دانلود پایان نامه

حاکی از آن بود که تنها دو مورد از روشهای پیشنهادی همبستگی بالا و معنیداری با ارزش بازار سهام شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار دارند.
یزدانی(1385)
یزدانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی روابط متقابل بین اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی بانک ملت استان تهران پرداخته است. روش تحقیق ایشان از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر مدل ساختاری میباشد. بدین منظور پرسش نامهای با 51 سئوال برای اجزای سرمایه فکری طراحی گردیده است و تعداد عملکرد سازمانی شعب بانک ملت نیز از طریق تحلیل پوشش دادهها محاسبه شده است.
در این تحقیق در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول عاملهای حوزههای سه گانه سرمایه های فکری استخراج گردیده و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از صحت مدلهای اندازهگیری اطمینان حاصل شد. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که بین اجزاء سرمایههای فکری روابط نسبتاً قوی وجود داشته است ولی این سرمایهها هیچگونه تأثیری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است. در پایان به منظور بررسی تأثیرگذاری این سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران کارت امتیازی و نقشه استراتژیک پیشنهاد گردیده است.
گلدی صدقی(1386)
گلدی صدقی در پایاننامه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت دولتی) خود به بررسی رابطه سرمایه فکری و بازده مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته که فرضیات تحقیق مزبور 1 – بررسی رابطه بین سرمایه فکری با بازده مالی جاری شرکتها 2 – بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی آتی شرکتها و 3 – بررسی رابطه سطوح سرمایه فکری در صنایع مختلف بوده است در این تحقیق از سه شاخص مالی بازده دفتری حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه و عایدی هر سهم استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق مذکور، میانگین شاخص مالی درسطوح مختلف و سرمایه فکری با بازده جاری و آتی شرکت رابطه معنی داری دارد.
اصغرنژاد امیری(1387)
اصغرنژاد امیری در پایاننامه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت مالی) به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق ضریب ارزش افزوده فکری مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده سهام و سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است. فرضیههای در نظر گرفته شده دراین تحقیق بشرح 1 – بررسی وجود رابطه معنا داربین سرمایه فکری و بازده مالی شرکتهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران و 2 – بررسی وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و بازده مالی آتی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران میباشد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی، سرمایه فکری و بازده مالی آتی، نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکتها سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.
همتی(1388)
همتی در رساله دکتری خود از طریق مقایسه شش مدل سنجش سرمایه فکری به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی از جمله ارزش افزوده اقتصادی105 ، ارزش افزوده بازار106 و ارزش افزوده سهامدار107 پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق مبین وجود رابطه بین مقیاس سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار بوده است.
ابراهیمی(1388)
ابراهیمی در پایاننامه کارشناسی ارشد (رشته حسابداری) به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده دارایی، سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است. فرضیههای در نظر گرفته شده در این تحقیق بشرح 1ـ بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد و 2ـ بین سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد، میباشد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری وآینده شرکت هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع وجود دارد و بین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1. مقدمه
در فصل دوم به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شد. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق، هدفها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوهای او را دقیقتر، سریعتر و آسانتر در دستیابی به پاسخ پرسشهای تحقیق موردنظر یاری مینماید.
تحقیق حاضر بدنبال بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با کارآیی مالی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این فصل در ارتباط با فرضیه‌های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمان و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و روش‌های آزمون فرضیه‌ها و معرفی مدل تحقیق بحث شده است.
3-2. فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمانی اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید. بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودن آن باید مورد آزمون قرار گیرد (حافظ‌نیا، 1382، 110).
در طی دهه گذشته کسب و کارها، اهمیت مدیریت داراییهای نامشهود خود را درک کردهاند و توسعه مارکها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمانها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفتهاند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این داراییهای نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمانها بوجود میآورد. یکی از مهمترین داراییهای نامشهود که در سالهای اخیر بنگاههای انتفاعی توجه زیادی به آن میکنند، سرمایه فکری موجود در بنگاه است. سرمایه فکری از آن جهت برای شرکتها اهمیت دارد که باعث میشود تا شرکت بتواند از طریق راهبردهای نوآوری، توان رقابت خود را در میان سایر واحدها حفظ نماید. زیرا که واحدهای انتفاعی برای تداوم فعالیت نیاز دارند که یکی از استراتژیهای رهبری در قیمت یا رهبری در تمایز و نوآوری را انتخاب و پیگیری نمایند. موفقیت در هر یک از این استراتژیها، تأثیرات مثبت و مطلوبی بر کارآیی و عملکرد بنگاهها دارد.
بنابراین پیشبینی میشود که سرمایه فکری و سرمایه نوآوری رابطه مستقیم و معناداری با ارزش و کارآیی مالی شرکتها داشته باشند. بر این اساس، چهار فرضیه در تحقیق حاضر بصورت ذیل مطرح شده است. (بونتیس108،2000)
1) بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
2) بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
3) بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
4) بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
3-3. تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به فرضیه‌های آماری
هدف از تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به فرضیه‌های آماری، توانمند کردن محقق در آزمون فرضیه‌ها است. بطور کلی هدف از آزمون فرضیه‌های آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه زده‌ایم، قویاً قابل تأیید است یا خیر؟ فرضیه‌های آماری، جمله‌ها یا عبارت‌هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است (خاکی، 1384).
فرضیه‌های آماری این تحقیق به صورت زیر تدوین می شوند:
فرضیه اول
H0 : بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1: بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم
H0 : بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنی داری وجود ندارد.
H1 : بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم
H0 : بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1: بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
فرضیه چهارم
H0 : بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
H1: بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود دارد.
3-4. روش تحقیق
در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راههای معتبر به واقعیتها دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق میکوشد با پردازش علمی و منظم درون دادهها، فرضیههای خود را به بوته آزمایش بگذارد.
روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود میباشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس دادههای تاریخی میباشد. روش موردنظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون میباشد. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل میگردد. این تحقیقات دارای یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل هستند که میزان اثر متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از طریق آزمونهای رگرسیون برازش میشود.
هدف تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با کارآیی مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. براین اساس دادههای شرکتهای نمونه برای یک دوره زمانی شش ساله از 1383 تا 1388 جمعآوری میگردد. سپس براساس روش ذیل متغیرهای تحقیق اندازهگیری و فرضیات آزمون میگردند.
3-5. جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای موجود در صنعت داروسازی و صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. انتخاب نمونهها از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام میشود:
1) پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
2) شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
3) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی بورس منتقل نشده باشد.
4) نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامهحل اختلاف، دادگاه صالح، اعمال مجرمانه

Written by 

پاسخی بگذارید