۱-۱ بیان موضوع و مساله تحقیق …………………………………………………………………………………..۴
۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………….. ۷
۱-۳ سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۳-۱ سوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۳-۲ سوال فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۴-۱ اهداف اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۴-۱ اهداف فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۵ فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۶ چهارچوب نظری تحقیق (مدل مفهومی تحقیق) ………………………………………………………….. ۱۱
۱-۷ قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۷-۳ قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۸ تعاریف عملیاتی اصطلاحات و واژگان کلیدی تحقیق ……………………………………………………. ۱۴
۱-۹ جمع بندی ………………………………………………………………………………………………… ۱۵
فصل دوم : بیان موضوع و مساله تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۱ تاریخچه کیفیت …………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۲ مفاهیم و تعاریف کیفیت …………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱-۳ کیفیت …………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۴ مدیریت کیفیت ……………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۱-۵ سیستم های مدیریت کیفیت ………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۲ اهداف مدیریت کیفیت …………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۲-۱ اهداف کیفیت از دیدگاه استانداردهای مدیریت کیفیت …………………………………………………… ۲۵
۲-۲-۲ هدف و دامنه کاربرد در سیستم مدیریت کیفیت ……………………………………………………………۲۶
۲-۴ الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 ……………………………. 27
۲-۵ رویکرد سیستم های مدیریت کیفیت ………………………………………………………………………..۲۸
۲-۶ اصول مدیریت کیفیت ……………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۷ مزایای استانداردهای ایزو…………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۷-۱ مزایای مستقیم ……………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۷-۲ مزایای غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۸ فرایندها بر اساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به ۴ دسته اصلی به شرح ذیل تقسیم می شوند…………………….۳۲
۲-۹ نگرش فرایندی چه کمکی به سازمان می کند؟………………………………………………………………۳۳
۲-۱۰ انتظاراتی که استانداردهای مدیریت کیفیت از سازمانها دارند ؟………………………………………………۳۴
۲-۱۱ مستندسازی …………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۱۲ ده گام ساده برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت ISO ………………………………………………….35
۲-۱۲-۱ خودارزیابی ………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۱۲-۲ بهبود مستمر ……………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱۳ دستاوردهای حاصله از اجرای سیستم مدیریت کیفیت …………………………………………………… ۳۹
۲-۱۴ آسیب ها و مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت ……………………………………………………. ۴۰
۲-۱۴-۱ موانع موفقیت مدیریت کیفیت …………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۱۵ ساختار عمومی مدیریت کیفیت ……………………………………………………………………………..۴۳
۲-۱۶ استاندارد ایزو چیست ؟………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۶-۱ کلمه ایزو از چه مشتق شده است ؟………………………………………………………………………….۴۷

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.