۲۹۲/۰

۰۵۳/۱-

۱۷۱

۷۱۴
۲۷۶

۸۰/۲۳
۷۱/۱۹

۳۰
۱۴

دارنده ایزو

فاقد ایزو

۴-۳ مدل مفهومی پژوهش:
همانطور که قبلاً گفته شد مدل مفهومی پژوهش به شکل ذیل است :
متغیرهای وابسته
متغیر مستقل
اجرای سیستم مدیریت کیفیت کیفیت
وضعیت بازار
صادرات
کیفیت بازار خرید و فروش داخلی
شکل ۴-۱ : مدل مفهومی پژوهش
۴-۴ جمع بندی :
در این قسمت اطلاعاتی را که از اجرای پرسشنامه بدست آمده بود جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spssدر دو بخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، همچنین برای ترسیم جداول و نمودار ها از نرم افزار word و excel استفاده گردید، از داده های کمی به دست آمده از اجرای تحقیق بر روی نمونه ها و تحلیل آنها فرضیه های تحقیق را را مورد بررسی قرار دادیم . در بخش اول به تبیین آمار توصیفی پرداختیم و در بخش دوم آمار استنباطی مطرح گردید.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه
در این فصل، نتایج حاصل از بررسی مشخصات شرکت‌های تولیدی عایق‌های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و فرضیه‌های تحقیق ونتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت‌های تولیدی آورده می‌شود. سپس پیشنهاداتی در زمینه این تحقیق و تحقیقات آتی بیان می‌شود.
مطالب این فصل به نتایج و یافته های پژوهش ، محدودیت های تحقیق و سپس ارایه پیشنهاداتی در زمینه این تحقیق و تحقیقات آتی بیان می شود .
۵-۱ نتایج حاصل از بررسی مشخصات شرکت‌های تولیدی عایق‌های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان
۱)تعداد کارکنان فعلی ۳/۴۳ درصد شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو بین ۳۰ تا ۴۰ نفر، ۳۰ درصد آنها بین ۲۰ تا ۳۰ نفر، ۱۰ درصد آنها بین ۴۰ تا ۵۰ نفر، ۱۰ درصد آنها بین ۵۰ تا ۶۰ نفر و ۷/۶ درصد آنها بین ۶۰ تا ۷۰ نفر می‌باشد.
همچنین تعداد کارکنان فعلی ۵/۶۲ درصد شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو بین ۳۰ تا ۴۰ نفر، ۳/۳۱ درصد آنها بین ۲۰ تا ۳۰ نفر و ۳/۶ درصد آنها بین ۴۰ تا ۵۰ نفر می‌باشد.
۲) سابقه فعالیت ۵/۳۸ درصد شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو بین ۸ تا ۱۱ سال، ۱/۲۳ درصد آنها بین ۱۱ تا ۱۴ سال، ۲/۱۹ درصد آنها بین ۱۴ تا ۱۷ سال، ۴/۱۵ درصد آنها بین ۵ تا ۸ سال و ۸/۳ درصد آنها بین ۱۷ تا ۲۰ سال می‌باشد.
همچنین سابقه فعالیت ۵۰ درصد شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو بین ۸ تا ۱۱ سال، ۲۵ درصد آنها بین ۵ تا ۸ سال، ۵/۱۲ درصد آنها بین ۱۱ تا ۱۴ سال، ۳/۶ درصد آنها بین ۱۴ تا ۱۷ سال و ۳/۶ درصد آنها بین ۱۷ تا ۲۰ سال می‌باشد.
۳) مدیر ۵/۶۱ درصد شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو دارای تحصیلات دیپلم، مدیر ۹/۲۶ درصد این شرکت‌ها دارای تحصیلات لیسانس و مدیر ۵/۱۱ درصد این شرکت‌ها دارای تحصیلات فوق دیپلم می‌باشند.
همچنین مدیر ۷/۶۶ درصد شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو دارای تحصیلات دیپلم، مدیر ۷/۲۶ درصد این شرکت‌ها دارای تحصیلات لیسانس و مدیر ۷/۶ درصد این شرکت‌ها دارای تحصیلات فوق دیپلم می‌باشند.
۴) میزان سرمایه فعلی ۷/۳۶ درصد شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۳/۳۳ درصد آنها بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان، ۷/۲۶ درصد آنها بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان و ۳/۳ درصد آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌باشد.
همچنین میزان سرمایه فعلی ۵۰ درصد شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان، ۵/۳۷ درصد آنها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان و ۵/۱۲ درصد آنها بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان می‌باشد.
۵) حجم تولید ۳/۴۳ درصد شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار متر مربع، ۳/۳۳ درصد آنها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار متر مربع، ۷/۱۶ درصد آنها کمتر از ۲۰۰ هزار متر مربع و ۷/۶ درصد آنها بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار متر مربع می‌باشد.
همچنین حجم تولید ۱/۵۷ درصد شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار متر مربع، ۶/۲۸ درصد آنها بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار متر مربع و ۳/۱۴ درصد آنها کمتر از ۲۰۰ هزار متر مربع می‌باشد.
۶) میزان فروش ۶۰ درصد شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۳/۳۳ درصد آنها بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان و ۷/۶ درصد آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir