آنتونیو لوپومارتینز۹۵(۲۰۱۰) درپژوهشی دربرزیل، بررسی می کند که آیا افزایش حاکمیت شرکتی، اظهارنظرهای حسابرسی توسط یکی ازچهارمؤسسه بزرگ حسابرسی با تمایل به متعهد کردن درمدیریت سود ازطریق انتخاب های حسابداری یا تصمیم های عملیاتی ارتباط دارد. شواهدی از یک نمونه ازشرکت های برزیلی بیان می کند که فهرستی ازنوو مرکادو (بازار جدید) قسمتی ازبازاراوراق بهادارسائو پائولو که نیازبه بالا بردن عملکرد حاکمیت شرکتی دارد، ازمیان الزامات دیگر، وحسابرسی توسط ، یکی ازچهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، مدیریت سود را ازطریق انتخاب های حسابداری واظهارنظرمشروط حسابرسان مقیاسی ازمدیریت سود است کاهش می دهد.
به هرحال، به استثنای موارد خاص، فهرست بخش نوو مرکادو وحسابرسی به وسیله چهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، ازکاهش مدیریت سود ازطریق تصمیم های عملیاتی اطمینان نمی دهد.
جانتو هامان ۹۶(۲۰۰۸) درپژوهشی با عنوان مدیریت سود با استفاده ازتغییردرقانون سرقفلی، بیان می کند که به کارگیری بیانیه شماره ۳ هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا ۹۷ با عنوان ترکیب تجاری از اول ژانویه ۲۰۰۵ (زمانی که استرالیا درحال گذاربه سمت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بود) حسابداری سرقفلی را تغییرداد. یافته های ما نشان می دهد که مدیران اکثرشرکت های دارای سرقفلی، سود را به صورت صعودی مدیریت می کنند و برای این کاربه ویژه ازاقلام تعهدی بلندمدت و یا عدم ثبت زیان کاهش ارزش سرقفلی (مخصوصاً در زمان اجبار به کارگیری این روش) استفاده می کنند.
کلاسنس و دیگران ۹۸ (۲۰۰۰) نشان دادند که تمرکزبالای مالکیت افراد داخلی می تواند به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف منتهی شود. آنها نشان دادند که با وجود اینکه تجزیه سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرده فروشی یا افراد بیرونی را افزایش می دهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع ازاثرمثبت تجزیه سهام بر نقدینگی سهام می شود. اگردرصد سهامی که توسط افراد داخلی نگهداری می شود بالا باشد، درپی آن تعداد سهام باقیمانده برای داد و ستد دربازار پایین خواهد ماند. بنابراین افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگربرای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود.
جرالد جی لوبو ۹۹(۲۰۰۱) درمقاله ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود می پردازد. میزان اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها و مدیریت سود هردو ازموضوعاتی هستند که درحیطه اختیارات مدیریت می باشند؛ بنابراین درهنگام تصمیم گیری، تمایل به دانستن رابطه بین این دو دارند. با توجه به تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود، این تحقیق شواهدی درمورد این موضوع فراهم می آورد که مدیریت چگونه با رعایت حداقل الزامات افشای اطلاعات می تواند اختیارات لازم برای دستکاری سود گزارش شده را پیدا کند.
واسیلیکی ۱۰۰ (۲۰۰۷) درتحقیقی با عنوان هموارسازی سود با استفاده ازطبقه بندی اقلام ، بررسی کرد از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۵ که انگلستان استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را پذیرفت، گزارشگری عملکرد مالی شرکت های انگلیسی طبق استاندارد گزارشگری مالی شماره سه FRS3 انجام می شد. نتایج این تحقیق نشان داد که پس ازتغییر درنظام گزارشگری عملکرد مالی، ازطبقه بندی اقلام بیشتربرای زیادتر نشان دادن سودهای با دوام (حاصل ازفعالیت های عملیاتی) استفاده شد.
لانگ چن ۱۰۱ (۲۰۱۰) درمقاله ی هموارسازی سود تقسیمی و توان پیش بینی بیان می کند که اگرچه درپیش بینی تغییرات قیمت سهام، سیاست تقسیم سود یک عامل نامربوط محسوب می شود، اما برای پیش بینی رشد سود تقسیمی، ازسیاست تقسیم سود به عنوان یک عامل مهم یاد می شود. ازاین رو نبود توانایی جهت پیش بینی رشد سودهای تقسیمی دردوره بعد، ارتباطی با رابطه جریان های نقدی و انحرافات قیمت ندارد. شواهد نشان داد که بین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی وانحرافات قیمت رابطه مهمی وجود دارد و چنانچه سیاست تقسیم سود شرکت به هموارسازی سود تقسیمی منجر شود، سودهای تقسیمی نمی توانند پیش بینی خوبی ازجریان های نقدی ارائه دهند.
مارا کمران و همکاران ۱۰۲ (۲۰۰۸) بیان می دارند فرایند تغییرحسابرس موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های تهیه شده ازسوی حسابرسان می شود و درنتیجه، انگیزه حسابرسان برای کشف و گزارش تحریفات با اهمیت به دلیل اعتماد سرمایه گذاران افزایش می یابد.
لوئیس هنوک۱۰۳ (۲۰۰۵)، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی و اندازه حسابرس پرداخت و پی برد مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچا تر ارائه نمی دهند.
کاناگارتنام ۱۰۴ (۲۰۰۳) به بررسی انگیزه های مدیران بانک دراستفاده ازذخیره های زیان وام (LLP) برای هموارسازی سود گزارش شده پرداخت. براساس تحقیق انجام شده شواهدی به دست آمد که نیازبه کسب تأمین مالی خارجی به عنوان یک متغیراضافی مهم درتوضیح تفاوت روند میزان هموارسازی سود مطرح می شود. به علاوه، این که یک بانک به خوبی سرمایه جمع کرده باشد، درتوضیح تفاوت روند هموارسازی سود کم اهمیت ا ست.
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
دراین فصل به بیان روش تحلیل تحقیق پرداخته می شود وبیان می کند که به منظور بررسی فرضیات تحقیق از چه نوع روشی استفاده می گردد.سپس به بیان انتخاب جامعه آماری و چگونگی انتخاب نمونه آماری می پردازد. درادامه شیوه ها و ابزارجمع آوری داده های مورد نیاز برای تحقیق توضیح داده می شود.
در قسمت متغیرهای مورد مطالعه، به تشریح متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل با استفاده از مدلی که در تحقیق استفاده می شود پرداخته می شود. دراین قسمت جزییات تمامی متغیرهای موجود که در آزمون وارد می شوند ذکر می شوند.
در بخش پایانی فصل ، به روش یا روش های تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طرق مختلف توضیح داده می شود و دلایل انتخاب روش های اماری مورد استفاده به منظور دستیابی به هدف دقیق تر، آسان تر، سریع تر و ارزان تر ازطریق پاسخ یابی برای پرسش یا پرسش ها و مسئله تحقیق مورد نظر تشریح می گردد. ۲-۳- روش تحقیق
تحقیق حاضردرصدد بررسی این سؤال است که آیا مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضورو بدون حضورمتغیرهای کنترل، برنوع اظهارنظرحسابرس تأثیرگذارهستند یا خیر. بنابراین تحقیق ازلحاظ طبقه بندی برمبنای هدف ازنوع کاربردی است. همچنین تحقیق ازلحاظ طبقه بندی برحسب روش، ازنوع همبستگی می باشد. هدف ازانجام این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است.
۳-۳- جامعه آماری
برای انتخاب جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رجوع شده است زیرا: اولاً، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران توسط حسابرسان رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارحسابرسی می شود، بنابراین، نسبت به اطلاعات سایرشرکت ها ازقابلیت اتکاء بالاتری برخورداراست. ثانیاً، دسترسی به اطلاعات این شرکت ها نسبت به اطلاعات سایرشرکت ها آسان تراست.
جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ بوده اند که اطلاعات مالی مورد نیازبه ویژه صورت های مالی ، گزارش حسابرسان مستقل و یادداشت های همراه صورت های مالی به منظوراستخراج داده های مورد لزوم دردسترس باشند. دراین پژوهش، برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده، استفاده شده است. بدین منظورازکل شرکت های عضوجامعه آماری که دارای ویژگی های زیرباشند به عنوان نمونه انتخاب ، و بقیه حذف شده اند:
۱- شرکت های مورد نظرطی دوره تحقیق، فعالیت مستمرداشته وسهام آنها مورد معامله قرارگرفته باشد.
۲- شرکت ها جزو شرکت های واسطه گری مالی و بیمه ای نباشند.
۳- اطلاعات مالی شرکت دردوره مورد مطالعه دردسترس باشد.
۴- نوع مالکیت عمده این شرکت ها طی سال های مورد بررسی ثابت بوده باشند. ۴-۳- نمونه آماری
پس ازاعمال شرایط جهت انتخاب شرکت ها که براساس روش حذف سیستماتیک انجام گردید، درنهایت تعداد ۱۰۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که داده ها و اطلاعات مالی آنها درتجزیه و تحلیل های صورت گرفته مورد استفاده واقع گردید.
۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی پژوهش به صورت زیرمی باشد:
متغیر وابسته متغیرهای مستقل
۶-۳- روش های آماری تحقیق
با توجه به اینکه سؤال اصلی تحقیق درمورد وجود یا عدم وجود رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس می باشد، داده های آماری جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می شوند. پژوهش مربوط به آمار توصیفی تحقیق از نوع همبستگی می باشد و از روش رگرسیون جند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. و از آنجایی که متغیر وابسته تحقیق، ناپارامتریک (صفر و یک) است از رگرسیون لجستیک استفاده می شود. همچنین متغیرهای کنترل نیز با ورود به مدل، اثر آن از طریق روش Backward Stepwise بررسی می شود. به منظور بررسی تفاوت مدل با و بدون وجود متغیرهای کنترل از آزمون t استفاده می شود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع اوری شده ازمدل تحقیق استفاده گردیده است. ۷-۳- ابزارجمع آوری داده ها
از آنجا که روش انجام تحقیق به صورت میدانی بوده و با داده های واقعی سروکاردارد، برای فراهم کردن اطلاعات شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران که با توجه به متغیرهای تحقیق، مربوط به صورت های مالی شرکت ها می شود، ازمنابع مختلفی ازجمله لوح های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، سایت اطلاع رسانی شرکت بورس و سازمان بورس، سایت برخی ازمؤسسات حسابرسی وتماس تلفنی با تعدادی ازمؤسسات حسابرسی استفاده شده است. برای پردازش اطلاعات ازنرم افزار Excel و spss استفاده شده است.
داده های حاکمیت شرکتی استفاده شده درآزمون ها ازگزارش های سالیانه به صورت دستی استخراج گردیده است. داده های مالی ازصورت های مالی حسابرسی شده مندرج درسایت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادارجهت محاسبه مدیریت سود استخراج شده اند وهمین طورازگزارش های حسابرسان مستقل موجود درسایت فوق به صورت دستی جهت استفاده درتحلیل موضوع استفاده شده است. ۸-۳- روش جمع آوری داده ها
دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. دربخش کتابخانه ای، مبانی نظری پژوهش از کت ب و مجلات تخصصی فارسی ولاتین گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به شاخص حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و اظهارنظرحسابرس ازروش میدانی به دست آمده است که شامل صورت های مالی ، یادداشت های همراه صورت های مالی ، صورت جلسات مجمع و گزارش مدیریت و گزارش حسابرس مستقل می باشند. ۹-۳- متغیرهای مورد مطالعه
متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها :
“متغیر وابسته عبارت است ازنوع اظهارنظرحسابرس مستقل”.
با توجه به استانداردهای حسابرسی ایران اگرحسابرس مستقل و بازرس قانونی اظهار نظرحسابرسی مقبول اعم ازاستاندارد و همراه با عبارت و بند توضیحی تعدیل شده ارائه نماید عدد ۱ به آن اختصاص داده خواهد شد و درغیراینصورت عدد ۰ به آن اختصاص داده خواهد شد.
“متغیر مستقل عبارت است از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی”.
مدیریت سود به کمک مدل تعدیل شده جونزاندازه گیری خواهد شد نحوه اندازه گیری آن برای هرشرکت به تفکیک به شرح زیر است:
جونزدرمدلی که سال ۱۹۹۱ برای بررسی مدیریت سود درواحدهای تجاری ارایه کرد فرض کرد که اقلام تعهدی غیراختیاری درطول زمان ثابت هستند. دراین مدل که سعی درتفکیک اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری دارد سعی شده است که تأثیرشرایط اقتصادی یک واحد تجاری براقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیرهای فروش و اموال و ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیربرآوردشود : دراین رابطه TA معرف مجموع اقلام تعهدی ،Aمجموع دارایی ها ،REV? تغییر درآمد فروش و PPEاموال و ماشین آلات و تجهیزات است. پس ازتخمین پارامترهای مدل فوق به کمک اطلاعات سال های۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ هرشرکت به واسطه اعمال مدل های سری زمانی اقلام تعهدی غیراختیاری به شرح زیر برای”دوره برآورد” یعنی سال ۱۳۸۸ محاسبه می گردد: REC? تغییرات در مطالبات میباشد .
درمرحله آخراقلام تعهدی اختیاری یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زیرمحاسبه شده است : DA اقلام تعهدی اختیاری میباشد .
لازم به یادآوری است که براساس مبانی نظری موجود مجموع اقلام تعهدی به یکی ازدو روش زیربا توجه به اطلاعات موجود محاسبه میشوند. دراین تحقیق ازفرمول ذیل که تفاوت بین سود خالص و وجه نقد حاصل ازعملیات را بعنوان کل اقلام تعهدی محاسبه می کند استفاده می گردد : TAit= Eit- OCFit درفرمول های فوق Eمعرف سود خالص قبل ازاقلام غیر مترقبه و OCFوجوه نقد حاصل ازعملیات (طبق استانداردهای حسابداری ایران) وCA دارایی های جاری و ?CASH تغییرات وجوه نقد، ?CLتغییرات بدهی جاری و ?STD تغییرات حصه جاری بدهی های بلند مدت و DEPاستهلاک است .
مؤلفه های حاکمیت شرکتی با توجه به ادبیات مربوطه و نیز امکان محاسبه مؤلفه های آن درشرکت های ایرانی شامل موارد زیر است :
نسبت اعضای موظف هیئت]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *