مستندات به طور کلی به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.
۱٫ مدارک  ۲٫ سوابق
مدارک به آن دسته از مستندات سیستم گفته می شوند که مبنای انجام امور می باشند شامل آیین نامه ها، دستورالعمل ها، روشهای اجرایی، اهداف، طرح های کنترل و . . .
مدارک قابل بازنگری بوده و همواره باید به روز نگهداری شوند.
استاندارد ISO 9000 مدارک را به صورت اطلاعات رسانه پشتیبان آن تعریف می کند.
سوابق مستنداتی هستند که اثبات کننده انجام یک فعالیت می باشند مانند نتایج یک آزمایش، رسید کالای ورودی، تصمیمات برای نحوه رهایی از یک محصول نامنطیق، مجوزهای فرآوری داده ها و…
پس سوابق قابل بازنگری نمی باشند بلکه برای کنترل امور انجام شده مورد استفاده قرار می گیرند. استاندارد ISO 9000 سوابق را به صورت مدارکی که در آن نتایج بدست آمده ذکر می شود و با فراهم آورنده شواهد مربوط به انجام فعالیت های صورت گرفته می باشد تعریف نموده است.
۲-۱۲ ده گام ساده برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت ISO :
۱- تعریف و طراحی فرآیندها:
فرایند ایجاد نقشه فرآیند شما را مجبور خواهد کرد که فرآیندها و توالی و تعامل آنها را تعیین نمایید. نقشه فرآیند برای درک این مسئله که شما مسئول چه چیزی هستید بسیار حایز اهمیت می باشد. آنها فرآیندهای اصلی کسب و کار شما را شناسایی کرده و جریان کسب و کار را مشخص می کنند. هنگامmapping (مپینگ) فرآیندها:
– از یک شیوه در سرتاسر سیستم پیروی کنید.
– فرایندهای پیشتیبان برای( فن آوری اطلاعات IT) ،( توسعه منابع انسانی HRD ) و حسابداری
را شناسایی نمایید.
– تعیین نمایید چه میزان کیفیت در ارتباط با هر فرآیند برای دستیابی به اهداف سازمان اثرگذار است.
۲- تعریف خط مشی کیفیت
خط مشی کیفیت بیان کننده فلسفه وجودی سازمان در ارتباط با کیفیت می باشد. این همان فلسفه وجودی کیفیت است. هنگام تدوین خط مشی کیفیت می بایست به موارد زیر توجه ویژه شود:
– کیفیت
– رضایت مشتری
– بهبود مستمر
۳- تعیین اهداف کیفیت
این ها اهداف سیستم کیفیت هستند که می بایست دسته بندی شده و هر کارمند تاثیر این اهداف را بر روی کیفیت درک نماید. ایزو نیازمند این است که اهداف کیفیت شما :
– برگرفته از خط مشی کیفیت شما باشد.
– قابل اندازه گیری باشد.
– در سازمان به کار گرفته شده باشد.
۴- تعریف نقایص هر فرآیند
نقایص عیب هایی هستند که به عنوان یک عیب محصول یا یک عیب فرآیند رخ می دهند. هر زمان یک محصول دچار عیب شود نیاز است با برخی روش ها این نقص و عیب اندازه گیری شود.
هنگام تعریف نقایص:
– حجم تراکنش تعیین شود.
– عیب ها( محصول و فرایند محور) تعیین شود.
– چگونگی ثبت نقایص تعریف شود.
– چگونگی ارتباط نقص ها با هم تعریف شود.
۵- ایجاد مدارک و سوابق
ایزو۹۰۰۱:۲۰۰۸ به یک نظامنامه کیفیت، شش رویه و۲۱ سابقه نیاز دارد. مدارک و سوابق دیگری نیز وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد، کار را با حداقل مستندات شروع کرده و در صورت نیاز به آن اضافه می کنیم:
– ایجاد مدارک مورد نیاز برای مدل کسب و کارتان
– ایجاد خط مشی ها، رویه ها و فرم ها
– ایجاد سوابق برای هر فرآیند
 ۶- تعریف فرآیند کیفیت
فرایند کیفیت در بردارنده ی:
– فرایند ممیزی داخلی
– اجرای فرآیندهای اصلاحی و پیشگیرانه
– بازنگری مدیریت، ارتباطات و تعهد
 ۷- تعیین نیازهای آموزشی
هر کسی نیاز دارد که شایستگی خود را در شغلش نشان دهد. آموزش شروع راه است و می تواند در یک کلاس و یا روش های دیگر بوقوع بپیوند.
– شایستگی ممیزین داخلی یک عامل اساسی است .
– آموزش اقدام اصلاحی بسیار توصیه می شود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.