همچنین میزان فروش ۵/۸۷ درصد شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۳/۶ درصد آنها بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان و ۳/۶ درصد آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌باشد.
۷) میزان صادرات۴۰ درصد شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو بین ۲۰ تا ۳۰ هزار متر مربع، ۳۰ درصد آنها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار متر مربع، ۳/۲۳ درصد آنها کمتر از ۱۰ هزار متر مربع و ۷/۶ درصد آنها بین ۳۰ تا ۴۰ هزار متر مربع می‌باشد.
همچنین میزان صادرات۸/۶۸ درصد شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو بین ۱۰ تا ۲۰ هزار متر مربع، ۲۵ درصد آنها کمتر از ۱۰ هزار متر مربع و ۳/۶ درصد آنها بین ۲۰ تا ۳۰ هزار متر مربع می‌باشد.
۵-۲ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه
۱)۴۰ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدندکه ایجاد نظم وانضباط در شرکت‌شان زیاد است. همچنین ۷/۳۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که ایجاد نظم و انضباط در شرکت‌شان خیلی زیاد است. همچنین ۳/۲۳ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که ایجاد نظم و انضباط در شرکت‌شان متوسط است.
همچنین ۸/۶۸ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که ایجاد نظم و انضباط در شرکت‌شان زیاد است. همچنین ۳/۳۱ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که ایجاد نظم و انضباط در شرکت‌شان متوسط است.
۲) ۷/۴۶ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌شان زیاد است. همچنین ۷/۱۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌شان خیلی زیاد بهبود یافته است. همچنین ۷/۳۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌شان متوسط است.
همچنین ۵/۶۲ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌شان متوسط است. همچنین ۲۵ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌شان زیاد بهبود یافته است. همچنین ۵/۱۲ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌شان کم است.
۳) ۳/۳۳ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌شان زیاد است. همچنین ۳/۱۳ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌شان خیلی زیاد بهبود یافته است. همچنین ۷/۳۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌شان متوسط است. همچنین ۷/۱۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌شان کم است.
همچنین ۸/۴۳ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌شان متوسط است. همچنین ۵/۳۷ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌شان کم است. همچنین ۸/۱۸ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌شان زیاد است.
۴) ۴۰ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که تا حد متوسط مشتریان را تحت پوشش مطلوبتر و بیشتر قرار می‌دهند. همچنین ۷/۲۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که تا حد زیاد مشتریان را تحت پوشش مطلوبتر و بیشتر قرار می‌دهند. همچنین ۲۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که تا حد خیلی زیاد مشتریان را تحت پوشش مطلوبتر و بیشتر قرار می‌دهند. همچنین ۳/۱۳ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که تا حد کم مشتریان را تحت پوشش مطلوبتر و بیشتر قرار می‌دهند.
همچنین ۸/۶۸ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که تا حد متوسط مشتریان را تحت پوشش مطلوبتر و بیشتر قرار می‌دهند. همچنین ۸/۱۸ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که تا حد زیاد مشتریان را تحت پوشش مطلوبتر و بیشتر قرار می‌دهند.
۵) ۷/۴۶ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که میزان بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌شان متوسط است. همچنین ۳۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌شان زیاد است. همچنین ۱۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌شان خیلی زیاد است. همچنین ۳/۱۳ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌شان کم است.
همچنین ۵/۶۲ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که میزان بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌شان متوسط است. همچنین ۲۵ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌شان زیاد است. همچنین ۵/۱۲ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌شان کم است.
۶) ۷/۳۶ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که میزان افزایش حجم تولید در شرکت‌شان متوسط است. همچنین ۳۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان افزایش حجم تولید در شرکت‌شان زیاد است. همچنین ۷/۲۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان افزایش حجم تولید در شرکت‌شان خیلی زیاد است.
همچنین ۵/۶۲ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که میزان افزایش حجم تولید در شرکت‌شان متوسط است. همچنین ۲۵ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان افزایش حجم تولید در شرکت‌شان زیاد است.همچنین ۵/۱۲ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که میزان افزایش حجم تولید در شرکت‌شان کم است.
۷) ۷/۴۶ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که کیفیت تولید در حد متوسط ارتقاء یافته است. همچنین ۳۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که کیفیت تولید زیاد ارتقاء یافته است. همچنین ۲۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که کیفیت تولید خیلی زیاد ارتقاء یافته است.
همچنین ۳/۵۶ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که کیفیت تولید در حد متوسط ارتقاء یافته است. همچنین ۳/۳۱ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که کیفیت تولید زیاد ارتقاء یافته است. همچنین ۵/۱۲ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که کیفیت تولید کم ارتقاء یافته است.
۸) ۴۰ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که حجم فروش محصول در حد متوسط افزایش یافته است. همچنین ۷/۲۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که حجم فروش محصول زیاد افزایش یافته است. همچنین ۳۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که حجم فروش محصول خیلی زیاد افزایش یافته است.
همچنین ۳/۵۶ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که حجم فروش محصول در حد متوسط افزایش یافته است. همچنین ۲۵ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که حجم فروش محصول زیاد افزایش یافته است. همچنین ۸/۱۸ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که حجم فروش محصول کم افزایش یافته است.
۹) ۳/۴۳ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که کیفیت محصولات در حد متوسط ارتقاء یافته است. همچنین ۳۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که کیفیت محصولات زیاد ارتقاء یافته است. همچنین ۲۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که کیفیت محصولات خیلی زیاد ارتقاء یافته است.
همچنین ۸/۴۳ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که کیفیت محصولات در حد متوسط ارتقاء یافته است. همچنین ۲۵ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که کیفیت محصولات زیاد ارتقاء یافته است. همچنین ۳/۳۱ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که کیفیت محصولات کم ارتقاء یافته است.
۱۰) ۴۰ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که صادرات محصولات در حد
متوسط افزایش یافته است. همچنین ۳۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که صادرات محصولات زیاد افزایش یافته است. همچنین ۳/۱۳ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که صادرات محصولات خیلی زیاد افزایش یافته است. همچنین ۷/۱۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که صادرات محصولات کم افزایش یافته است.
همچنین ۷۵ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که صادرات محصولات در حد متوسط افزایش یافته است.همچنین ۲۵ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که صادرات محصولات کم افزایش یافته است.
۱۱) ۷/۴۶ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که موانع و مشکلات بازاریابی و فروش در حد متوسط کاهش یافته است. همچنین ۳/۲۳ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که موانع و مشکلات بازاریابی و فروش زیاد کاهش یافته است. همچنین۱۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که موانع و مشکلات بازاریابی و فروش خیلی زیاد کاهش یافته است. همچنین ۲۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که موانع و مشکلات بازاریابی و فروش کم کاهش یافته است.
همچنین ۵۰ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که موانع و مشکلات بازاریابی و فروش در حد متوسط کاهش یافته است. همچنین ۸/۴۳ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که موانع و مشکلات بازاریابی و فروش کم کاهش یافته است.
۱۲) ۷/۴۶ درصد مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو معتقدند که مشکلات صادرات در حد متوسط کاهش یافته است. همچنین ۷/۲۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که مشکلات صادرات کم کاهش یافته است. همچنین ۱۰ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که مشکلات صادرات خیلی کم کاهش یافته است. همچنین ۷/۱۶ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که مشکلات صادرات زیاد کاهش یافته است.
همچنین ۳/۵۶ درصد مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو معتقدند که مشکلات صادرات در حد متوسط کاهش یافته است. همچنین ۸/۴۳ درصد مدیران این شرکت‌ها معتقدند که مشکلات صادرات کم کاهش یافته است.
۵-۳ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق
۱) نظم و انضباط در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو وجود دارد. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث ایجاد نظم و انضباط بیشتر در شرکت‌ها می‌شود.
۲) فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو بهبود یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث بهبود فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌ها می‌شود.
۳) فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو بهبود یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث بهبود فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌ها می‌شود.
۴) در مورد تحت پوشش قرار دادن مطلوبتر و بیشتر مشتریان، شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو از وضعیت یکسانی برخوردارند. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت تاثیر معنی‌داری در تحت پوشش قرار دادن مطلوبتر و بیشتر مشتریان ندارد.
۵) فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو بطور یکسان بهبود یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت تاثیر معنی‌داری در بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر ندارد.
۶) حجم تولید در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو افزایش یافته است.
پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث افزایش حجم تولید در شرکت‌ها می‌شود.
۷) ارتقای کیفیت تولید در شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو یکسان می‌باشد. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت تاثیر معنی‌داری در ارتقای کیفیت تولید ندارد.
۸) حجم فروش محصول در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو افزایش یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث افزایش حجم فروش محصول در شرکت‌ها می‌شود.
۹) ارتقای کیفیت در محصول، در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث ارتقای کیفیت در محصول می‌شود.
۱۰) صادرات محصول در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو افزایش یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث افزایش صادرات محصول می‌شود.
۱۱) موانع و مشکلات بازاریابی و فروش در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو کاهش یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث کاهش موانع و مشکلات بازاریابی و فروش می‌شود.
۱۲) مشکلات صادرات در شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو بطور یکسان کاهش یافته است.
پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت تاثیر معنی‌داری در کاهش مشکلات صادرات ندارد.
۱۳) شرکت‌های دارنده ایزو نسبت به شرکت‌های فاقد ایزو از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند. پس شرکت‌های دارای سیستم‌های مدیریت کیفیت از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند.