۲

۵

۷۸۷/۰

کل

۱۲

۹۱۸/۰

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۸-۱ آمار توصیفی :
موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه ی مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه ی مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:

  • استفاده از جداول
  • استفاده از نمودار
  • محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از آمار توصیفی ، برخی از ویژگی های جامعه آماری چون سن ، جنسیت ، تحصیلات ، میزان سابقه کار به صورت توصیفی یا جداول و نمودار ارایه گردد.
۳-۸-۲ آمار استنباطی :
چنانچه به جای مطالعه کل اعضای جامعه، بخشی از آن با استفاده از فنون نمونه‌گیری انتخاب شده، و مورد مطالعه قرار گیرد و بخواهیم نتایج حاصل از آن را به کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری ، آماره ها را به کل جامعه تعمیم دهیم از روش‌هایی استفاده می‌شود که موضوع آمار استنباطی (Inferential statistics) است. آن چه که مهم است این است که در گذر از آمار توصیفی به آمار استنباطی یا به عبارت دیگر از نمونه به جامعه بحث و نقش احتمال شروع می‌شود. در واقع احتمال، پل رابط بین آمار توصیفی و استنباطی به حساب می‌آید.
در آماراستنباطی برای تحلیل داده ها از نرم افزار IBM SPSS Statistic 21 استفاده شده است .
نرم افزار spss به گونه ای طراحی شده است که می تواند طیف وسیعی از تحلیل های آماری را به سادگی و به سرعت انجام دهد. یک محقق قبل از اینکه مستقیما به سراغ آزمون های آماری برود، ابتدا به بررسی اکتشافی داده ها می پردازد تا بتواند با اطلاع از نحوه توزیع داده ها و سایر خصوصیات آنها که با محاسبه بعضی شاخص های آماری آشکار می شود، مسیر درستی را برای رسیدن به نتیجه دنبال کند. spss طیف گسترده ای از انواع توصیف داده ها را به کاربران خود ارائه میدهد.
در این تحقیق از آزمون من– ویتنی یا آزمون U استفاده می‌کنیم و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون کلموگروف– اسمیرنف یک نمونه‌ای و آزمون t- نمونه‌های مستقل استفاده می‌کنیم.
آزمون من– ویتنی یا آزمون U :
یک آزمون ناپارامتری است که به بررسی تفاوت بین دو گروه مستقل (دو جامعه) در خصوص یک متغیر دارای داده های رتبه ای یا ترتیبی می پردازد. در واقع این آزمون معادل ناپارامتری آزمون t مستقل است . اما با این تفاوت که آزمونt از نوع پارامتری و داده های آن از نوع پیوسته است .
آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه ای :
نوعی آزمون نیکویی برازش برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده است.
آزمون t- نمونه‌های مستقل :
جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. از این آزمون برای مقایسه میانگین های دو نمونه مستقل از داده های کمی استفاده میگردد. در آزمون t برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر است. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.
جهت توصیف داده های جمع آوری شده از انواع جداول و نمودارهای آمار توصیفی استفاده میگردد ، به منظور توصیف مشخصات فردی افراد مورد بررسی از قبیل سن ، جنسیت ،تحصیلات ، میزان سابقه کار، از جداول و نمودارهای درصد فراوانی استفاده می گردد .
در این تحقیق برای بررسی مشخصات شرکت‌های تولیدی عایق‌های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان، بررسی پاسخ‌های مدیران شرکت‌ها به سوالات پرسشنامه و مقایسه شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو با شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی، رسم نمودارهای فراوانی و محاسبه شاخص‌های مرکزی استفاده می‌شود.برای بررسی نرمال بودن توزیع پاسخ‌های مدیران به سوالات پرسشنامه از آزمون کولموگروف اسمیرنف یک نمونه‌ای استفاده می‌شود. برای مقایسه شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو با شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو از آزمون ناپارامتری من– ویتنی یا آزمون U استفاده می‌کنیم.برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون کلموگروف– اسمیرنف یک نمونه‌ای و آزمون t- نمونه‌های مستقل استفاده می‌کنیم. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 21 انجام می‌شود.
۳-۱۱جمع بندی :
در این فصل روش شناسی پژوهش ارایه شد ، جامعه آماری و نمونه آماری و تعیین حجم نمونه تعیین گردید و پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات معرفی گردید. همچنین روایی و پایایی پرسشنامه بررسی گردید .
در فصل بعد یافته های پژوهش و همچنین مدل مفهومی پژوهش ارایه خواهد شد .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
داده‌های جمع آوری شده در هر تحقیق، اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیق تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند.
در این فصل، ابتدا مشخصات شرکت‌های تولیدی عایق‌های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان را بصورت توصیفی بررسی می‌کنیم. مشخصات شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو را با شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو مقایسه می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو و شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو را با استفاده از پاسخ‌های مدیران به سوالات پرسشنامه بررسی می‌کنیم و آنها را با هم مقایسه می‌نمائیم. سپس وضعیت پاسخ‌های مدیران شرکت‌های تولیدی دارنده گواهینامه ایزو را با شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو به سوالات پرسشنامه مقایسه می‌کنیم. همچنین صحت و سقم فرضیه‌های تحقیق را با توجه به نظر مدیران شرکت‌ها بررسی می‌کنیم.
در بخش اول به تبیین آمار توصیفی می پردازیم. با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد فراوانی ، میانگین ها ، انحراف معیار ، نمودارها و جداول مربوط ، نمونه های آماری را به تفکیک توصیف خواهیم کرد .
در بخش دوم آمار استنباطی مطرح می شود که مشتمل بر تجزیه و تحلیل داده های کمی و آزمون فرضیات است . در این قسمت با استفاده از داده های کمی بدست آمده از اجرای تحقیق بر روی نمونه ها و تحلیل آنها فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار می دهیم .

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است