۴-۴ جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………۱۴۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۵-۱ نتایج حاصل از بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان …………۱۴۴
۵-۲ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه …………………………………………………………. ۱۴۶
۵-۳ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ………………………………………………………… ۱۵۰
۵-۴ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق رطوبتی ……………………………. ۱۵۱
۵-۵ نتیجه گیری از آمار توصیفی ………………………………………………………………………………….۱۵۲
۵-۶ نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………۱۵۲
۵-۷ پاسخ به سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………..۱۵۳
۵-۷-۱ پاسخ به سوالات فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………….۱۵۳
۵-۸ بحث در خصوص اهداف تحقیق …………………………………………………………………………….۱۵۳
۵-۸-۱ در خصوص هدف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………۱۵۳
۵-۸-۲ در خصوص اهداف فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………۱۵۳
۵-۹ نتیجه گیری کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………۱۵۴
۵-۱۰ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………۱۵۴
۵-۱۰-۱ پیشنهادات اجرایی (کاربردی ) ……………………………………………………………………………….۱۵۴
۵-۱۰-۲ پیشنهادات پژوهشی (تحقیقی )……………………………………………………………………………….۱۵۴
۵-۱۱ اشاره بر تحقیقات مشابه ………………………………………………………………………………………۱۵۶
۵-۱۲ محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۵-۱۳ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………….۱۵۹
پیوستها و ضمایم ………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………….۱۶۵
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۶۵
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………۱۶۶
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………۱۶۸
عنوان پایان نامه به انگلیسی………………………………………………………………………………………………۱۶۹
فهرست جداول
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول ۲-۱ اطلاعات عمومی صنعت عایق رطوبتی دلیجان …………………………………………………………….۶۲
جدول ۳-۱ حجم جامعه آماری ………………………………………………………………………………………..۸۳
جدول ۳-۲ حجم نمونه آماری ………………………………………………………………………………………….۸۵
جدول ۳-۳ ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه های تحقیق………………………………………………………………۸۸
جدول ۳-۴ ضریب آلفای کرونباخ بر حسب نوع شرکت ……………………………………………………………..۹۰
جدول ۳-۵ ضریب آلفای کرونباخ بر حسب نوع فرضیه ………………………………………………………………۹۰
جدول ۴-۱ جدول فراوانی تعدادکارکنان فعلی شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ……………………………..۹۶
جدول ۴-۲ جدول فراوانی سابقه فعالیت شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی…………………………………….۹۸
جدول ۴-۳ جدول فراوانی میزان تحصیلات مدیریت شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی……………………….۹۹
جدول ۴-۴ جدول فراوانی میزان سرمایه فعلی شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی …………………………….۱۰۱
جدول ۴-۵ جدول فراوانی حجم تولید شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ……………………………………۱۰۲
جدول ۴-۶ جدول فراوانی میزان فروش شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی …………………………………..۱۰۴
جدول ۴-۷ جدول فراوانی میزان صادرات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ………………………………..۱۰۵
جدول ۴-۸ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۱ پرسشنامه …………………………………………………۱۰۷
جدول ۴-۹ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۲ پرسشنامه …………………………………………………۱۰۸
جدول ۴-۱۰ جدول فراوانی پاسخ های مدیران به سوال ۳ پرسشنامه …………………………………………………۱۱۰