۳-۳ نمونه آماری و تعیین حجم نمونه
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و ازتجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. از آنجا که پژوهش پیرامون تمامی اعضای جامعه آماری زمان بر بوده و از نظر هزینه نیز مقرون به صرفه نیست لذا در تحقیق حاضر اقدام به نمونه‌گیری شده است.
اگر متغیرها یا سوالات پرسشنامه دو ارزشی یا چندارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود باشد، آنگاه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می‌شود:
(۳-۱) 
که در آن :
 : حجم جامعه آماری می‌باشد که در این تحقیق برابر ۹۰ نفر است.
 : نسبت موفقیت می‌باشد که مقدار آن براساس حدس محقق یا تحقیقات قبلی تخمین زده می‌شود. اگر امکان تخمین آن وجود نداشته باشد، نسبت موفقیت برابر ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود که در این حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می‌یابد. پس بیشترین مقدار ممکن برای حجم نمونه را می‌توان از فرمول زیر بدست آورد:
(۳-۲) 
در این تحقیق  در نظر گرفته شده است. پس برای محاسبه حجم نمونه می‌توان از فرمول
(۳-۲) استفاده نمود.
 : سطح تشخیص آزمون یا سطح معنی داری آزمون یا احتمال خطای نوع اول می‌باشد که توسط محقق مشخص می‌گردد. در این تحقیق  در نظر گرفته شده است.
 : عددی می‌باشد که مساحت زیر منحنی توزیع نرمال استاندارد در سمت راست این عدد برابر  است. یا به عبارت دیگر احتمال اینکه  بزرگتر از  باشد، برابر  است. مقدار  از جدول توزیع نرمال استاندارد بدست می‌آید. در این تحقیق  می‌باشد.
 : میزان دقت در محاسبه حجم نمونه می‌باشد که با توجه به نظر محقق مشخص می‌شود.در این تحقیق  در نظر گرفته شده است. اگرحجم نمونه معلوم باشد، آنگاه می‌توان  را از فرمول زیر بدست آورد:
(۳-۳) 
یا با فرض  :
(۳-۴) 
پس حجم نمونه با استفاده از فرمول (۳-۲) بصورت زیر بدست می‌آید:
(۳-۵) 
پس حجم نمونه انتخابی با دقت  و با سطح خطای  برابر ۴۶ نفر می‌باشد. برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی استفاده می‌کنیم. حجم نمونه برای هر یک از شرکت‌های عایق رطوبتی، در جدول زیر داده شده است.
جدول ۳-۲ : حجم نمونه آماری

شرکت‌های محاسبه حجم نمونه حجم نمونه
دارنده گواهینامه ایزو ۳۰
فاقد گواهینامه ایزو ۱۶
جمع کل ۴۶ ۴۶

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است