سازمان، منابع و مستندسازي
اين بخش سازمان‏دهي پرسنل، منابع و مستندسازي را براي عملکرد صحيح HSE بيان مي‏كند.
1-3- ساختار سازماني و مسئوليت‌ها
اجراي موفقيت‏آميز موضوعات HSE یک مسئوليت صف مي‏باشد که نيازمند مشاركت فعال تمامي سطوح مديريت و سرپرستي است، که اين موضوع ‏بايستي در ساختار سازماني و تخصيص منابع منعکس گردد.
سازمان بايستي – با کمک نمودارهای سازماني، در جایی که مناسب است- نسبت به تعريف، مستندسازي و ارتباط بين نقش‌ها، مسئوليت‌ها، اختيارات، وظايف و روابط بين بخشي مورد نياز براي استقرار سيستم مديريت HSE، اقدام نمايد که شامل اقدامات ذيل مي‏گردد ولي محدود به آنها نمي‏باشد:

 • فراهم نمودن منابع و کارکنان، براي توسعه و استقرار سيستم مديريت HSE.
 • حصول اطمينان از انطباق هر اقدام با خط‏مشي HSE، قبل از آغاز آن.
 • دريافت، تفسير و تهیه اطلاعات موجود در زمينه موضوعات HSE.
 • شناسايي و ثبت اقدامات اصلاحي و فرصتهايي براي بهبود عملکرد HSE.
 • پيشنهاد، شروع يا تدارکِ سازوكارهاي بهبود و تصديق استقرار آنها.
 • كنترل فعاليت‌ها در طي مدتي که اقدامات اصلاحي درحال انجام مي‌باشند.
 • كنترل موقعيت‌هاي اضطراري.

سازمان بايستي به تمام كاركنان، مسئوليت‌هاي فردي و جمعي‌شان را براي عملکرد HSE تاكيد نمايد. همچنين بايستي اطمينان حاصل نمايد كه كاركنان واجد صلاحيت هستند و اختيارات و منابع لازم را براي انجام اثربخش وظايف محوله در اختيار دارند.
ساختار سازماني و تخصيص مسئوليت‌ها بايستي مسئوليت مديران صف در تمامي سطوح براي توسعه، استقرار و نگهداري سيستم مديريت HSE در حيطه كاري‏شان را منعکس کند. ساختار بايستي روابط بين موارد ذيل را بيان کند:

 • بخش‌هاي عملياتي مختلف.
 • بخش‌هاي عملياتي و خدمات پشتيباني (اگر چه اين خدمات توسط واحدهاي مشابه و يا حتي يك شرکت بزرگتر انجام گيرد).
 • سازمان هاي ساحلي و فراساحلي.
 • كاركنان و پيمانكاران.
 • شرکاء در فعاليت‌هاي مشترك.

2-3- نماينده (نمايندگان) مديريت
به نماينده يا نمايندگان مديريت بايستي مسئوليت‌، اختيار و جوابگويي، براي ايجاد هماهنگي جهت استقرار و نگهداري سيستم مديريت HSE واگذار شود. اين نماينده(گان) بايستي به مديريت ارشد سازمان پاسخگو باشند، ولي اين انتصاب هيچگاه نبايستي مسئوليت فردي مديران صف براي استقرار سیستم مديريت HSE را در حوزه کاريشان،کاهش دهد.
3-3- منابع
مديريت ارشد بايستي براي اطمينان از عملكرد مؤثر سيستم مديريت HSE، منابع كافي را به اين امر اختصاص دهد و از توصيه‏هاي نماينده(گان) مديريت، مديريت صف و متخصصين HSE بهره‌گيرد. تخصيص منابع بايستي بصورت منظم به عنوان بخشي از بازنگري سيستم مديريت HSE، مديريت تغيير و مديريت ريسك، مورد بازنگري قرار گيرد.
4-3- شايستگي و صلاحیت
1-4-3-کليات
شركت بايستي روش‌های ‌اجرايي را نگهداری نماید تا بدين وسيله  اطمينان حاصل نمايد کارکناني كه وظايف و فعاليت‌هاي خاص واگذار شده  بحراني HSE را انجام مي‌دهند بر اساس موارد  ذيل واجد صلاحيت هستند:

 • توانايي‌هاي فردي
 • مهارت‌هاي توسعه داده شده از طريق كسب تجربه
 • دانش کسب شده

سيستم‌هاي اطمينان از صلاحيت بايستي در بدو استخدام و هنگام انتخاب فعاليتهاي جديد، هم براي كاركنان شركت و هم پيمانكاران، بكار گرفته شود. صلاحيت مستمر كاركنان براي انجام وظايفشان بايستي بطور مرتب مورد بازنگری و ارزیابی قرارگيرد، که اين بررسي‌ها شامل ملاحظات مناسب براي توسعه پرسنل و آموزش‌هاي مورد نياز آنها جهت دستیابی به صلاحيت براي فعاليت‌ها و تکنولوژی‌هاي تغيير‌يافته مي‌باشد. روش‌هاي‌اجرايي براي اطمينان از صلاحيت افراد، در ميان ساير موارد، مي‌تواند شامل موارد ذيل مي باشد:

 • تجزيه و تحليل نظام‌مند الزامات مرتبط با وظايف.
 • ارزيابي عملكرد افراد در مقايسه با معيار معين.
 • شواهد مستندشده از صلاحيت فردي.
 • برنامه هايي براي‌ ارزيابي مجدد به صورت دوره‌اي.

 
 
2-4-3-آموزش
شركت بايستي روش‌هاي اجرايي را براي اطمينان و افزايش صلاحيت از طريق شناسايي نيازهاي آموزشي و فراهم نمودن آموزش‌ مناسب براي تمامي پرسنل نگهداري نمايد. آموزش مي‌تواند به صورت دوره‌هاي رسمي و يا از طريق توسعه ساختار يافته در محيط كار تامين شود. گستره و نوع آموزش‌ها بايستي به اندازه‌اي باشد كه از دستيابي به اهداف و خط‌مشي‌هاي شركت اطمينان حاصل شود و بايستي نیازمندی تعيين شده توسط مراجع قانوني در قوانين و مقررات مربوطه را برآورده کرده یا از آن فراتر رود. سوابق مناسب آموزشي بايستي نگهداري شود و در صورت لزوم دوره‌هاي بازآموزي نيز زمان‌بندي گردند. بايستي سيستم‌هايي براي پايش اثربخشي‌ برنامه‌هاي آموزشي و معرفي بهبودها در صورت نياز، توسعه داده شود.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))