– ایجاد اعتماد و اطمینان در درون سازمان
– شفافیت شاخص ها و فرایندها در سازمان
– بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی‌ها
۲-۷-۲ مزایای غیرمستقیم
– افزایش سهم بازار
– انعطاف پذیری و سرعت در پاسخگویی به نیازها
– تنظیم فرایندها جهت دستیابی به بهترین نتیجه در ابعاد برنامه ریزی صحیح فعالیتها ، کنترل های دقیق اجرایی ، عملیات پشتیبانی و تدارکاتی
– ایجاد مزیت رقابتی به کمک افزایش توانمندیها
– انگیزش کارکنان در راستای اهداف سازمان
– کاهش شکایت در زمینه محصولات و خدمات نامنطبق
– کاهش شکایت مشتریان
– افزایش سطح کیفی و راندمان نیروی انسانی
– کاهش هزینه ها
در نهایت اجرای کلیه این موارد منجر به وفاداری مشتریان ، تداوم و تکرارپذیری ارایه خدمات و افزایش سهم بازار خواهد شد .
۲-۸ فرآیندها براساس استانداردISO 9001 به ۴ دسته اصلی تقسیم میشوند :
فرآیند مدیریتی
فرآیندهای مدیریت منابع
فرآیندهای پدیدآوری محصول
فرآیندهای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و بهبود
فرآیندهای مدیریتی :
فعالیتهایی هستند که بوسیله مدیریت سازمان برای رسیدن به اهداف آن مورد استفاده قرار می گیرد که از آنها می توان :
– تعیین ماموریت، چشم انداز، خط مشی، راهبرد و اهداف و برنامه ها با توجه به اصل کیفیت سلامت محصول و خواست مشتری
– طرح ریزی سیستم مدیریت برای رسیدن به اهداف سند استراتژیک
– سازماندهی شامل تعیین ساختار سازمانی، مسئولیت و اختیارت، ارتباطات درون و برون سازمانی
– انجام کنترل های لازم از طریق انجام بازنگری های مدیریتی و بهبود سیستم اشاره کرد.
فرآیندهای مدیریت منابع :
برای اجرای فرآیندها و فعالیت های سازمان به منابع نیاز دارد.
به طور کلی منابع به دو گروه عمده منابع انسانی و زیرساختها تقسیم می شود. سازمان باید منابع مورد نیاز برای انجام ماموریت خود را تامین و نگهداری نماید.
فرآیندهای پدیدآوری محصول :
این فرآیندها در سازمان ایجاد ارزش افزوده می کنند و شامل اخذ سفارش و یا درخواست مشتری، امکان سنجی طراحی محصول در صورت نیاز، خرید مواد اولیه، تجهیزات خدمات مورد نیاز، تولید و ارایه خدمات، نگهداری و تحویل محصول و کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیری می شود.
فرآیندهای اندازه گیری، تجزیه، تحلیل و بهبود :
فرآیندهایی هستند که عملکرد سیستم و اجزای آن را مورد پایش و اندازه گیری قرار داده و آن را با اهداف و معیارهای تعیین شده مقایسه و نتیجه را تجزیه و تحلیل نموده و اقدامات لازم را برای ریشه یابی رفع مشکلات احتمالی و بهبود مستمر مستقیم به انجام می رسانند.
هر یک از فرآیندهای اصلی بالا شامل یکسری زیرفرآیند می باشد که خود مشخصات یک فرآیند را دارا هستند یعنی دارای ورودی، خروجی و معیارهای پایش و بازخورد می باشند.(منابع: iritn.com )
۲-۹ نگرش فرآیندی چه کمکی به سازمان می کند ؟
مدیریت یک سازمان برای سازمان ماموریت و چشم انداز را تعریف و برمبنای آن خط مشی، راهبرد و اهداف را تعیین و ابلاغ می کند و معیارهایی را برای سازمان تعریف می نماید برای مثال : میزان فروش، قیمت تمام شده و سود، سهم بازاد و رضایت مشتری و . . .
هنگامی که نتایج پایش و اندازه گیری ها نشان دهنده انطباق نتایج با معیارها می باشد به این معنی است که سازمان در جهت صحیح حرکت می کند ولی اگر در شاخص انحراف وجود داشته باشد مدیریت به سراغ زیر فرآیندهای مربوط به آن فرآیند که به اهداف خود نرسیده رفته و کنترل می کند کدام زیر فرآیند باعث بروز این مشکل شده است.
این مورد شبیه کاری است که در کارخانجات انجام می گردد برای مثال : در کارخانه شیر پاستوریزه حدود پذیرش برای بار میکروبی تعیین شده آزمایشگاه مطابق یک طرح کنترل این بار میکروبی را تحت کنترل قرار می دهد اگر بار میکروبی بیشتر از حدود تعیین شده بود ضمن توقف محصول به سراغ فرآیندهایی میرود که بر روی بار میکروبی تاثیر داشته اند کنترل می کند که کدام فرآیند از حدود کنترل خارج شده اند. برای مثال : کنترل بار میکروبی شیر خام ورودی، دمای مخزن ذخیره شیر دمای پاستوریزاتور و … و اقدام به رفع مشکل و تعیین اقداماتی برای جلوگیری از بروز مجدد آن می کنند.
پس نگرش فرآیندی باعث کنترل بهتر به امور و شناسایی بهتر و سریعتر مشکلات و انحرافات و دلیل ایجاد آن می گردد.
۲-۱۰ انتظاراتی که استانداردهای مدیریت کیفیت از سازمانها دارند :
فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را در تمام سازمان تعیین نمایند.
توالی و تاثیر متقابل این فرآیند را بر یکدیگر تعیین کند.
معیارها و روشهای مورد نیاز جهت اطمینان از اثربخشی، اجرا و کنترل این فرآیندها را تعیین کند. منابع و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی، اجرا و پایش فرآیندها را تامین کند. این فرآیندها را مورد پایش و اندازه گیری قرار داده و نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.اقدامات لازم را برای دستیابی به نتایج طرح ریزی شده و بهبود مستمر فرآیندها اجرا کند.همچنین سازمانها را مکلف می سازد در صورتیکه فرآیندی را به بیرون از سازمان محول می کنند کنترل های لازم بر روی آن فرآیندها را تعریف و اجرا نمایند.
برای مثال، اگر یک شرکت تولید فرآورده های لبنی فعالیتی مانند حمل و نقل شیر خام را به یک پیمانکار واگذاری کند مواردی مانند : مناسب بودن GMP، رعایت برنامه زمانبندی تحویل و برنامه های نظافت و ضدعفونی و . . . که بر روی سلامت محصول تاثیر گذار است را کنترل کند.
۲-۱۱ مستندسازی :
مستندسازی یکی از ارکان اصلی یک سیستم مدیریت می باشد بدون مستندسازی عملاً نمی توان مدعی داشتن یک سیستم مدیریت در سازمان شد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.