۲-۱۶-۲ سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟……………………………………………………………….۴۸
۲-۱۷ ساختار سازمان ایزو…………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۱۸ استانداردهای بین المللی چیست ؟…………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۱۸-۱ انواع استانداردهای ایزو ……………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۸-۲ خانواده استاندارد کیفیت ایزو ۹۰۰۰ چیست ؟………………………………………………………………۵۱
۲-۱۹ کاربرد استاندارد سری ایزو ۹۰۰۰ ………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۲۰ تضمین کیفیت و استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۳
۲-۲۱ مزایای ثبت سیستم مدیریت برای سازمانها ………………………………………………………………… ۵۴
۲-۲۲ نظامنامه در استاندارد مدیریت کیفیت ایزو………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۲۳ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) …………………………………………………….. 55
۲-۲۴ استاندارد در ایران ………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۲۵ رابطه بین سیستم های مدیریت کیفیت و الگوهای تعالی …………………………………………………. ۵۹
۲-۲۶ معرفی صنعت عایق …………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۲۶-۱ تاریخچه جفرافیای صنعت عایق درمنطقه دلیجان …………………………………………………………. ۶۰
۲-۲۶-۲ موقعیت صنعتی شهرستان دلیجان جهت تولید عایق های رطوبتی ………………………………………… ۶۱
۲-۲۷ عوامل انگیزشی ورود به صنعت عایق ……………………………………………………………………… ۶۳
۲-۲۸ عوامل بازدارنده ورود به صنعت عایق ……………………………………………………………………… ۶۳
۲-۲۹ تحلیل بازار فروش عایق رطوبتی …………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۳۰ سهم تولیدکنندگان عایق رطوبتی از بازار مورد نیاز ایران ………………………………………………….. ۶۶
۲-۳۱ صادرات محصول عایق رطوبتی …………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۳۲ ضرورت وجود استانداردهای بین الملی ایزو در صادرات محصولات تولیدی ……………………………. ۶۸
۲-۳۳ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۳۴ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………. ۸۰
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۱ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۲ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۳ نمونه آماری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………… ۸۴
۳-۴ روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۳-۵ روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… ۸۶
۳-۶ تعیین روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۷ تعیین پایایی سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………۸۸
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………۹۰
۳-۸-۱ آمارتوصیفی ……………………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۸-۲ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۹ جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………۹۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………۹۵
۴-۱-۱ بررسی مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی شهرک صنعتی دلیجان ………………………….۹۵
۴-۱-۲ تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………..۱۰۶
۴-۲ تجزیه و تحلیل به وسیله آمار استنباطی …………………………………………………………………….۱۲۴
۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………۱۲۴
۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل مشخصات شرکت های تولیدی عایق های رطوبتی ………………………………………..۱۳۴
۴-۳ مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………..۱۴۱

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir