مکتب روان شناسی و روان پزشکی اجتماعی (نظریه پویایی روانی اجتماعی رفتار انسان):
پیروان مکتب روانشناسی اجتماعی تحت تأثیر علوم اجتماعی[1] جدید و به خصوص مردم شناسی[2]، به این نتیجه رسیدند که، فرد انسان عمدتاً محصول اجتماعی است که در آن زندگی می‌کند. یعنی شخصیّت انسان بیشتر از عوامل بیولوژیک، بوسیله عوامل و نیروهای اجتماعی شکل می‌گیرد. تعدادی از مهم‌ترین این اندیشمندان عبارت‌اند از: آلفرد آدلر، هری استاک سالیون، کارن هورنای، اریک فرام.
 
 
نظریه آلفردآدلر[3] :
روان پزشک اتریشی که اورا می‌توان به حق، پدر نهضت جدید روانشناسی اجتماعی درروانکاوی دانست، و اساس نظریه اوبر این است که انسان در اصل به وسیلهٔ عوامل اجتماعی برانگیخته می‌شود ونه عوامل بیولوژیک. همچنین اینکه انگیزهٔ انسانی رفتار بشر، جستجو برای قدرت است.
نظریهٔ سالیون[4]:
بر طبق نظریهٔ مشهور او یعنی «نظریه روان پزشکی بین فردی»، شخصیّت انسان از الگوهای نسبتاً ثابت و مداوم و از روابط تکراری «بین فردی» تشکیل می‌شود. این روابط، درهر فرد مجموعه خاصی را در بر می‌گیرد و در تمام عمر استمرار می‌یابد.
نظریه کارن هورنای[5] :
طبق تحقیقات وی، انگیزه اصلی رفتار انسان، احساس امنیّت[6] است. اگر فرد در رابطه با اجتماع و به خصوص کودک در رابطه با خانواده احساس امنیّت خود را از دست بدهد، به اضطراب اساسی[7] دچار می‌شود.
نظریه اریک فروم[8] :
وی نظریه پرداز شخصیّت در مارکسیسم است. او نظریات مارکس و فروید را در زمینه شخصیّت با هم مقایسه کرد و تفاوت‌های آن‌ها را بیان داشت. او مکتب خود را «انسان گرایی دیالکتیکی» نامید. اساس نظریه فرام درباره انسان عصر ما، این است که بشر احساس تنهایی و انزوایی شدید می‌کند زیرا از طبیعت و سایر انسان‌ها بریده شده است. اساس شناخت روان انسان، تجزیه و تحلیل احتیاجات اوست که از شرایط زیستی او سرچشمه می‌گیرند. این احتیاجات پنج گانه  عبارت‌اند از: 1- احتیاج به ارتباط داشتن 2- احتیاج به سرآمد بودن  3- احتیاج به ریشه داشتن 4- احتیاج به احساس هویّت 5- احتیاج به داشتن قالب روانی (شاملو، 1390).
[1]social sciences
[2]an thropology
[3] Adler
[4] Sal[van
[5] Horna[n
[6]security
[7]basic anxiety
[8] From
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مطالعه میزان شیوع اختلالات شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و مقایسه آن با دیگر جراحی های مختلف زیبایی