۱۴) شرکت‌های دارنده ایزو نسبت به شرکت‌های فاقد ایزو از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردار هستند. پس شرکت‌های دارای سیستم‌های مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردار هستند.
۵-۴ نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل مشخصات شرکت‌های تولیدی عایق‌های رطوبتی:
۱) میانگین تعداد کارکنان فعلی شرکت‌های دارنده ایزو برابر با میانگین تعداد کارکنان فعلی شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد.
۲) میانگین سابقه فعالیت شرکت‌های دارنده ایزو برابر با میانگین سابقه فعالیت شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد.
۳) میزان تحصیلات مدیریت شرکت‌های دارنده ایزو با میزان تحصیلات مدیریت شرکت‌های فاقد ایزو یکسان می‌باشد.
۴) میانگین میزان سرمایه فعلی شرکت‌های دارنده ایزو برابر با میانگین میزان سرمایه فعلی شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد.
۵) میانگین حجم تولیدشرکت‌های دارنده ایزو برابر با میانگین حجم تولیدشرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد.
۵-۵ نتیجه گیری از آمار توصیفی :
نتایج به دست آمده از آمار توصیفی ( متغیرهای جمعیت شناختی ) نشان می دهد که میانگین تعداد کارکنان ،سابقه فعالیت ، میزان تحصیلات مدیریت ، سرمایه فعلی و حجم تولید در شرکتهای دارتده ایزو و فاقد ایزو یکسان بوده است، پس با فرض یکسان بودن متغیرهای جمعیت شناختی می توان گفت که این متغیرها در تعیین ارتباط میان استقرار مدیریت کیفیت و روند بازرگانی و صادرات دخیل نبوده اند .
۵-۶ نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق :
فرضیه (۱) :
شرکتهای دارای سیستم های مدیریت کیفیت ازبازار خریدوفروش داخلی مطلوبتری برخوردارهستند.
با توجه به نتایج بدست آمده سطح معناداری از مقدار ۰۵/ بیشتر بوده ، لذا در سطح خطای ۰۵/ فرض صفر مورد تایید قرار گرفته و اثبات می شود که شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند.
فرضیه (۲) :
شرکتهای دارای سیستم های مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردار هستند .
با توجه به نتایج بدست آمده سطح معناداری از مقدار ۰۵/ بیشتر بوده ، لذا در سطح خطای ۰۵/ فرض صفر مورد تایید قرار گرفته و اثبات می شود که شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردار هستند.
۵-۷ پاسخ به سوال اصلی تحقیق :
در سوال اصلی تحقیق به دنبال این هستیم که آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی نقش موثری را داشته است ؟ نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان موثر بوده است .
۵-۷-۱ پاسخ به سوالات فرعی تحقیق :
سوال فرعی (۱ ): آیا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت در این شرکت ها از بازار خرید و فروش مطلوبتری برخوردار میباشند ؟ با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها استقرار سیستم مدیریت کیفیت در این شرکتها از بازار خرید و فروش مطلوبتری برخوردار می باشد .
سوال فرعی (۲ ): آیا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت در این شرکت ها از صادرات مطلوبتری برخوردار میباشند ؟ با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها استقرار سیستم مدیریت کیفیت در این شرکتها از صادرات مطلوبتری برخوردار می باشند .
۵-۸ بحث در خصوص اهداف تحقیق :
۵-۸-۱ در خصوص هدف اصلی تحقیق :
در ارتباط با هدف اصلی تحقیق، ارتباط میان استقرار سیستم مدیریت کیفیت و روندهای بازار خرید و فروش و صادرات بررسی گردید که باتوجه به نتایج بدست آمده استقرا سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی(داخلی) و صادرات نقش موثری را ایفا نموده است .
۵-۸-۲ در خصوص اهداف فرعی تحقیق :
درارتباط بااهداف فرعی تحقیق، طبق نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت پس از استقرار سیستم از روندهای بازررگانی داخلی و صادرات بهتری برخوردار بوده اند و میزان موفقیتشان در زمینه اهداف ذکر شده پس از استقرار بیشتر بوده است .
۵-۹ نتیجه گیری کلی تحقیق :
با توجه به اثبات فرضیه ها در راستای اهداف تحقیق و درسطح معناداری بیشتر از ۰۵/ می توان نتیجه گرفت که استقرار سسستم مدیریت کیفیت نقش موثری بر بهبود روند بازرگانی (داخلی) و صادرات در شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان داشته است .
۵-۱۰ پیشنهادها :
پیشنهادها عبارت است از مواردی که محقق با استفاده از نتایج تحقیق و یافته های آن و نیز به جهت کسب و تجارب پژوهشی به مثابه توصیه هایی ارایه می کند که معمولاً به دو شکل پیشنهادهای اجرایی(کاربردی ) و پیشنهادهای پژوهشی(تحقیقی) نوشته می شود .
در ارایه پیشنهادها، سعی شده است که بر اساس ادبیات و مطابق با فرضیه های تحقیق باشد. پیشنهادها به۲دسته پیشنهادهای اجرایی(کاربردی) وپژوهشی(تحقیقی) تقسیم شده است که در ذیل بیان شده است :
۵-۱۰-۱ پیشنهادهای اجرایی(کاربردی) :
در این تحقیق پیشنهادهای اجرایی به شکل ذیل بیان شده است :
با توجه به نتایج به دست آمده از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود :
۱) با توجه به نتایج مثبت ایزو در شرکت های عایق رطوبتی، سایر شرکتها در جهت اخذ گواهینامه ( به صورت کاربردی و نه سفارش گونه ) اقدام نمایند .
۲) سوالات جزیی و تشریحی پرسشنامه نشان داد حتی شرکتهایی که دریافت گواهینامه کرده اند اما در برخی موارد صرفاً به دریافت گواهینامه توجه داشته اند و نتایج آن و فرآیند بهبود مستمر را طی نکرده اند ، این گواهینامه نتوانسته است برای آنها نتایج مثبتی داشته باشد، لذا پیشنهاد می شود (مدیران شرکت) بیشتر به نتایج ایزو توجه نمایند تا دریافت گواهینامه .
۵-۱۰-۲ پیشنهادهای پژوهشی (تحقیقی) :
پیشنهاد می گردد که محققین موارد ذیل را جهت پژوهش های آینده انجام دهند :
در این تحقیق پیشنهادهای تحقیقی مطابق با هر فرضیه بیان شده است :
فرضیه اول : : «خرید و فروش»
توجه به نتایج به دست آمده از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود :
۱) خرید و فروش از ابعاد دیگر مثلاً فروشهای منطقه ای ، ملی و استانی بررسی شود.
۲) خرید و فروش با توجه به دسته محصولات مورد بررسی قرار گیرد .
۳) خرید و فروش بر اساس نوع کیفیت مورد بررسی قرار گیرد .
۴) خرید و فروش بر اساس نوع استانداردهای محصول مورد بررسی قرار گیرد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.