دانلود پایان نامه

?1=0
H1: ?1?0
جدول 4-6: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول
آزمونهای هم خطی
سطح معنی داری
(P-value)
آماره t
اندازه ضریب
متغیر
عامل تورم واریانس
تلورانس
313/1
762/0
834/0
209/0-
009/0-
VIAC
271/1
787/0
000/0
2/18
796/0
Size
04/1
961/0
001/0
516/3
139/0
Grow
براساس نتایج بدست آمده از آزمونهای هم خطی که در دو ستون آخر جدول 4-6 ارائه شده است؛ بین متغیرهای مستقل الگوی برازش داده شده، هم خطی شدیدی وجود ندارد. زیرا که آمارههای این آزمون به عدد 1 نزدیک میباشند. همانطور که قبلاً اشاره شد، عدم وجود هم خطی بین متیغرهای مستقل، یکی از فرضهای اولیه رگرسیون است.
نتایج نشان میدهد که در الگوی اول آزمون فرضیه اول ضریب برآوردی برای متغیر کارآیی سرمایه فکری، بمیزان 009/0- است و سطح معنیداری آن 834/0 میباشد که بالاتر از سطح خطای آزمون میباشد. بنابراین رابطه بین کارآیی سرمایه فکری با ارزش شرکت معنیدار نمیباشد.
ضرایب برآوردی برای متغیرهای کنترل، هر دو مثبت و p-value آنها کمتر از 05/0 است. این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنیدار بین اندازه و نرخ رشد فروش با ارزش شرکتهای نمونه آماری میباشد. بعبارت دیگر، با افزایش (کاهش) اندازه و نرخ رشد فروش، ارزش شرکتها بیشتر (کمتر) شده است.
براساس نتایج فوق، شواهد متقاعد کنندهای برای رد فرضیه H0: ?1=0 بدست نیامد. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرضیه اول تحقیق رد میشود و بین سرمایه فکری و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
4-7. نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم تحقیق، حاکی ازآن است که بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد. در این تحقیق، بازده داراییها بعنوان معیار کارآیی مالی در نظر گرفته شده است.
باتوجه به این توضیحات، فرض آماری مربوط به فرضیه دوم به صورت زیربیان میگردد:
فرضیه دوم
H0 : بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1 : بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
مدل رگرسیونی مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه فوق به شرح زیر میباشد:
ROAit=?0+ ?1VAIC it+ ?2 SIZE it+ ?3 GROW it+? it
در جدول 4-7 . نتایج حاصل از تحلیل آماری برای الگوهای آزمون فرضیه دوم تحقیق ارائه شده است.
جدول 4-7: نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه دوم
سطح معنی داری F
آماره F
آماره دوربین واتسون
R2
000/0
488/67
65/1
459/0
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم برای الگوی رگرسیونی برآورد شده در جدول فوق آمده است. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که ضریب تعیین این الگو به میزان 459/0 میباشد و این الگو توانسته است 9/45 درصد از تغییرات متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیر مستقل تبیین نماید. آماره دوربین واتسون بین 5/1 تا 2 میباشد، بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F در خصوص آن تصمیمگیری میشود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه دوم در دو ستون آخر جدول 4-7 آمده است. فرضیههای آماری مربوط به تحلیل واریانس برای الگوی رگرسیونی بصورت ذیل میباشد.
H0: ?i=0 الگوی رگرسیونی معنیدار نیست
H1: ?i?0 الگوی رگرسیونی معنیدار است
سطح معنی داری آماره F کمتر از سطح خطای آزمون(05/0=? ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد میشود و الگوهای برآورد شده بلحاظ آماری معنیدار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی میباشد.
جدول 4-8 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی آزمون فرضیه دوم را نشان میدهد. این نتایج نوع، شدت و معنیدارای ارتباط هر یک از متغیرهای مستقل وارد شده به الگوی رگرسیونی با متغیر وابسته را نشان میدهد. با توجه به الگو و ادعای مطرح شده در فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنیدار سرمایه فکری با ارزش شرکت، فرضیههای آماری ذیل مطرح شده است.
H0: ?1=0
H1: ?1?0
جدول 4-8: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه دوم
آزمونهای هم خطی
سطح معنی داری
(P-value)
آماره t
اندازه ضریب
متغیر
عامل تورم واریانس
تلورانس
313/1
762/0
000/0
713/12
693/0
VIAC
271/1
787/0
004/0
871/2
154/0
Size
04/1
961/0
005/0
831/2
137/0
Grow
براساس نتایج بدست آمده از آزمونهای هم خطی که در دو ستون آخر جدول فوق ارائه شده است؛ بین متغیرهای مستقل الگوی برازش داده شده، هم خطی شدیدی وجود ندارد. زیرا که آمارههای این آزمون به عدد 1 نزدیک میباشند.
نتایج نشان میدهد که ضریب برآوردی برای متغیر کارآیی سرمایه فکری (VIAC ) به میزان 693/0 است و سطح معنیداری آن 000/0 میباشد که کمتر از سطح خطای آزمون میباشد. این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنادار بین کارآیی سرمایه فکری با بازده داراییها میباشد. بعبارتی، هر چه توان فکری شرکت بیشتر (کمتر) بوده، داراییهای بهرهوری بیشتری (کمتری) برای شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق داشتهاند.
نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای کنترل، مشابه نتایج بدست آمده در الگوی آزمون فرضیه اول برای این ضرایب است.
براساس نتایج فوق، فرضیه H0: ?1=0 رد میشود. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرضیه دوم تحقیق و ادعای مطرح شده در آن مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت پذیرفته میشود.
4-8. نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم تحقیق، حاکی ازآن است که بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنی داری وجود دارد. مبنای نظری این فرضیه بر این امر استوار است که بنظر میرسد شرکتها، با سرمایهگذاری در طرحهای تحقیق و توسعه میتوانند برای سهامداران ارزش آفرینی نمایند. برای آزمون این فرضیه از یک الگوی رگرسیونی که در آن متغیر کیوتوبین بعنوان معیار ارزش شرکت، تابعی از متغیر شدت تحقیق و توسعه (معیار سرمایه نوآوری) و متغیرهای کنترل میباشد؛ استفاده شده است.
باتوجه به توضیحات، فرض آماری مربوط به فرضیه سوم به صورت زیر بیان میگردد:
فرضیه سوم
H0 : بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1: بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد
مدل رگرسیونی مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه فوق به شرح زیر میباشد:
Qit=?0+ ?1 RDT it+ ?2SIZE it+ ?3GROW it+? it
در جدول 4-9 نتایج حاصل از تحلیل آماری برای الگوهای آزمون فرضیه سوم تحقیق ارائه شده است.
جدول 4-9: نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه سوم
سطح معنی داری F
آماره F
آماره دوربین واتسون
R2
000/0
178/142
704/1
64/0
نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی نشان می دهد که ضریب تعیین این الگو به میزان 64/0 میباشد و این الگو توانسته است 64 درصد از تغییرات متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیر مستقل تبیین نماید. آماره دوربین واتسون بین 5/1 تا 2 میباشد، بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیمگیری میشود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه سوم در دو ستون آخر جدول 4-9 آمده است. فرضیههای آماری مربوط به تحلیل واریانس برای الگوی رگرسیونی بصورت ذیل می باشد.
H0: ?i=0 الگوی رگرسیونی معنیدار نیست
H1: ?i?0 الگوی رگرسیونی معنیدار است
سطح معنی داری آماره F کمتر از سطح خطای آزمون (05/0=? ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد میشود و الگوهای برآورد شده بلحاظ آماری معنیدار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی میباشد.
جدول 4-10 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی آزمون فرضیه سوم را نشان میدهد. این نتایج نوع، شدت و معنیدارای ارتباط هر یک از متغیرهای مستقل وارد شده به الگوی رگرسیونی با متغیر وابسته را نشان میدهد. با توجه به الگو و ادعای مطرح شده در فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنیدار سرمایه نوآوری با ارزش شرکت، فرضیههای آماری ذیل مطرح شده است.
H0: ?1=0
H1: ?1?0
جدول 4-10: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه سوم
آزمونهای هم خطی
سطح معنی داری
(P-value)
آماره t
اندازه ضریب
متغیر
عامل تورم واریانس
تلورانس
005/1
995/0
935/0
082/0
003/0
RDT
011/1
989/0
000/0
527/20
8/0
Size
008/1
992/0
000/0
52/2
37/0
Grow
براساس نتایج بدست آمده از آزمونهای هم خطی که در دو ستون آخر جدول فوق ارائه شده است؛ بین متغیرهای مستقل الگوی برازش داده شده، هم خطی شدیدی وجود ندارد. زیرا که آمارههای این آزمون به عدد 1 نزدیک میباشند.
نتایج نشان میدهد که ضریب برآوردی برای متغیر کارآیی سرمایه نوآوری، به میزان 003/0 است و سطح معنیداری آن 935/0 میباشد که بالاتر از سطح خطای آزمون میباشد. بنابراین رابطه بین سرمایه نوآوری با ارزش شرکت معنیدار نمیباشد.
ضرایب برآوردی برای متغیرهای کنترل، هر دو مثبت و زیر 05/0 هستند. این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنیدار بین اندازه و نرخ رشد فروش با ارزش شرکتهای نمونه آماری میباشد. بعبارت دیگر، با افزایش (کاهش) اندازه و نرخ رشد فروش، ارزش شرکتها بیشتر (کمتر) شده است.
براساس نتایج فوق، شواهد متقاعد کنندهای برای رد فرضیه H0: ?1=0 بدست نیامد. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرضیه سوم تحقیق رد میشود و بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
4-9. نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم
در فرضیه چهارم تحقیق، حاکی از آن است. که بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد. در این تحقیق، بازده داراییها بعنوان معیار کارآیی مالی در نظر گرفته شده است.
با توجه به توضیحات، فرض آماری مربوط به فرضیه چهارم به صورت زیر بیان می گردد:.
فرضیه چهارم
H0 : بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1: بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
مدل رگرسیونی مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه فوق به شرح زیر میباشد:
ROAit=?0+ ?1RDT it+ ?2SIZE it+ ?3GROW it+? it
در جدول 4-11 نتایج حاصل از تحلیل آماری برای الگوهای آزمون فرضیه چهارم تحقیق ارائه شده است.
جدول 4-11: نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم
سطح معنی داری F
آماره F
آماره دوربین واتسون
R2
000/0
601/8
65/1
397/0
نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که ضریب تعیین این الگوی آزمون فرضیه چهارم 397/0 میباشد و این الگو توانسته است 7/39 درصد از تغییرات متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیر مستقل تبیین نماید. آماره دوربین واتسون بین 5/1 تا 2 میباشد، بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیمگیری میشود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه چهارم در دو ستون آخر جدول 4-11 آمده است. فرضیههای آماری مربوط به تحلیل واریانس برای الگوی رگرسیونی بصورت ذیل میباشد.
H0: ?i=0 الگوی رگرسیونی معنیدار نیست
H1: ?i?0 الگوی رگرسیونی معنیدار است
سطح معنی داری آماره F کمتر از سطح خطای آزمون (05/0=? )

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعمکانیابی، شبکه های حسگر بی سیم، شبکه های حسگر

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید