به طور خلاصه ISO 9000 جزو خانواده استانداردهای مدیریت کیفیت است که به تلاش برای بالابردن کیفیت محصولات توجه می کند.
ISO 14000 جزو خانواده استانداردهای مدیریت محیط زیست است و بر طبق آن تشکیلاتی موظف است تا آثار زیان بار ناشی از فعالیت های تولید کنندگان بر محیط زیست را به حداقل برساند.
هم اکنون مجامع و گروههای مختلفی با سازمان استانداردهای ISO همکاری دارند. مهمترین همکاران ایزو، کمیسیون بین المللی الکترونیک IEC و اتحادیه بین المللی ارتباطITV هستند. این دو سازمان در سوئیس و در شهر ژنو مشغول فعالیت هستند و اتحاد آنها توانسته است هماهنگی بیشتری را برای وضع استانداردهای جدید ایجاد کند. سازمان ایزو از معدود سازمانهای غیردولتی است که در سازمان تجارت جهانی (WTO) حضور دارد و عضو ناظر این سازمان است، اما با تقاضاهای زیادی که برای عضویت دایم آن در این سازمان شده است، به نظر می آید به زودی آن را در جمع اعضای ثابت سازمان تجارت جهانی ببینیم. حضور ایزو به عنوان عضو ثابت سازمان تجارت جهانی می تواند در رفع موانع علمی و فنی تجارت در دنیا موثر باشد.
پیش نیازهای سیستم کیفیت، استانداردسازی شده است، ولی بسیاری از سازمانها تمایل دارند خود را یکتا بپندارند. پس چگونه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ گسترهی وسیعی را اعم از یک واحد کوچک و یا یک واحد صنعتی بزرگ در سطح جهانی با ابزارآلات پیشرفته، یا یک واحد عمومی و یا یک سازمان دولتی، را تحت پوشش قرار میدهد؟
پاسخ این است که ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ شرایطی که سیستم کیفیت شما باید دارا باشد را بیان می کند ، اما طریق پیادهسازی شرایط را به شما تحمیل نمیکند. این ویژگی انعطافپذیری بالایی برای اجرا در مشاغل گوناگون و شیوههای شغلی گوناگون، همچنین در فرهنگهای گوناگون به آن میبخشد.
۱- استاندارد نیازمند این است که سازمان ، ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ خود را چک نماید که آیا فرآیندهای جاری را به صورت کارآمدی مدیریت میکند یا نیاز به روش دیگری است تا اطمینان حاصل گردد که همه چیز تحت کنترل قرار دارد.
۲- به علاوه، ممکن است سازمان از ارباب رجوع خود برای چککردن سیستم کیفیت استفاده کند، به این ترتیب که به آنها این اطمینان را بدهد که سازمان میتواند خدمات یا کالای مورد نیاز آنها را مطابق خواسته هایشان برای آنها بفرستد.
۳- در آخر سازمان میتواند برای دریافت خدمات از یک سازمان گواهینامه سیستم کیفیت برای تامین شرایط ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ دریافت کند. این گزینه در بازار به دلیل مسئولیت پذیری سازمانهای گواهیدهنده مستقل در قضاوت، با استقبال بسیاری مواجه شدهاست.
ممکن است سازمان از انجام ممیزیهای مختلف توسط مشتریان خودداری کند، یا دورههای انجام آن را کاهش دهد. گواهینامه میتواند به عنوان مرجع بین سازمان و مشتریان بالقوه قرار گیرد، به خصوص هنگامیکه تامین کننده و مشتری با هم ناآشنا هستند یا فاصلهی زیادی دارند .
هر چند این اجبار در مورد استانداردهای بین المللی (ISO) صدق نمی کند با این حال، داشتن گواهی نامه استاندارد سری ایزو (نمونه سری۹۰۰۰) برای تولید کنندگانی که دارای صادرات کالا هستند یک ضرورت است. از طرفی در حال حاضر موضوع تجارت جهانی (گات) مطرح است. کشورهای عضو این اتحادیه درصدد هستند با وضع قوانینی، تولید کالاها را مشروط بر داشتن استانداردهای جهانی کنند تا واحدهایی که فاقد استانداردهای ایزو۹۰۰۰ هستند نتوانند کالاهای خود را توزیع کنند.
بی تردید برنامه ریزی، پژوهش و نیاز سنجی به همراه آموزش های اولیه، مهمترین نقش را برای ایجاد تفکر استانداردهای جهانی ایفا می کند.
مجموعه‌ استانداردهای‌ ایران‌ ( ایزو ۹۰۰۰ )که‌ در زیر ذکر شده‌اند، بدین‌ منظور تهیه‌ گردیده‌اند تا سازمان‌ها را از هر نوع‌ و در هر اندازه‌ای‌ که‌ باشند، در استقرار و اجرای‌ موثر سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ یاری‌ دهند.
– استاندارد ایران‌ ( ایزو ۹۰۰۰ ) مبانی‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ را تشریح‌ و اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ را تعیین‌ می‌کند.
– استاندارد ایران‌ ( ایزو ۹۰۰۱ ) الزامات‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ را برای‌ مواردی‌ مشخص‌ می‌کند که‌ یک‌ سازمان‌ نیاز به‌ اثبات‌ توانایی‌ خود در ارایه‌ محصولاتی‌ دارد که‌ خواسته‌های‌ مشتری‌ و الزامات‌ قانونی‌ مربوطه‌ را برآورده‌ می‌نماید و هدف‌ آن‌ ارتقای‌ رضایت‌ مشتری‌ است‌.
– استاندارد ایران‌ (ایزو ۹۰۰۴ )راهنمایی‌هایی‌ برای‌ در نظر گرفتن‌ اثربخشی‌ و نیز کارایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ ارایه‌ می‌کند. هدف‌ این‌ استاندارد بهبود عملکرد سازمان‌ و رضایت‌ مشتریان‌ و سایر طرف‌های‌ ذینفع‌ می‌باشد.
– استاندارد ایزو(۱۹۰۱۱) راهنمایی‌هایی‌ برای‌ ممیزی‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ و مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌ ارایه‌ می‌کند.
این‌ استانداردها با یکدیگر مجموعه‌ منسجمی‌ از استانداردهای‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ را بمنظور تسهیل‌ تفاهم‌ متقابل‌ در تجارت‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ تشکیل‌ می‌دهند.
۲-۲۵ رابطه‌ بین‌ سیستم‌ های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ و الگوهای‌ تعالی‌ :
رویکرد سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ که‌ در مجموعه‌ استانداردهای‌ ایران ‌( ایزو ۹۰۰۰ ) آمده‌ است‌ و رویکرد الگوهای‌ تعالی‌ سازمانی‌ بر اصول‌ مشترکی‌ مبتنی‌ هستند. هر دو رویکرد:
الف‌ – سازمان‌ را قادر می‌سازد تا قوت‌ها و ضعف‌های‌ خود را شناسایی‌ کند.
ب‌ – شامل‌ شرایطی‌ برای‌ ارزیابی‌ نسبت‌ به‌ الگوهای‌ عمومی‌ هستند.
ج‌ – پایه‌ای‌ برای‌ بهبود مستمر فراهم‌ می‌آورند.
د – شامل‌ شرایطی‌ برای‌ شناسایی‌ برون‌ سازمانی‌ هستند.
اختلاف‌ بین‌ رویکرد سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ مذکور در مجموعه‌ استانداردهای‌ ایران‌(ایزو۹۰۰۰) با رویکرد الگوهای‌ تعالی‌ از لحاظ‌ دامنه‌ کاربرد آنها است‌. مجموعه‌ استانداردهای‌ ایران‌(ایزو ۹۰۰۰) الزامات‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ و راهنمایی‌ برای‌ بهبود عملکرد را ارایه‌ می‌دهند. ارزیابی‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌ برآورده‌ شدن‌ این‌ الزامات‌ را مشخص‌ می‌کند. الگوهای‌ تعالی‌ شامل‌ معیارهایی‌ است‌ که‌ ارزیابی‌ مقایسه‌ای‌ عملکرد سازمانی‌ را ممکن‌ می‌سازد و در مورد کلیه‌ فعالیت‌ها و کلیه‌ طرف‌های‌ ذینفع‌ سازمان‌ قابل‌ اعمال‌ است‌. معیارهای‌ ارزیابی‌ در الگوهای‌ تعالی‌ مبنایی‌ برای‌ سازمان‌ فراهم‌ می‌آورد تا بتواند عملکرد خود را با عملکرد سایر سازمان‌ها مقایسه‌ نماید.
۲-۲۶ معرفی صنعت عایق :
۲-۲۶-۱ تاریخچه و جغرافیای صنعت عایق در منطقه دلیجان :
زمینه های شکل گیری و تشکیل صنعت عایق های رطوبتی در منطقه دلیجان (دراستان مرکزی و بفاصله ۱۴۰ کیلومتری از مرکز استان – اراک) با تاسیس اولین واحد درسال۶۸-۱۳۶۷ فراهم گردید .
امکان سنجی شکل گیری اولین واحد صنعتی در منطقه صنعت عایق با توجه به موقعیت مواصلاتی ، دسترسی به مواد اولیه بویژه قیر و مواد اولیه ، همچنین شرایط توزیع و فروش آسانتر ، پتانسیل شکل گیری صنعت عایق را در منطقه رقم زده است .
جذب و اشتغال به کار تکنسین ها و کارگران بومی و البته بازار بسیار غنی و پر متقاضی این صنعت به همراه عدم پیچیدگی زیاد تکنولوژی صنعت ایزوگام که به صورت نیمه مکانیزه شکل گرفته بود ، شرایط را برای حس کنجکاوی و خلاقیت سرمایه گزاران بومی و منطقه ای فراهم نموده ، بطوریکه با شکل گیری اولین واحد بومی در سالهای ۷۴-۷۳ رشد این صنعت طی ۱۵ سال اخیر تعداد واحدها را ( در زمینه های تولید عایق و پلی استر ) نزدیک به ۷۵ واحد فعال در صنعت عایق نموده است.
سالهای۷۳-۱۳۷۲ را می توان نقطه عطف و شروع شکل گیری واحدهای دیگر عایق های رطوبتی پیش ساخته ( ایزوگام ) یکی پس از دیگری در صنعت عایق و منطقه صنعتی دلیجان نام برد .
موفقیت های شتاب انگیز و روز به روز واحدهای شکل گرفته به همراه دلایل ذکر شده پیشین تبدیل شد به یک سرمایه و وفاق اجتماعی و صنعتی جهت سرمایه گذاری های بعدی که با شکل گیری هسته های شرکت و عمدتا به صورت سهامی خاص و تعاونی وضعیت واحدهای صنعت عایق ر ا هم اکنون بیش از۸۰ واحد فعال برساند.
سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۱ یک روند روبه رشد از نظر افزایش واحدها در صنعت عایق اتفاق افتاده است ، ولی طی سال های بعدی(۱۳۸۵- ۱۳۸۳) بدلیل محدودیت در صدور مجوز ها،وبرخی مسایل زیست محیطی ، روند شکل گیری صنعت عایق کاهش نسبی داشته تا اینکه طی چهار سال اخیر باز با مهیا شدن بیشتر شرایط زیر ساختی در شهرک صنعتی دلیجان این روند روبه افزایش نهاده است .
در یک برآورد میتوان تعداد اشتغال زایی صنعت عایق را در کل استان و سطح کشور بصورت زیر نشان داد :
علاوه بر۱۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده در صنعت عایق ، با احتساب حداقل ۱۰ نمایندگی برای هریک از واحدها در شهرهای استان و تعداد ۹۰ واحد ( با احتساب خط تولید )،تعداداشتغال در استان نزدیک به ۴۰۰۰ نفر برآورد میگردد. این برآورد با احتساب نمایندگی های هریک از واحدها بطور متوسط ۳۵ نمایندگی برای هر واحد وهر یک از نمایندگی ها با حداقل ۵ نفرمشغول بکار در سطح کشور به حدود ۱۴۰۰۰ نفر ظرفیت اشتغالزایی برای صنعت عایق میرسد .
با احتساب موارد فوق ظرفیت اشتغالزایی صنعت عایق رطوبتی دلیجان را میتوان تا ۲۰۰۰۰ نفر درنظرگرفت .
با توجه به ارزان بودن قیمت قبلی قیر طی سال های اخیر ( بعنوان اصلی ترین ماده اولیه این محصولات از نوسان ۸۵۰ ریال تا ۱۴۵۰۰ ریال بعد از ورود به بورس در هر کیلو گرم ) رونق صنعت عایق در زمینه های فوق طی ۱۰-۵ سال اخیر خیلی بیشتر و بواسطه قیمت تمام شده محصولات حاشیه سود بالاتری را داشته است ، لذا به نسبت وجود واحدهای فعال در حد ۹۰-۷۵ واحد طی سالهای اخیر واشتغال مستقیم بیش از۱۴۰۰ نفر و گردش مالی (TURN OVER ) بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال نیز در صنعت عایق وجود داشته است . از نظر نوآوری نیز حداقل ۲۵% از واحدها خود نسبت به تولید مواد اولیه ای از جمله پلی استر و … اقدام نموده اند . لازم به ذکراست که با ورود ماده اولیه قیر به بورس و اختصاص سهمیه محدود به صنعت عایق و وجود نوسانات شدید قیمت این ماده وانحصاری بودن آن روند افزایش شرکت ها ومانور آنها بویژه در تامین سرمایه در گردش با بحران مواجه شده است .
(جلالی،محمدرضا،۱۳۹۰، خوشه عایق رطوبتی دلیجان، www.diic.ir)
۲-۲۶-۲ موقعیت صنعتی شهرستان دلیجان جهت تولید عایق های رطوبتی :
همچنین با لحاظ مستندات ذیل، توسط وزارت صنایع و معادن، این شهر به عنوان یکی از ۴۴ خوشه صنعتی کشور در تولید عایق رطوبتی معین گردیده است :
۱٫ تولید متوسط دو سوم عایق مورد نیاز کشور به صورت متمرکز توسط۹۰ واحد تولیدی مستقرو فعال در این شهر
۲٫ بومیسازی صنعت و تکنولوژی این حرفه توسط بسیاری از صنعتگران این شهر
۳٫ حدود سه دهه سابقه تولید از سال ۱۳۶۰ تاکنون در این منطقه
۴٫ نزدیکی به پالایشگاههای قیر اراک و اصفهان
۵٫ برتری و حسن شهرت عایق رطوبتی تولیدی دلیجان نزد خاص و عام
۶٫ وجود صنایع پایین دستی مانند کارخانجات تولید الیاف مصنوعی و پلی استر

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir