صنایع صادرات گرا نیاز به قبول کردن استانداردهای بین المللی، به منظور منطقی کردن فرآیند تجارت بین المللی را حس کرده اند و این امر از دلایل اصلی تاسیس (ISO) بشمار می رود. صنایع مختلف در دنیا نیاز به استاندارد خاص را به موسسه استاندارد ملی کشور متبوع اعلام می نمایند و تدوین استانداردها می تواند از اعضای اصلی به سازمان بین المللی استاندارد انعکاس یابد.
استانداردهای بین المللی برای بسیاری از تکنولوژی ها مانند ارتباطات، فرآیندهای اطلاعاتی، نساجی، بسته بندی، توزیع، تولید و مصرف انرژی، ساخت کشتی، بانکداری و خدمات اقتصادی تهیه می شوند و دلایل عمده تهیه آنها عبارتند از :
پیشرفت جهانی در آزاد سازی تجارت
تداخل بخش های مختلف صنایع
سیستم های ارتباطات جهانی
نیاز کشورهای در حال توسعه
رشد و شکوفایی تکنولوژی
کارفنیISO) ) کاملا غیرمتمرکز و در چارچوب تشکیلات ۲۸۵۰ کمیته فنی، زیر کمیته و گروههای کاری انجام میگیرد. در این کمیته ها نمایندگان متخصصین صنعت، موسسه های تحقیقاتی، صاحب نظران دولتی سازمان های مصرف کننده و سازمان های بین المللی از کلیه نقاط دنیا به عنوان شرکای واحد حل مشکلات جهانی استانداردکردن گرد هم می آیند. به طوری که در اجلاسیه های (ISO) در هر سال حدود ۳۰۰۰۰ متخصص شرکت می نمایند.
کمیته های فنی (ISO) متشکل از اعضای فعال(P-member) و اعضای ناظر(O-member) می باشد که وظیفه دارند تدوین استانداردهایی را که ضروری به نظر می رسد، بررسی و مطرح نمایند.پس از موافقت اعضا با موضوع پیشنهادی، مدارک علمی و فنی مربوط (Draft Committee) تهیه و بین اعضا توزیع می گردد که پس از انجام اصلاحات لازم به صورت (پیش نویس نهایی استاندارهای بین المللی Draft International Standard ) در می آیند. پیش نویس های مذکور مجدداً برای اعضا فرستاده می شوند تا پس از انجام آخرین اصلاحات بعمل آمده و تصویب نهایی به صورت استانداردهای بین المللی ایزو به چاپ رسد.
شرکتها اطلاعات صادرات را از طریق منابع مختلف جمع آوری می کنند و از آن به منظورهای مختلف در تصمیم گیری هایشان استفاده می کنند. تفاوت در منابع اطلاعاتی صادرات و انواع اطلاعات به کار گرفته شده و اطلاعات مورد استفاده در تصمیم گیری تاثیرات متفاوتی در عملکرد صادراتشان دارد و به طور عمده دوره های فروش ، سهم بازار و سودآوری را مورد اندازه گیری قرار می دهند. بسیاری از محققان بیان کرده اند که سطوح بکارگیری صادرات ،درآمدهای ارزی خارجی، توسعه صنعتی و موفقیت ملی (لئونیدو و کاتزیکاس۱۹۹۵، مورگان و کاتزیکاس ۱۹۹۷)، افزایش می یابد و تقریبا عملکرد شرکتها و سودآوریشان ،حجم فروش و سهم بازار بهبود می یابد. در حالیکه بهبود صادرات در کشورهای توسعه یافته توجه ویژه ای دارد، ارتقای صادرات به طور مثبتی می تواند دراقتصاد ترکیه سهیم باشد. اطلاعات یک عامل اساسی در تصمیمات بازاریابی دقیق است. آن به مدیران کمک می کند مسیرشان در بازار را تغییر دهند، استراتژی های بازار مناسب را به منظور پاسخ به تغییرات بازار طراحی کند، راه حل های دقیق و ویژه ای برای مشکلات و بازاریابی پیدا کند و عملکرد شرکت را در بازار ارزیابی کند. توسعه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری هنگام گسترش به بازارهای بین المللی بیشتر شد.(نایت ولیچ  ۲۰۰۲، سزنیکوتا۲۰۰۰). هنگامی که عملیات درخارج از کشور با ریسک بالایی به منظور محیط کسب وکار ناآشنا(ویاس وسوکون ۲۰۰۳) پارامترهای جدید، افزایش در تعداد ابعاد شامل شد.امکانپذیری بیشتر و رقابت وسیع انجام میشود(سزنیکوتا۲۰۰۰). مجموع کیفیت بالا، به موقع بودن(بهنگام بودن) و اطلاعات مربوط به انتشار این اطلاعات در سازمان و استفاده آن برای مشارکت موفقیت شرکتهای صادراتی در بلند مدت، اشاره دارد که شرکتهای صادراتی باید بازارمحور و سازمان یادگیرنده باشند. به دست آوردن و پاسخ به اطلاعات بازار و به طور ویژه ای در مفهوم بازاریابی صادرات اهمیت دارد. جایی که تغییرات در محیط بازار کلان خیلی سریع است،نیاز به اطلاعات و سودمندی را افزایش می دهد. استفاده از اطلاعات، عدم قطعیت را در فرایند تصمیم گیری نسبت به بازارهای خارجی ، بهبود توانایی شرکت برای برآمدن فرصتها، تهدیدات در بازار صادرات و به طور متوالی شرکت رقابتی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر اطلاعات بازار بین الملل مانع عمده ای برای شرکتهای صادراتی وغیر صادراتی است. مطالعات در گزارش ادبیات که فاقد اطلاعات اند یا اطلاعات کافی ندارند در بازارهای خارجی یکی از دلایل قابل ذکر معمول برای جلوگیری شرکتها از صادرات است.(تسفوم و لوتز۲۰۰۶، لئونیدو۲۰۰۴،سیلوا و روکا۲۰۰۱).
توانایی موفقیت برنامه های صادرات به توانایی مجموع مناسب و اطلاعات معتبر درباره بازارهای بین المللی بستگی دارد.(مورگان ۲۰۰۳). بدون درک عمیق بازارهای خارجی ، شرکت قادر نخواهد بود برنامه های بازاریابی صادرات موثر و کارایی را توسعه دهد. بنابراین آنها باید سیستم اطلاعات بازاریابی بنا کند و از آن سود ببرند. این شامل ۴ بعد تمرکز روی تعیین ،حق استفاده، انتشار و بکارگیری اطلاعات است(لئونیدو و تئودوزیو۲۰۰۴).
تعیین اطلاعات صادرات می تواند از طریق منابع مختلفی به دست آید. برخی مطالعات روی منابع اطلاعات بازاریابی صادرات عمدتا اهمیت دسته بندی شرکتها را وابسته به منابع اطلاعاتی یا استفاده سطحی آن منابع در نظر می گیرند.(لئونیدو آدامز فلودور۱۹۹۹،سرینگاس۱۹۹۳).دیگران تلاش کردند تا روابط بین منابع و متغیر های سازمانی و بین المللی کردن را شناسایی کنند.(ویلیامز۲۰۰۶،جونز وکریک۲۰۰۴،لئونیدوو کاتزیکز۱۹۹۷،والترز۱۹۹۶،سامی ات ال ۱۹۹۳).حق استفاده از اطلاعات  شامل تصمیم درباره این که نوع اطلاعات یک شرکت نیازمند تصمیم های بازاریابی صادراتی آن است و برخی مطالعات نشان داده اند که نوع اطلاعات بازاریابی شرکتها عمدتا مورد نیاز و مورد استفاده است ،تقریبا اطلاعات بین انواع اطلاعات صادرات و شرکتهای سازمانی و خصوصا بین المللی کردن است.
(ویلیامز۲۰۰۶،جونز وکریک۲۰۰۴،محمد ات ال۲۰۰۱،لئونیدو۱۹۹۷،هارت۱۹۹۴).
تحقیقات بازاریابی صادرات یکی دیگر از منابع مورد استفاده اطلاعات صادرات است و به رسمی بودن روشهای علمی کاربرد سیستماتیک به منظور کسب اطلاعات اهداف بالا و اطلاعات بازاریابی صادرات اشاره دارد.چندین مطالعه نشان دادکه تحقیق بازاریابی به طور مشخصی به موفقیت شرکت در بازار وابسته است.برای مثال تی سای و شی(۲۰۰۴)دریافتند که یک سیستم اطلاعات بازاریابی عملکرد شرکت از طریق تاثیر مثبت توانایی های بازارش بهبود می بخشد.اطلاعات بازاریابی صادرات اغلب با تعریف تحقیق بازاریابی و آگاهی بازارمشترک اند(ایمنت اوپولوز و سوکان۱۹۹۹) که شامل همه جنبه های جمع آوری اطلاعات است.اگرچه جمع آوری اطلاعات مهم است این که چگونه آن در شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و در شرکت ارتباط یا لینک مهم بین حق استفاده از اطلاعات و عملکرد شرکت.(گودمن ۱۹۹۳،گانشاساندارام۲۰۰۷) سطوح بالاتر استفاده اطلاعات برای افزایش عملکرد شرکت از طریقی که شرکتها یاد می گیرند به شکل اثربخشی رقابت را اداره کنند ، نیازهای مشتری را درک کنند و بازارهای مفید هدف را بشناسند.
سه نوع اطلاعات در ادبیات تحقیق تعریف شده است:اطلاعات سودمند، اطلاعات ادراکی، واطلاعات نمادی(سمبلیک)(سوکون۱۹۹۶). استفاده از اطلاعات سودمند کاربرد نتایج تحقیق برای حل مسئله خاص را نشان می دهد. در حالیکه استفاده مفهومی اطلاعات آن را برای روشن فکر عمومی شرح می دهدو استفاده اطلاعات سمبولیک به بخشی از اطلاعات برای اهداف (مقاصد) سیاسی ضروری اشاره دارد. همچنین دانستن اعمال، شم اصلی یا دیدگاههای قانونی را در بردارد. استفاده مفهومی و سودمند اطلاعات صادرات یک مانع برای شرکتهای در حال رشد است. بازنگری ادبیات تحقیق بیان می کند که مطالعات کمی وجود دارد تا در بررسی روابط ابعاد سیستم اطلاعات صادرات و ویژگی های بین المللی و سازمانی شرکت ها اثر بگذارد.
این ادبیات بر تاثیر استفاده منابع اطلاعاتی صادرات مختلف بر عملکرد شرکتهای صادراتی است.برای مثال ساویوسلیگل (۱۹۸۴)، تعیین کرد که در مقایسه با شرکتهای کمتر موفق،صادرات موفق طیف منابع اطلاعات وسیعتری را مورد استفاده قرار می دهد. سی ات ال (۱۹۹۳) دریافت که صادرات فعال منابع ثانویه بیشتری را مورد استفاده قرار می دهند وطیف منبع وسیعتری دارند.
یکی از مطالعات اروپایی ها (اس .ام. ای) بیان می کند که اطلاعات جمع آوری شده از بازارهای خارجی نسبت به بازار محلی عملکرد شرکت را ارتقا می دهند.(وودمن۲۰۰۳). مطالعه ای که بوسیله ژولین (۲۰۰۳)انجام شد ،روابط غیر مثبت بین فراوانی استفاده از منابع اطلاعاتی صادرات و عملکرد شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط از طریق استراتژی رقابتی مورد حمایت قرار می گیرد.
بنابراین یک زمینه می تواند به صورت ذیل باشد :
یک ارتباط مثبتی بین نرخ منابع اطلاعاتی مورد استفاده و اندازه گیری عملکرد صادرات و عمدتا فروش ، سهم بازارصادرات و سودآوری صادرات وجود دارد.
ادبیات پیشنهاد می کند که انواع شرکتهای مختلف ،اطلاعات صادراتی متفاوتی را جمع آوری می کنند. برای مثال ،شرکتهای متوسط ترجیح میدهنداطلاعاتی درباره موانع بالقوه داخلی از قبیل اندازه بازار و معیار خرید خریداران را داشته باشند.
در یکی از مطالعات روی بین المللی کردن شرکتهای یو.کا برپایه تکنولوژی بالا،جونز وکریک دریافتند که تفاوتهایی بین شرکتهای صادراتی بازار هدف مورد استفاده و توسعه استراتژیهای راجع به انواع اطلاعات مورد نیاز ،اندازه بازار، نرخ رشد بازار،پیش زمینه اجتماعی- سیاسی ،اطلاعات روی بازار خارجی و تسهیلات انبارکردن وتوزیع در بازار خارجی وجوددارد. متاسفانه اطلاعات زیادی در باره تاثیرات انواع اطلاعات روی عملکرد صادرات وجود ندارد. برطبق گفته هارت و تی زوکان(۱۹۹۹) انواع اطلاعات صادراتی اثر متفاوتی روی اندازه گیری عملکرد اس.ام.ای در بازار بین المللی دارند.آنها دریافتند که مجموع اطلاعات استراتژی درباره سوابق اقتصادی، انتقال سازمان،گرایش به پیشرفت و کمک دولت نسبت به اطلاعات خاص جایی که ارزیابی بازار بالقوه انفرادی یا نیاز برای تطبیق محصول با شرایط محلی را مورد استفاده قرار می دهد.با این یافته ها می توان گفت ، ارتباط مثبتی بین نیاز سطح انواع اطلاعات بازار صادرات و اندازه گیری عملکرد وجود دارد. اگرچه تحقیق بازاریابی برای موفقیت در بازار حیاتی است، شرکتها نباید به اندازه کافی تحقیق بازاریابی صادرات را اجراکنند.
اسکلیجل میک وتی سه(۱۹۹۳)دریافتند که از هر ۲ صادر کننده ۱ نفرتحقیق بازاریابی صادرات را که به شاهد خاص مربوط می شود را انجام می دهند.چندین مولف در یافتند که وسعت شرکتهایی که تحقیق بازاریابی صادرات را مورد استفاده قرار می دهند ، به طور مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد.(بیج مولت و زی وارت ۱۹۹۴،موینی ۱۹۹۵و کاتزیکس ۱۹۹۶). تحقیق بازاریابی صادرات به جهت دهی و اجرای بهتر استراتژی که عملکرد شرکت به طور نامحدودی ارتقا داده می شود منجر می شود. هارت و تی زوکاس (۱۹۹۹)در یافتند که ابزارهای تحقیق بازاریابی صادرات غیر رسمی مثل ملاقاتهای مشتریان ،نمایشگاهها و ملاقات رقبا به طور ویژه ای به نرخ فروش صادرات مربوط می شوند. ابزارهای رسمی تر شامل بررسی ها، سمینارها،وآزمون بازاریابی است به طور ویژه ای به اندازه گیری عملکرد صادرات مربوط می شود. ودمن (۲۰۰۲)دریافت که رابطه مثبت ومهمی بین تحقیق بازاریابی انجام شده به وسیله اس. ام ای های اروپایی ها و عملکرد صادرات وجود دارد. یک ارتباط مثبت بین سطح مورد استفاده ابزارهای تحقیق بازاریابی صادرات در شرکتها و اندازه گیری عملکرد صادرات وجود دارد.
تامین کردن شاهدی که نشان دهنده شیوه صادرات اطلاعات در مشارکت برای عملکرد صادرات شرکتها باشد حایز اهمیت است.کریک (۱۹۹۴) دریافت که شرکتهای انجام دهنده صادرات پایین از تحقیق برای پشتیبانی وقایع مدیریتی استفاده می کنند.در حالی که انجام بهتر، احتمالا انتخاب محل از نتایجش بنظر می رسد یا حقیقتا بدون استفاده آن تصمیم گیری انجام نمی دهد. برطبق یافته های یک تحقیق (سوکون و دایمن۱۹۹۶)استفاده فوری اطلاعات جمع آوری شده از بازارهای خارجی عملکرد بین المللی را ارتقا می بخشد.هارت و تی زوکاس (۱۹۹۹) نشان دادند که طریقه ای که اطلاعات در شرکتها مورد استفاده قرار می گیرند به طور ویژه ای به اندازه گیری عملکرد صادرات مربوط می شود. شخص مدیریتی بوسیله تحقیق صادرات تنها با صادرات فروش ارتباط پیدا کرده است. در حالیکه تصمیم های صادراتی اصلاح شده بر طبق تحقیق صادرات به هر دو حوزه فروش و سود صادراتی مربوط می شود. اگرچه اطلاعات بازاریابی صادرات مورد استفاده به طور منفی به اندازه گیری عملکرد مربوط می شود،سوکون ودوردن (۲۰۰۲) دریافتند که عملکرد صادرات یو.کا و زلاندنو به ترکیب اثرات اطلاعات صادراتی مورد استفاده مربوط می شود. بنابراین ارتباط مثبتی بین اطلاعات تحقیق بازاریابی صادراتی مورد استفاده عملکرد صادرات وجود دارد.
دراین تحقیق جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش شامل سه گروه شرکت ها و واحد های تولیدی عایق رطوبتی هستند ، که میتوان میزان و شرایط صادرات آنها را نیز متناسب با این سه گروه در نظر گرفت . این سه گروه شامل: ۱- گروه واحد های بزرگ و قدیمی تر ۲- گروه واحد های متوسط و ۳- گروه واحد های کوچک .
به همین نسبت گروه واحد های تولید کننده بزرگ عایق در صنعت عایق دلیجان، همچنین از صادرات بیشتری نیز برخوردار بوده اند. واحد های تولیدی متوسط به همین نسبت از صادرات متوسط تر و واحد های تولیدی کوچک از صادرات کمتری برخوردار بوده اند .
۲-۳۳ پیشینه تحقیق
در خصوص تحقیقاتی که تا حدودی با موضوع این پژوهش مرتبط بوده و انجام شده محقق به چند تحقیق اشاره کرده است که در ذیل موضوعات و نتایج تحقیقات آنها آورده شده است .
پایان نامه،۱۳۸۴، با عنوان :
«بررسی تاثیر سیستم ایزو بر بهره‌وری منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان»

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir