>