مقدار آماره Z

۰۰۱/۰

۰۰۲/۰

۰۰۱/۰

۰۰۵/۰

۰۰۲/۰

۰۰۱/۰

Sig.

چون توزیع پاسخ‌های مدیران به سوالات پرسشنامه نرمال نمی‌باشد، باید از آزمون‌های ناپارامتری استفاده کنیم.برای مقایسه شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو با شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو از آزمون ناپارامتری من– ویتنی یا آزمون U استفاده می‌کنیم. نتایج این آزمون در جدول زیر داده شده است. با توجه به اعداد جدول زیر می‌توان نتیجه گرفت که:
۱) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۱ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۱۳/۴ و ۶۹/۳ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۴۶/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد رد می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو بزرگتر از میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه نظم و انضباط در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو وجود دارد. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث ایجاد نظم و انضباط بیشتر در شرکت‌ها می‌شود.
۲) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۲ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۸۰/۳ و ۱۳/۳ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۰۵/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد رد می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو بزرگتر از میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو بهبود یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث بهبود فرایند خرید و تدارکات با کیفیت در شرکت‌ها می‌شود.
۳) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۳ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۴۳/۳ و ۸۱/۲ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۳۲/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد رد می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو بزرگتر از میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو بهبود یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث بهبود فرایند خرید و تدارکات بموقع در شرکت‌ها می‌شود.
۴) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۴ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۵۳/۳ و ۰۶/۳ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۱۰۰/۰ می‌باشد که بزرگتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد پذیرفته می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو برابر با میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه در مورد تحت پوشش قرار دادن مطلوبتر و بیشتر مشتریان، شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو از وضعیت یکسانی برخوردارند. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت تاثیر معنی‌داری در تحت پوشش قرار دادن مطلوبتر و بیشتر مشتریان ندارد.
۵) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۵ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۳۷/۳ و ۱۳/۳ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۳۶۳/۰ می‌باشد که بزرگتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد پذیرفته می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو برابر با میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر در شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو بطور یکسان بهبود یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت تاثیر معنی‌داری در بهبود فرایند تحلیل مشتریان و بازاریابی موثرتر ندارد.
۶) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۶ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۷۷/۳ و ۱۳/۳ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۲۲/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد رد می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو بزرگتر از میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه حجم تولید در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو افزایش یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث افزایش حجم تولید در شرکت‌ها می‌شود.
۷) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۷ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۶۷/۳ و ۱۹/۳ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۸۱/۰ می‌باشد که بزرگتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد پذیرفته می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو برابر با میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه ارتقای کیفیت تولید در شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو یکسان می‌باشد. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت تاثیر معنی‌داری در ارتقای کیفیت تولید ندارد.
۸) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۸ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۸۳/۳ و ۰۶/۳ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۰۸/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد رد می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو بزرگتر از میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه حجم فروش محصول در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو افزایش یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث افزایش حجم فروش محصول در شرکت‌ها می‌شود.
۹) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۹ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۶۳/۳ و ۹۴/۲ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۱۷/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد رد می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو بزرگتر از میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه ارتقای کیفیت در محصول، در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث ارتقای کیفیت در محصول می‌شود.
۱۰) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۱۰ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۴۰/۳ و ۷۵/۲ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۱۴/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد رد می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو بزرگتر از میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه صادرات محصول در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو افزایش یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث افزایش صادرات محصول می‌شود.
۱۱) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۱۱ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۲۳/۳ و ۶۳/۲ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۰۲۳/۰ می‌باشد که کوچکتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد رد می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو بزرگتر از میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه موانع و مشکلات بازاریابی و فروش در شرکت‌های دارنده ایزو بیشتر از شرکت‌های فاقد ایزو کاهش یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث کاهش موانع و مشکلات بازاریابی و فروش می‌شود.
۱۲) میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو به سوال ۱۲ پرسشنامه، به ترتیب برابر ۷۰/۲ و ۵۶/۲ می‌باشد. مقدار Sig. آزمون من– ویتنی برابر ۴۶۵/۰ می‌باشد که بزرگتر از ۰۵/۰ است. پس فرض تساوی میانگین‌ها با خطای ۵ درصد پذیرفته می‌شود. پس میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های دارنده ایزو برابر با میانگین پاسخ‌های مدیران شرکت‌های فاقد ایزو می‌باشد. در نتیجه مشکلات صادرات در شرکت‌های دارنده ایزو و فاقد ایزو بطور یکسان کاهش یافته است. پس استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت تاثیر معنی‌داری در کاهش مشکلات صادرات ندارد.
جدول ۴-۲۲ : آزمون من– ویتنیبرای مقایسه پاسخ‌های مدیران به سوالات ۱ تا ۱۲

Sig. Z U من-ویتنی مجموع رتبه‌ها میانگین رتبه‌ها تعداد میانگین پاسخ‌ها شرکت‌های سوالات
۰۴۶/۰ ۹۹۶/۱- ۵/۱۶۰ ۵۰/۷۸۴

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir