فهرست منابع و ماخذ :
منابع فارسی :
۱٫ آذر، عادل ، مومنی ، منصور ، ۱۳۸۵ ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۵۲
۲٫ الوانی ، سید مهدی ، ۱۳۸۰ ، مدیریت دولتی ، انتشارات نی ، چاپ شانزدهم ، ۵۹
۳٫سکاران اوما ، ترجمه صائبی ، محمد ، شیرازی ، محمد ، ۱۳۸۱ ، روش های تحقیق در مدیریت انتشارات موسسه عالی و پزوهش مدیریت برنامه ریزی ، ۸
۴٫ امیران ، حیدر ، ۱۳۷۳ ، کتاب مجموعه ISO 9000 ، جلد اول : راهنمای ممیزی نظام های تضمین کیفیت ، شرکت مشاورین کیفیت ساز ، تهران
۵٫ امیران ، حیدر ، ۱۳۷۳ ، کتاب مجموعه ISO 9000 ، جلد اول : مستندسازی و نظام نامه کیفیت ، شرکت مشاورین کیفیت ساز ، تهران
۶٫ امیران ، حیدر ، ۱۳۸۰ ، کتاب مجموعه ISO 9001 ویرایش سال ۲۰۰۰ ، شرکت مشاورین کیفیت ساز ، تهران ، چاپ اول
۷٫ سجادی ، علی اکبر (۱۳۸۰)، نقش رضایت مشتری در کسب و کار ، گزیده مدیریت ، شماره ۶۴۲٫
۸٫ سلیمی ، محمد حسین(۱۳۸۵) ،کلید موفقیت رقابت ژاپنی , نشر امیرکبیر
۹٫ جعفری، محمد و فهیمی، رضا(۱۳۸۴) ،مدیریت کیفیت پویا ،نشر روز اندیش
۱۰٫ لامعی ابوالفتح ،(۱۳۷۸) .مبانی مدیریت کیفیت ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۱۱٫ مسعودی، رضا،(۱۳۸۰) ، مدیریت استراتژیک ،نشر مهتاب
۱۲٫ خاکی غلامرضا ،(۱۳۸۷) ،روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب ، تهران ، چاپ چهارم
۱۳٫ (۱۳۸۹) ، دانشنامه عایق ایران (www.irima.ir)
۱۴٫دهقان، محمدرضا، (۱۳۹۱)، پایگاه مقالات مدیریت ،www.SYSTEM.parsiblog.com
منابع لاتین :
۱٫ New WAVES in Quality Managment , APO,Tokyo , 1990 , Chapter 1
۲٫ ISO 9000 Quality System , ISO , Geneve ,1996
۳٫ ISO9004-1 : Quality Management and Quality System Elements. Part 1 : GuideIines
: ISO-1994
۴٫ The ISO Survery of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates, 31 Desember 1999 –
Geneve-Switzerland
۵٫ ISO 9000QualityManagement System , Perceptions of Quality in
Developing Countries, www.ISO ۹۰۰۰٫com
۶٫ Rothery, brian : ISO 9000, Gower Publishing Company, 1991
۷٫Study on tangible Benefits of obtaining and Maintaining ISO 9000
Certification, www. PSB. Com
. Distribution Solution Inc ,8.Roger Garve : Principal
۳۴۹ Wooster way, lancaster, ohio 43130,1997
۹٫Hoyle David : ISO 9000 Quality Systems Hardbook, second edition
,Butterworth – Heinemann Itd, 1994
۱۰٫John Seddon : The Case Against ISO 9000,Bristol Business Schod
Teaching and Research Review,Issue2,Spring 2000,LSSN 1468-4778
,www. vanguardconsult. CO.OK
۱۱٫ Hwang Ching-Lai and Lin Ming-Jeng : group decition making under
multiple criteria methods and applications, Spring – verlag, 1987,p155-158
۱۲٫ Harringto, James : ISO 9000 and beyond, from Compliance to
Performance Improvment , Mcgraw-Hill.1997,P54-58
۱۳٫ISO 9001:2000,ISO,Geneva,2001
۱۴٫ISO 9004:2000,ISO.Geneva,2001
۱۵٫ISO 10015,Guidelines for triaing, ISO.Geneva,1999
۱۶٫ISO/TR 10014,Guidelines for Manajing the Economic of Quality
,ISO,Geneva,1998
۱۷٫ISO/TR 10017,Guidance on Statistical Tecniques for ISO 9001:1994,ISO, Geneva

نوشته ای دیگر :   فايل - اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم ...