نمودار ۴-۱۴ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۷ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۶
نمودار ۴-۱۵ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۸ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۸
نمودار ۴-۱۶ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۹ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۹
نمودار ۴-۱۷ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۱۰ پرسشنامه ………………………………………………..۱۲۱
نمودار ۴-۱۸ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۱۱ پرسشنامه ………………………………………………..۱۲۲
نمودار ۴-۱۹ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال۱۲ پرسشنامه …………………………………………………۱۲۲
فهرست شکل ها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل ۱-۱ چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………۱۲
شکل ۱-۲ نمودارگانت …………………………………………………………………………………………………..۱۳
شکل ۲-۱ ساختار عمومی مدیریت کیفیت ……………………………………………………………………………….۴۳
شکل ۴-۱ مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………..۱۴۱
فهرست ضمایم و پیوست ها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
نمونه ای از خط مشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ……………………………………………………………۱۶۱
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………۱۶۳
چکیده تحقیق :
امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقای کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و قابل استفاده ای از آن به مدیران و سازمانها ارایه نشده و نمونه های کاربردی موفق را نیز کمتر در سازمانها احساس می کنیم. هدف از انجام این تحقیق نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبودروند بازرگانی داخلی و صادرات در شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که «آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی شرکتهای تولیدی عایق رطوبتی نقش موثری را داشته است ؟» ، که برای دستیابی به آن مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته است.این تحقیق با توجه به هدف شامل دو فرضیه می باشد :۱) شرکتهای دارای سیستم های مدیریت کیفیت از بازار خرید و فروش داخلی مطلوبتری برخوردار هستند .۲) شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت از وضعیت صادرات مطلوبتری برخوردارهستند .
به منظور بررسی فرضیه ها پس از آن که مبانی نظری تحقیق همچون مباحث مرتبط با کیفیت ، مدیریت کیفیت، عایق و صنعت آن ، بازار خرید و فروش و صادرات و . . . مورد مطالعه قرار گرفت، در این تحقیق متناسب با موضوع از ابزار پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی پیمایشی در شرکتهای دارانده گواهینامه ایزو و فاقدگواهینامه ایزو و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده شده است تا میزان اثربخشی آن و تحقق اهداف مورد نظر سیستم پس از دریافت گواهینامه مورد سنجش واقع شود وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است ، که یافته های تحقیق نشان می دهد ، استقرار سیستم های ایزو درصنعت عایق و درشرکت های عایق رطوبتی دلیجان براساس اهداف موردنظر درسیستم های مدیریت کیفیت(ISO) ، بر بهبود روند بازرگانی و صادرات این شرکت ها تاثیر گذار بوده است و اهداف مورد نظر سیستم مدیریت کیفیت(ISO) برآورده شده است.
واژگان کلیدی : کیفیت، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، ایزو، عایق رطوبتی ، بازرگانی، بازرگانی داخلی،
بازرگانی خارجی(صادرات)
فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه :
در جهان امروز همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی و تکنولوژی رخ می دهد ، تحولات عمیقی نیز در شرایط و سیستم های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاههای کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته بر مدیریت سازمانها حاکم می گردد.
از جمله مفاهیم جدیدی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است سازماندهی کیفیت است که بر اساس آن سازمانها و بنگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و با ایجاد فضای رقابتی حرکت به سمت بهبود و ارتقا را در آنها تقویت می نماید .
تحولات جاری و رقابت های شدید اقتصادی در عرصه بین المللی در سالهای اخیر که تغییرات زیادی را در محیط اقتصادی جوامع ایجاد نموده ، نگرش روزافزون سازمانها و موسسات تولیدی و خدماتی به ارایه خدمات و تولیدات کیفی محصولات ، کاهش هزینه و توجه به نیازهای مشتریان زمینه مناسبی را برای رشد و تعالی سازمانها فراهم نموده است .
ساختار اصلی مدیریت کلیه سازمانها متشکل از مجموعه سیستم هایی است که چگونگی عملکرد سازمان را بیان می کند. اولین ملاحظه در طراحی یک سیستم یا فرایند تولید نتیجه مطلوب و مورد نظر است. این تصور که فرآیندها و فصول مشترک آنها می بایست تجزیه وتحلیل شده و به طور مستمر بهبود یابند ، زیر بنای اصلی مفهوم سیستم مدیریت کیفیت تلقی می شود. استاندارهای بین المللی ایزو به قصد فراهم آوردن هسته سیستم های استانداردی ارایه شده اند که در گستره وسیعی از صنایع و فعالیت ها قابل اعمال است (شفیعا،۱۳۸۰،ص۲۲). مدل استاندارد ایزو تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت، الگویی برای تضمین در طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارایه خدمات است(شاه محمدی و شاه کرمی، ۱۳۸۰، ص۱۷). استاندارد ایزو در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد به گونه ای که اگر لازم باشد تا قابلیت سازمان در استقرار سیستم مدیریت کیفیت به اثبات برسد بتوان آن را ارزیابی کرد (لامعی، ۱۳۸۱، ص۹۲). در طول دو دهه اخیر توجه و علاقه مدیران در سازمانها، موسسات خدماتی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کیفیت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. امروزه تعداد بیشماری از مدیران سازمانها کیفیت را به عنوان یک عامل مهم و استراتژیک تلقی می کنند. تحقیقات صورت گرفته نیز مزایای استراتژیک کیفیت را در سطح جهان تایید می کنند، زیرا کیفیت منجر به افزایش سهم بازار و بازگشت بیشتر سرمایه شده، هم چنین در بلند مدت موجب کاهش هزینه های تولیدی و بهره وری بیشتر می شود.
ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها از ویژگی‌های بارز تمدن بشری است. به طوری که با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی‌ها و نیازهای خاص جوامع مختلف همه روزه انواع سازمانهای اجتماعی، ظهور و گسترش می‌یابد و بر تعدادشان افزوده می‌شود . اما واقعیت این است که بسیاری از سازمانها در سالیان اخیر، حرکت خود در جهت کیفیت را معطوف به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس سری «ISO 9000» و مدلهای مشابه کرده‌اند. انتظار اولیه این سازمانها جلب اعتماد مشتریان وکارفرمایان به عنوان ارایه‌دهنده خدمات و محصولات تعهدشده بوده ولی به درستی انتظارات دیگری در ذهن آنان مطرح شده و آن ارتقای سطح کیفی سازمان و محصول، همگام با پیشرفت جهانی بوده است. اما در عمل مشاهده می‌شود نه تنها در کشور ما بلکه در سایر نقاط جهان، سازمانها در دستیابی به انتظارات ثانویه خود به تجربیاتی در یک دامنه وسیع دست یافته‌اند و آن این است که یک ملت به واسطه شهروندانش و یک سازمان به وسیله کارکنانش شناخته می‌شود و پیشرفت و پویایی یک سازمان به وسیله سلامتی و تندرستی کارکنان مشخص می‌شود .
در این تحقیق، با توجه به متغیر های سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و وضعیت خرید و فروش و صادرات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی به بررسی و تحلیل رابطه بین این متغیر ها پرداخته شده است و اینکه استقرار یا عدم استقرار سیستم های فوق چه تاثیری بر فرایند های فروش و صادارت شرکت های مذکور داشته است .
۱-۱ بیان موضوع و مساله تحقیق :
امروزه استفاده از شیوه های نوین مدیریت برای واحدهای اقتصادی و سازمانها به یک ضرورت تبدیل شده و مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین و فراگیرترین این شیوه ها ، توانسته است با ارایه روشها و الگوهای مناسب ، این گونه دستگاهها را در ارایه محصولات و خدمات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر یاری کرده و در نتیجه ضرورت بکارگیری آنها هر چه بیشتر مطرح شده است .
اهمیت و جایگاه کیفیت گرایی که اکنون به بینش غالب در سازمانها و جوامع بدل شده است، مدیریت کیفیت را به عنوان ضرورتی برای ضمانت بقای سازمانها در شرایط شدید رقابتی، مطرح ساخته و سازمان استاندارد جهانی را بر آن داشته تا درآخرین بازنگری استانداردهای کیفیت، با معرفی هشت اصل مدیریت کیفیت ، الگوی اجرایی برای اعمال این اصول ارایه و الزامات سیستم مدیریت کیفیت را در استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ بیان کند .
سیستم های مدیریت کیفیت ، آن بخش از سیستم مدیریت کیفیت سازمان است که بر دستیابی به نتایج از نظر اهداف کیفیت جهت تامین نیازها ، انتظارات و الزامات یا خواسته های طرفهای ذینفع برحسب مورد تاکید دارد .
توجه به ایجاد سازوکارهایی که به رضایت مشتریان منجر شود ، زیربنای سیستم های مدیریت کیفیت به شمار می آید. سیستم مدیریت کیفیت ، رضایت مشتریان را به عنوان هدفی برای تمامی سازمان درمی آورد و به این هدف جامه عمل می پوشاند .
بدون وجود این سیستم ، فعالیتهای بهبود و تحول مثبت در سطوح سازمان تثبیت نخواهد شد . سیستم های مدیریت کیفیت ، با توجه به نوع فعالیت سازمان شکل می گیرد و باید دراستقرارآنها، به اهداف سازمان و وظایفی که سازمان برای خود قایل است ، توجه عمیق داشت . بدین ترتیب هدف یک سیستم مدیریت کیفیت به صورت ساده عبارت است از اطمینان از اینکه سازمانها به شکل پیوسته و تثبیت شده ای نیازهای مشتریان را برآورده سازند که البته نتایج آن منجر به رونق کسب و کار در شرکت های تولیدی می گردد.
برای تحرک و پویایی واحدهای تولیدی به ویژه ارتباط موثر با مشتریان داخلی و خارجی و افزایش فروش و صادرات محصولات عایق رطوبتی نیاز به ایجاد ، توسعه و بهسازی سیستم های مدیریتی است که در میان آنها سیستم مدیریت کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است .
اگرچه نهادینه شدن ویژگی های کیفیت در یک محصول یاخدمات درکوتاه مدت موجب افزایش هزینه ها ودرنتیجه افزایش قیمت آن می شود اماضرورتاً تاثیر منفی روی تقاضای مشتریان نخواهد داشت. محصولات و یا خدمات یک سازمان به منظور رقابت موثردر اقتصاد جهانی باید الزامات استاندارد معینی ازکیفیت را تامین کند. تولید محصولات یا ارایه خدمات بدون کیفیت موجب زیان سازمانها در دو سطح بازار داخلی وخارجی می شود(موتوانی و همکاران ،۱۹۹۴،صص ۵۲-۳۸).
در ایران نیز سازمانهای خدماتی و تولیدی به اهمیت کیفیت به منظور رقابت در بازارهای داخلی و خارجی پی برده اند. یکی از دلایل این مدعا را می توان علاقه روز افزون سازمانها و موسسات کشور به استقرار و دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو(ISO) واجرای سیستم مدیریت کیفیت دانست. زیرا مدیریت کیفیت، عاملی محوری و اصلی در کسب مزیت رقابتی است. از سوی دیگر حرکت اثربخش سازمانها به سمت مدیریت کیفیت به میزان اجرای موفقیت آمیز معیارها و عناصر آن از طرف سازمان بستگی دارد .
از طرفی واحدهای تولیدی عایق رطوبتی در دلیجان ضمن انجام اقدامات تولید و فروش خود به نوعی با دچاربودن به روزمرگی ، درگیر مسایلی هستند که استقرار سیستم موجب رفع آن موارد میگردد . از جمله مهمترین آن مسایل موارد زیر است :
– ساختار و عملکرد مدیریت سنتی منابع انسانی
– عدم وجود بازاریابی و علمی ، که به صورت مستمر نیازهای مشتریان و بازار و سفارش آنان را تحلیل و اجرایی نماید .
– کیفیت پایین برخی مواد اولیه و محصولات تولید
– تکنولوژی نسبتاً قدیمی و مستهلک شده در خط تولید عایق های رطوبتی
– حجم بالای نقدینگی بویژه در تامین مواد اولیه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.