مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی   

  مهمترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی نامتوازن بودن درآمد و هزینه است که مهمترین عامل در انگیزش منابع انسانی است. پس از آن مهم ترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری در داخل یک سازمان به شرح زیر است :

 • وجود تبعیض بین کارکنان (ناشی از ضعف مدیریت)؛
 • ناامنی شغلی؛
 • موفق نبودن و بی میلی بر برنامه ریزی های میان مدت یا بلندمدت (ضعف مدیریت)؛

 

 • مساعد نبودن محیط کاری مناسب؛
 • عدم توجه به نیازهای واجب کارکنان؛
 • کنترل نکردن (بی ثباتی در برنامه های کنترلی)؛
 • ناهماهنگی رشته ی تحصیلی و شغلی؛
 • استفاده نکردن از تخصص ها در مشاغل مربوط (ضعف مدیریت)؛
 • بی برنامه بودن مدیریت؛
 • فقدان کارآموزی (ضعف مدیریت)؛
 • ناهماهنگی استعدادهای فردی و شغلی (ضعف مدیریت)؛
 • بی کفایتی سرپرست؛
 • بی علاقه بودن به کار فعلی و انتقال پی در پی نیروی انسانی؛
 • تورم نیروی انسانی (استادزاده، 1387).

تقریباً تمامی عوامل کاهش بهره وری منابع انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. در این میان باید رابطه فرد با سازمان ارتباطی متقابل و دو طرفه باشد. مدیریت موفق کسی است که محیط فرهنگی سازمان خود را که عاملی بسیار مؤثر در رفتارهای کارکنان است عمیقاً بشناسد و درک کند وآن را در جهت اجرای برنامه های سازمان به کار گیرد. حقوق و مزایای افراد باید بر اساس ماهیت شغل، تخصص، تجارب و عملکرد افراد و در برابر تغییرات برنامه ها معین شود. اگر عملکرد افراد به دقت ارزیابی نشود و مطابق شایستگی به آنان امتیاز داده نشود یا به تعبیر دیگر افراد شایسته از امتیازات بیشتر در سازمان برخوردار نشوند در آن سازمان به تدریج فرهنگ کم کاری به وجود می آید. پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاس با شاخص هزینه زندگی در سال های اخیر موجب کم کاری و یافتن شغل های دوم و سوم شده است که نهایتاً موجب خسته تر شدن نیروی کار، کاهش بازدهی و بروز مشکلات روحی و روانی برای نیروی کار در خانواده های آن ها شده است و در نتیجه بر روی بهره وری نیروی کار تأثیری منفی گذاشته است. اگر نتوانیم نیازهای رفاهی و معیشتی نیروی کار، نظام شایسته سالاری، عدالت و انصاف را بر اساس یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در سازمان ها عملی سازیم به افزایش بهره وری امیدی نمی توان داشت (استاد زاده، 1387)

 

]]>