پس ۴۶ پرسشنامه بطور تصادفی در بین مدیران شرکت‌های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان توزیع شده است.۳۰ پرسشنامه بطور تصادفی در بین مدیران شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو، ۱۶ پرسشنامه بطور تصادفی در بین مدیران شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو توزیع شد.
۳-۴ روش نمونه گیری
برای نمونه‌گیری در پژوهش‌های علوم رفتاری روش‌های متداولی وجود دارند که از جمله آنها نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، نمونه‌گیری سیستماتیک یا منظم، نمونه‌گیری خوشه‌ای و نمونه گیری چند مرحله‌ای می‌باشد.
در نمونه‌گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیری ندارد. در این روش ابتدا فهرست اسامی تمامی اعضا را بدست آورده٬ سپس به هر یک از آنها شماره‌ای اختصاص می‌دهیم و با استفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد مورد نیاز را انتخاب می‌کنیم.
با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار نمی‌باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است.
۳-۵ روش گردآوری اطلاعات
به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته روش تحقیق از روش های زیر بهره گرفته شد :
۱) روش کتابخانه ای : به منظور مطالعه و جمع آوری پیشینه تحقیق ، تعاریف و مفاهیم نظری در زمینه سیستم کنترل کیفیت ، صنعت عایق ، بازارخرید و فروش و صادرات عایق و اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای ومنابع کتابخانه ای استفاده شد. بدین منظور محقق با حضور در کتابخانه ها و استفاده از ابزار فیش برداری ، جداول و آمارها و متن خوانی و …. به جمع آوری اطلاعات لازم پرداخته است . ( مراجعه به کتاب ها ، پایان نامه ها ، مقالات معتبر علمی )
۲) روش میدانی : بهترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این روش عبارتند از : پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده که بدین منظور محقق در میدان عمل حضور می یابد و اطلاعات لازم را از روشهای فوق جمع آوری می کند.از میان روشهای مذکور،پرسشنامه رایج تراست، زیرا سودمندترین ابزار تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی می باشد. در این تحقیق علاوه بر موارد فوق از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است . پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است . به منظور جمع آوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق ، از پرسشنامه استفاده شده است .
شاخص های مورد سنجش در تحقیق ، پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسنجی گذاشته شود ، در معرض قضاوت چند تن از خبرگان و کارشناسان در دانشگاهها قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد .
برای روشن شدن مباحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه نقش استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در شرکت‌ها از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای به عنوان مفیدترین روش استفاده شده است. از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردید،لذا با مطالعه کتابها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.
همچنین به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وضعیت شرکت‌های دارنده گواهینامه ایزو و شرکت‌های فاقد گواهینامه ایزو و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل ۱۲ سوال عمومی می‌باشد که شامل : نام شرکت، نوع مالکیت، تعداد کارکنان فعلی، موقعیت استقرار واحد، نوع محصولات اصلی واحد، سابقه فعالیت، میزان تحصیلات، میزان سرمایه فعلی، حجم تولید، میزان فروش و میزان صادرات است.
سوالات پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده است.پرسشنامه در کل شامل ۱۲ سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان درستی فرضیه‌های تحقیق را بررسی نمود. گزینه‌های مربوط به هر سوال بصورت: خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد می‌باشند که با توجه به طیف پنج‌تایی لیکرت با اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ اندازه‌گیری می‌شوند. در جدول زیر ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه‌های تحقیق داده شده است.
جدول ۳-۳ : ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق سوالات پرسشنامه
فرضیه ۱ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷
فرضیه ۲ ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲

۳-۶ تعیین روایی پرسشنامه
تعریف روایی : روایی عبارتست از آنکه آیا ابزار اندازه گیری خصیصه موردنظر را که باید اندازه بگیرد اندازه می گیرد یا خیر؟ روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد ، مفهوم خاص موردنظر را اندازه گیری می کند؟ ( سرمد ، ۱۳۷۸ :۹۳ ) روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر دراندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد.
برای اندازه‌گیری روایی پرسشنامه، روش‌های مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای زیر استفاده شد:
۱) استفاده از نظرات بعضی از اساتید مدیریت، متخصصان و کارشناسان و مدیران.
۲) مطالعه پرسشنامه‌های مشابه، مقاله‌ها، کتاب‌ها و مجلات.
۳) توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از دست اندرکاران سازمان مزبور و اعمال نظرات اصلاحی آنان.
۳-۷ تعیین پایایی سوالات پرسشنامه
تعریف پایایی : پایایی یک وسیله اندازه‌گیری عمدتا به دقت نتایج حاصل ازآن اشاره می‌کند.
پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند. همچنین اگر ابزار اندازه گیری دو یا چند بار استفاده شود و به یک نتیجه واحد برسد، گفته می شود که ابزار دارای پایایی است . ( دانایی فرد ، ۱۳۸۶ : ۷۱ ) دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است.
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده می‌کنیم. ضریب آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک می‌باشد که از فرمول زیر بدست می‌آید.
(۳-۶) 
که در آن
 : ضریب آلفای کرونباخ یا ضریب پایایی کل آزمون
 : تعداد سوالات آزمون
 : واریانس نمرات سوال  ام

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.