جدول ۴-۱۱ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۴ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۱
جدول ۴-۱۲ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۵ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۳
جدول ۴-۱۳ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۶ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۴
جدول ۴-۱۴ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۷ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۶
جدول ۴-۱۵ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۸ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۷
جدول ۴-۱۶ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۹ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۹
جدول ۴-۱۷ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۱۰ پرسشنامه ……………………………………………….۱۲۰
جدول ۴-۱۸ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۱۱ پرسشنامه ……………………………………………….۱۲۲
جدول ۴-۱۹ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۱۲ پرسشنامه ……………………………………………….۱۲۳
جدول ۴-۲۰ جدول آزمون کلموگرف اسمیرنف برای توزیع پاسخ های مدیران به سوالات ۱ تا ۶ ………………….۱۲۴
جدول ۴-۲۱ جدول آزمون کلموگرف اسمیرنف برای توزیع پاسخ های مدیران به سوالات ۷ تا ۲ ………………….۱۲۵
جدول ۴-۲۲ جدول آزمون من- ویتینبرای مقایسه پاسخ های مدیران به سوالات ۱ تا ۱۲ …………………………..۱۲۹
جدول ۴-۲۳ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع نمرات فرضیه ۱ ……………………………………………..۱۳۰
جدول ۴-۲۴ آمار توصیفی آزمون فرضیه ۱ ……………………………………………………………………………۱۳۱
جدول ۴-۲۵ آمار استنباطی آزمون فرضیه ۱ ……………………………………………………………………………۱۳۱
جدول ۴-۲۶ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع تعداد کارکنان فعلی شرکت ها………………………………..۱۳۲
جدول ۴-۲۷ آمار توصیفی آزمون فرضیه ۲ ……………………………………………………………………………۱۳۳
جدول ۴-۲۸ آمار استنباطی آزمون فرضیه ۲ ……………………………………………………………………………۱۳۳
جدول ۴-۲۹ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع نمرات فرضیه ۲ ………………………………………………۱۳۴
جدول ۴-۳۰ آمار توصیفی آزمون تعداد کارکنان فعلی شرکت ها ……………………………………………………..۱۳۵
جدول ۴-۳۱ آمار استباطی آزمون تعداد کارکنان فعلی شرکت ها ……………………………………………………..۱۳۵
جدول ۴-۳۲ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع سابقه فعالیت شرکت ها ……………………………………..۱۳۶
جدول ۴-۳۳ آمار توصیفی آزمون سابقه فعالیت شرکت ها …………………………………………………………..۱۳۷
جدول ۴-۳۴ آمار استنباطی آزمون سابقه فعالیت شرکت ها …………………………………………………………..۱۳۷
جدول ۴-۳۵ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع میزان محصولات مدیریت شرکت ها ………………………..۱۳۸
جدول ۴-۳۶ آزمون من- ویتنی برای مقایسه میزان تحصیلات مدیریت شرکت ها ………………………………….۱۳۸
جدول ۴-۳۷ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع میزان سرمایه فعلی شرکت ها ……………………………….۱۳۹
جدول ۴-۳۸ آزمون من- ویتنی برای مقایسه میزان سرمایه فعلی شرکت ها …………………………………………۱۴۰
جدول ۴-۳۹ آزمون هموگراف اسمیرنف برای توزیع حجم تولید شرکت ها ………………………………………..۱۴۰
جدول ۴-۴۰ آزمون من- ویتنی برای مقایسه حجم تولید شرکت ها …………………………………………………۱۴۱
فهرست نمودارها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
نمودار ۴-۱ نمودار فراوانی تعدادکارکنان فعلی شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ………………………………۹۷
نمودار۴-۲ نمودار فراوانی سابقه فعالیت شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی …………………………………….۹۸
نمودار ۴-۳ نمودار فراوانی میزان تحصیلات مدیریت شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ……………………..۱۰۰
نمودار ۴-۴ نمودار فراوانی میزان سرمایه فعلی شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ……………………………..۱۰۱
نمودار۴-۵ نمودار فراوانی حجم تولید شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی……………………………………..۱۰۳
نمودار ۴-۶ نمودار فراوانی میزان فروش شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ……………………………………۱۰۴
نمودار ۴-۷ نمودار فراوانی میزان صادرات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی …………………………………۱۰۶
نمودار ۴-۸ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۱ پرسشنامه ………………………………………………….۱۰۷
نمودار ۴-۹ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۲ پرسشنامه ………………………………………………….۱۰۹
نمودار ۴-۱۰ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۳ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۰
نمودار ۴-۱۱ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۴ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۲
نمودار ۴-۱۲ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۵ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۳
نمودار ۴-۱۳ نمودار فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۶ پرسشنامه ………………………………………………….۱۱۵

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.