مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

نرخ و آهنگ کلاس های تدریس خصوصی فیزیک

 

 

 

 

محققان زیادی با استفاده از اطلاعات آماری در استان ها و شهر های مختلف ایران به آنالیز نرخ و میزان تدریس خصوصی فیزیک در موسسه های تدریس خصوصی و فیزیک کنکور پرداخته اند و این فرضیه را که معلم خصوصی فیزیک در موفقیت دانش آموزان دوره متوسطه دوم و داوطبان آزمون کنکور سهیم است، بررسی کرده اند. اگر چه میزان کلاس های تقویتی فیزیک متوسطه و فیزیک کنکور یک مشخصه نسبتا خطی است اما روند رو به رشد بازه زمانی و نرخ این کلاس ها نتیجه ای از یک آگاهی بیشتر اولیا و دانش آموزان درباره اهمیت درس فیزیک در سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم و تست های فیزیک کنکور رشته ریاضی و رشته تجربی و رشته انسانی است که رشد قابل توجهی در منحنی موسوم به آهنگ رشد تقاضای معلم خصوصی فیزیک ایجاد می کند. اگر چه ارتفاع منحنی نرخ کلاس های تدریس خصوصی و معلم خصوصی برای سهرهای بزرگ کفایت می کند اما درصد کم دامنه این منحنی پیشنهاد می کنند که قسمتهای زیادی از مناطق شهری به طور نسبی از این امکان محروم هستند. شیب های تند موجود در این روند و میزان دامنه آن ها در نقاط مختلف کشور می توانند مرتبط با موسسه های تدریس خصوصی فیزیک ثبت شده به حساب آیند.

کیفیت تدریس خصوصی فیزیک پیشنهاد می کند که کلاس های با بازه زمانی متوسط در برخی مناطق شهری  ممکن است به جای کلاس های تدریس خصوصی طولانی مورد استفاده قرار گرفته باشند. کوتاه شدگی کلی در دامنه و ارتفاع منحنی رشد تدریس خصوصی معادل بیست درصد از کل منحنی تدریس خصوصی فیزیک است. اگرچه دامنه و ارتفاع این منحنی در قسمت های غربی و شمالی مجوز تاسیس موسسه های کنکوری و تدریس خصوصی را صادر می کند اما با توجه به تراکم مدارس دوره دوم متوسطه، دگرگونی شکل و بازه زمانی کلاس های تدریس فیزیک کنکور، ضروری به نظر نمی رسد. هندسه توزیع تعداد کلاس ها و موسسه های کنکوری پیشنهاد می کند که بسیاری از موسسات کنکوری در هسته خود دارای برنامه ریزی هایی در ارتباط با طول زمانی و کیفیت کلاس های تدریس خصوصی و کیفیت معلم خصوصی فیزیک هستند. تاریخ و مکان های این کلاس ها با مدت زمان تدریس، عمق و جهت گیری مطالب آموزشی سازگاری دارد. مطالعات بیشتر با توانایی تعیین توزیع مکانی و زمانی کلاس های آموزشی، برای تشخیص لایه شبکه ای شکل به عنوان رابط بین آموزشگاه ها و آموزش و پروش، ضرورت دارد.

برخی مطالعات با استفاده از داده های جمع آوری شده نشان دادند که انباشتگی همگرایی مدارس دوره متوسطه دوم و تدریس خصوصی فیزیک در دو طرف سیستم آمورشی موجود در نقاط مختلف کشور متفاوت است. در مناطق شمال غربی، مدت زمان و کیفیت کلاس ها و معلم خصوصی فیزیک با آهنگ ۶ ساعت در سال به صورت کوتاه شدگی عمود بر محور آموزشی و با آهنگ ۵ ساعت در سال در امتداد محور پرورشی است. در مناطق جنوب شرقی، کیفیت معلم خصوصی فیزیک و تدریس خصوصی فیزیک به صورت کوتاه شدگی خالص با آهنگ ۴ ساعت در سال است که در جهت عمود بر محور اموزشی و محدود به فصل خارج از سال تحصیلی است. این واقعیت که اکثر کلاس های تدریس خصوصی و جلسات فیزیک کنکور در شهر های بزرگ تشکیل می شوند تایید می کند که لایه های آموزشی سطحی از نظام آموزشی تفکیک ناپذیر هستند. دگرگونی شکل اندازه گیری شده در امتداد محور آموزشی متمرکز شده است که در توافق با مشاهدات مطالعه شده است و مدل انتشار آموزشی به سمت جنوب غربی را پشتیبانی می کند.