– آموزش تحلیل اثرات حالات شکست (FMEA) صریحا پیشنهاد می شود .
۸- استفاده از سیستم مدیریت کیفیت
شما مجبورید که از این سیستم استفاده نمایید تا محصولاتی با کیفیت عالی تولید نمایید. استفاده از سیستم مدیریت کیفیت به این معنی است:
– جمع آوری مستمر داده های عدم انطباق ها
– بازنگری مستمر داده های عدم انطباق ها برای اقدامات اصلاحی
– بازنگری مکرر FMEA برای اقدامات پیشگیرانه
– انجام ممیزی های داخلی و بازنگری های مدیریت به صورت دوره ای
 ۹- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد
اگر شما از سیستم مدیریت کیفیت استفاده نمایید باید داده ها را نیز جمع آوری نمایید. شما نیاز است که:
– عملکرد اهداف کیفیت پیگیری و بررسی شود
– تعریف benchmark های جدید عملکرد
– کشف فرصت های بهبود در روند ها، الگوها یا همبستگی ها
 ۱۰- اقدامی که عملکرد را بهبود دهد را انجام دهید
ما بررسی و پیگیری داده را برای ممیزان یا مدیر کیفیت انجام نمی دهیم. هدف کلی بهبود است و این اتفاق نمی افتد مگر بوسیله:
– اولویت بندی فرصت های بهبود
– انتخاب فرصتهایی که تمایز را ایجاد نماید
– تقویت تعهد برای کیفیت برای دستیابی به نتایج بهتر
۲-۱۲-۱ خود ارزیابی‌
خود ارزیابی‌ یک‌ سازمان‌ یک‌ بازنگری‌ جامع‌ و نظام‌یافته‌ در مورد فعالیت‌های‌ آن‌ سازمان‌ و نتایج‌ مربوط‌ به‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ یا یک‌ الگوی‌ تعالی‌ می‌باشد.
خود ارزیابی‌ می‌تواند یک‌ دید کلی‌ در مورد عملکرد سازمان‌ و میزان‌ کمال‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ بدست‌ دهد. این‌ امر همچنین‌ می‌تواند به‌ شناسایی‌ زمینه‌هایی‌ که‌ در سازمان‌ به‌ بهبود نیاز دارند، کمک‌ کند و اولویت‌ها را تعیین‌ نماید.
۲-۱۲-۲ بهبود مستمر
هدف‌ از بهبود مستمر در یک‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ افزایش‌ احتمال‌ دست‌یابی‌ به‌ رضایت‌ بیشتر مشتریان‌ و سایر طرف‌های‌ ذینفع‌ می‌باشد. اقدامات‌ برای‌ بهبود شامل‌ موارد زیر است‌:
الف‌ – تحلیل‌ و ارزیابی‌ وضعیت‌ موجود جهت‌ شناسایی‌ زمینه‌هایی‌ که‌ به‌ بهبود نیاز دارند
ب‌ – تعیین‌ اهداف‌ برای‌ بهبود
ج‌ – جستجوی‌ راه‌حل‌های‌ ممکن‌ جهت‌ دست‌یابی‌ به‌ اهداف‌
د – ارزیابی‌ این‌ راه‌ حل‌ها و انتخاب‌ از میان‌ آنها
ه – به‌ کارگیری‌ راه‌ حل‌ انتخاب‌ شده‌
و – اندازه‌گیری‌، تصدیق‌، تحلیل‌ و ارزیابی‌ نتایج‌ حاصل‌ از بکارگیری‌ به‌ منظور تعیین‌ اینکه‌ اهداف‌ برآورده‌ شده‌اند یا نه‌.
ز – رسمیت‌ بخشیدن‌ به‌ تغییرات‌
درصورت‌ لزوم‌ برای‌ مشخص‌ کردن‌ فرصت‌های‌ بیشتر برای‌ بهبود، نتایج‌ بازنگری‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ بهبود یک‌ فعالیت‌ مستمر است‌. بازخور از مشتریان‌ و سایر طرف‌های‌ ذینفع‌، ممیزی‌ها و بازنگری‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ را نیز می‌توان‌ برای‌ شناسایی‌ فرصت‌های‌ بهبود مورد استفاده‌ قرار داد.
۲-۱۳ دستاوردهای حاصله از اجرای سیستم های مدیریت کیفیت :
امروزه در آغاز قرن بیست و یکم، با توجه به تحولات روزافزون علمی، فنی و اقتصادی و پر رنگ شدن کنترل‌های بین‌المللی حاصل از قوانین و مقررات و اثرات آن بر کسب و کارها و به خصوص جهانی شدن اقتصاد، افزایش انتظارات مشتریان به دلیل داشتن حق انتخاب را به همراه دارد. مدیریت کیفیت به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی برای ماندگاری سازمان در شرایط کنونی لازمه حرکت‌های رو به رشد بوده و بنیان و اساس پیشرفت هر سازمان و بنگاه اقتصادی را مدنظر دارد. با بکارگیری الزامات این استاندارد و پیاده سازی در سیستم مدیریت کیفیت، در مجموع بهره‌مندی از مزایای زیر قابل انتظار است:
۱-  ایجاد روش‌های ارتقای رضایتمندی مشتری
۲ – کشف و ریشه‌‌یابی مهم‌ترین علل بروز مشکلات و در نتیجه کاهش دوباره کاری‌ها
۳ – دستیابی به اهداف کوتاه و بلند مدت
۴ – ارتقای توانمندی‌های نیروی انسانی
۵ – حذف سلیقه‌ها و سیستماتیک نمودن کارها
۶ – افزایش اثربخشی فعالیت‌های تولیدی یا ارایه خدمات
۷ – حرکت‌های رو به رشد در جهت ماموریت‌ها و چشم‌اندازهای صنعت مربوطه
۸ –  ایجاد قابلیت انعطاف در بکارگیری استراتژی‌های مختلف در مواقع لزوم
۲-۱۴ آسیب ها و مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت:
الف) در زمان استقرار
۱- عدم اجرای همزمان استقرار سیستم مدیریت کیفیت بین دفاتر مرکزی و واحدهای تابعه استانی به منظور استقرار موفقیت آمیز سیستم.
۲- فقدان نگرش فرآیندی و شفاف نبودن ارتباط بین فرایندهای هر معاونت
۳- عدم اعتقاد برخی از مدیران به استقرار سیستم مدیریت کیفیت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir