• تهیه و اجرای برنامههای مختلف بهسازی و آموزش ضمن خدمت کارکنان به مسئله مشارکت کارکنان توجه ویژه شود زیرا افراد در برنامههایی که خود در تهیه آنها دخالت داشتهاند با جدیت و اهتمام بیشتری شرکت مینمایند و از طرف دیگر این برنامهها با نیازها و خواستههای کارکنان بیشتر منطبق خواهد بود.

 

 • مشارکت کارکنان در برنامهریزی آموزشی و نیازسنجی بسیار حائز اهمیت میباشد و لازم است که نیازسنجی آموزشی کارکنان بر اساس نظرات و خواستههای آنان باشد.

 

 • مدیران سازمانها باید به برنامههای بهسازی و آموزش ضمن خدمت به عنوان حقوق کارکنان نگاه کنند و سعی شود که منطبق با ارزشهای مورد تأکید آنها باشد.

 

 • تأکید مدیران سازمانها در تهیه و اجرای برنامههای بهسازی و آموزش ضمن خدمت باید بر تغییر وضعیت موجود همکام با تغییرات و تحولات فراروی سازمان باشد.

 

 • لازم است برنامههای بهسازی و آموزش ضمن خدمت علاوه بر اهداف سازمانی با اهداف شخصی آنها نیز همخوانی داشته باشد.

 

 • اختصاص زمان مناسب به برنامههای آموزش و بهسازی بسیار مهم بوده و دورههای آموزش ضمن خدمت و سایر فعالیتهای بهسازی در زمان مناسب باید اجرا شود.

 

 • تعیین نیازهای آموزشی وشیوههای ارزشیابی با تشخیص زمینههای ضعف کارکنان.

 

پیشنهاد در مورد ارزیابی عملکرد

 

 

  • اقتباس و ایجاد روشهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد کارکنان

 

  • ارزیابی عملکرد کارکنان بهطور مستمر و ارائه بازخورد به آنها

 

  • تعیین افزایش مناسب حقوق و مزایای کارکنان بر اساس ارزیابی عملکرد

 

  • تعیین ارتقاء و یا انتقالها با در نظرگرفتن نقاط قوت و ضعف کارکنان در ارزیابی عملکرد

 

  • تعیین افراد مشمول اخراج جمعی یا فردی براساس عملکرد کاری آنها

 

 • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و دستاوردها بر مبنای فعالیتهای گروهی و تیمی

 

پیشنهاد در مورد جبران خدمات

 

 

  • ایجاد سیستم حقوق و پرداخت و پاداش بر اساس عملکرد و کارایی جهت ایجاد فرهنگ مسؤلیت و سهیم نمودن افراد در برنامهها و دستاوردهای سازمان؛

 

  • ایجاد طرح بازنشستگی و مزایای آن

 

 • جبران خدمات کارکنان اعم از پرداختهای مالی و خدمات و تسهیلات رفاهی نیازمند اتخاذ یک سلسله سیاستها و تصمیمها است که همه این تصمیمات تحت تاثیر شرایط و متغیرهای محیطی و سازمانی قرار دارند. سه دسته تصمیم کلیدی “سطح پرداخت، ساختار پرداخت، و سیستم پرداخت” بر تعیین جبران خدمات کارکنان موثر هستند. نخستین تصمیمها باید پیرامون سطح پرداخت اخذ شود، در واقع سطح پرداخت مشخص میکند که سازمان چه مقدار پول بابت خدمات نیروی کار باید پرداخت کند و بیانگر رقابتپذیری بیرونی است. دومین تصمیم کلیدی مربوط به ساختار پرداخت است. ساختار پرداخت، دربرگیرنده میزان نوع مزایایی است که سازمان ارائه میکند و مربوط به عدالت و انصاف درونی است. دسته سوم تصمیمها مرتبط با سیستم پرداخت است که به تعیین پرداخت فردی هر یک از کارکنان در مشاغل مشابه مربوط میشود.

 

پیشنهاد در مورد بهداشت و ایمنی

 

 

  • ایمن نمودن محیطهای کاری با توجه به استانداردهای جهانی

 

  • تدارک برنامههایی بهمنظور سلامتی کارکنان

 

  • توجه فزایندهای به مسائل روانی علاوه بر تدارک برنامههای بهداشتی جسمانی

 

  • تأکید بر حفظ ارزشها و تأمین سلامت روح و روان و جسم کارکنان

 

  • ارائه آگاهی از پیامدهای عدم رعایت موارد ایمنی کارکنان از جمله عدم کنترل اضطرابهای غیرضروری، ریسک، شوخی ناجور، قصور در حفاظت از تجهیزات و استفاده نادرست از ابزار و تجهیزات، خستگی، عجله، افسردگی، فشار و مشکلات مالی.

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

پیشنهادات پژوهشی
هر چند محقق تلاش بسیاری در فرایند تحقیق نموده اما باید گفت به دلیل گسترده بودن جامعه مورد پژوهش و با توجه به پیچیدگی‌های خاص خود، به دیگر محققان پیشنهاد میگردد تا از دیگر زوایا نیز چه در جامعه آماری حاضر و چه در دیگر سازمانها مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفته تا دیگر روابط معنادار هر چه شفافتر و جامعتر شناخته شود. از دیگر موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
– سنجش تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تعاونیهای تولید کشاورزی دیگر استانها و شهرهای کشور و بررسی تطبیقی نتایج آنها با یکدیگر؛
– سنجش تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران دیگر تعاونیهای تولیدی در بخش دولتی و خصوصی؛
– شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقا و بهکارگیری موثر اقدامات مدیریت منابع انسانی در مؤسسات و نهادهای دولتی و خصوصی؛
– شناسایی عوامل موثر در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
– آسیبشناسی عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران در جامعه مورد بررسی و دیگر نهادها و سازمانها؛
محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش
بدون شک در انجام هر پژوهشی محدودیتها و مشکلاتی وجود دارد. شناخت و بررسی این محدودیتها و سعی و تلاش جهت رفع محدودیتهاست که بستر پژوهشها و مطالعات آینده را هموار میسازد و موجب میشود که با دید وسیع و با بینش و بصیرت بیشتری محقق تحقیقات و مطالعات خود را دنبال کند. پژوهش حاضر نیز در فرایند انجام خود با مشکلات و محدودیتهایی مواجه بوده است که مهمترین محدودیتها به اختصار بیان میگردد:

 

عکس مرتبط با منابع انسانی

 

 

  • محدودیت در تعمیم دادن نتایح به سایر تعاونیها؛

 

  • بکارگیری صرف ابزار پرسشنامه و محدودیتهای مربوط به آن؛

 

  • توزیع و جمعآوری دادههای پژوهش

 

 • سوگیری احتمالی نمونه مورد مطالعه در پاسخگویی به سوالات.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *