دانلود پایان نامه

است و درنتیجه فرض H0 فوق رد میشود و الگوهای برآورد شده بلحاظ آماری معنیدار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی میباشد.
جدول 4-12 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی آزمون فرضیه چهارم را نشان میدهد. فرضیههای آماری مربوط برای بررسی رابطه بین سرمایه نوآوری با کارآیی مالی براساس الگوی آزمون فرضیه چهارم بشرح ذیل میباشند.
H0: ?1=0
H1: ?1?0
جدول 4-12: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه چهارم
آزمونهای هم خطی
سطح معنی داری
(P-value)
آماره t
اندازه ضریب
متغیر
عامل تورم واریانس
تلورانس
005/1
995/0
027/0
089/2-
067/0-
RTD
011/1
989/0
009/0
621/2-
162/0
Size
008/1
992/0
000/0
993/3
246/0
Grow
آماره های آزمون های هم خطی برای همه متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی نزدیک به عدد 1هستند. بر این اساس بین متغیرهای مستقل الگوی برازش داده شده، هم خطی شدیدی وجود ندارد.
نتایج نشان میدهد که ضریب برآوردی برای متغیر کارآیی سرمایه نوآوری (RDT ) به میزان 067/0- است و سطح معنیداری آن 027/0 میباشد که کمتر از سطح خطای آزمون میباشد. این یافته حاکی از یک ارتباط معکوس و معنادار بین سرمایه نوآوری با بازده داراییها میباشد. بعبارتی، هر چه شرکت سرمایه بیشتری (کمتری) را در تحقیق و توسعه صرف نموده است؛ بازده کمتر (بیشتری) از داراییها کسب کرده است.
ضرایب برآوردی برای متغیرهای کنترل، هر دو مثبت و زیر 05/0 هستند. این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنیدار بین اندازه و نرخ رشد فروش با بازده داراییهای شرکتهای نمونه آماری میباشد.
براساس نتایج فوق، فرضیه H0: ?1=0 رد میشود. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرضیه چهارم تحقیق و ادعای مطرح شده در آن مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکت پذیرفته میشود.
4-10. خلاصه فصل
در این فصل، فرضیات تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در این فرضیات ارتباط میان ارزش شرکت و بازده داراییها با سرمایه فکری و سرمایه نوآوری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج در مجموع نشان داد که ارزش شرکت (که از طریق معیار کیوتوبین اندازهگیری شده است) با هیچ یک از متغیرهای مستقل تحقیق ارتباط معناداری ندارد و کارآیی مالی (که از طریق بازده داراییها اندازهگیری شده است) با سرمایه فکری ارتباط مستقیم و معنادار و با سرمایه نوآوری ارتباط معکوس و معناداری دارد. خلاصه نتایج تحلیل آماری در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول 4-13 : خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
خلاصه فرضیه
ضریب تعیین
ضریب متغیر مستقل اساسی
سطح معنی داری
نتیجه
H0 : بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
641/0
009/0-
834/0
پذیرش H0
H0 : بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
459/0
693/0
000/0
رد H0
H0 : بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
64/0
003/0
082/0
پذیرش H0
H0 : بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
397/0
067/0-
027/0
رد H0
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1. مقدمه
نظر به ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش و تغییرات حاصل شده در ماهیت فعالیت شرکتها در سطح تجارت جهانی، امروزه سرمایه فکری و ایجاد نوآوری در محصولات به عنوان یکی از ارکان اساسی شرکتها جهت ایجاد بازدهی تلقی میگردد. در این میان حسابداری سنتی به اندازهگیری ترازنامه مالی دارایی ملموس اکتفا نموده و قادربه محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمیباشد. سرمایه فکری و سرمایه نوآوری میتواند از طریق هدایت و مدیریت، تکنیکهای سازمانی، مهارتهای حرفهای، روابط مشتریان و تجارب، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در بازار و بهبود عملکرد مالی گردد. عدم توجه به شناخت، اندازهگیری و درک ارزش اجزای مرتبط با سرمایه فکری و سرمایه نوآوری میتواند منجر به تصمیم ناکارآمد سرمایهگذاری در فرآیند تصمیمگیری شود. از این رو سنجش و ارزیابی این عوامل میتواند نقش به سزایی در فرآیند تصمیمگیری افراد داشته باشد.
یک پژوهش علمی، مشتمل بر مراحل منظم و سازمان یافتهای است که پژوهشگر براساس آن سعی در پیشبرد منطقی تحقیق دارد. پیگیری این مراحل در طول تحقیق، پژوهشگر را به اهداف موردنظر میرساند. پس از بررسی جامع موضوع تحقیق و انجام آزمونهای آماری لازم است که نتیجهگیری نهایی از تحقیق بعمل آید و نتایج تعمیم داده شود.
در این فصل نتایج حاصل از پژوهش انجام شده بصورت خلاصه ارائه شده و نتایج مزبور براساس مبانی نظری تحیقق تشریح و تفسیر میشوند. ابتدا یافتههای حاصل از آزمون فرضیات تحقیق مطرح میگردد. سپس این یافتهها با نتایج تحقیقات پیشین مقایسه میشوند. در پایان فصل، پیشنهادهای کاربردی با توجه به یافتههای تحقیق و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی مرتبط ارائه شده است.
5-2. خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
یکی از راههای موفقیت در بازار رقابتی محصول، راهبرد نوآوری در محصول است. این امر برای کسب مزیت رقابتی و تداوم آن مهم و ضروری است. در واقع شرکتها برای بقا و تدواوم فعالیت نیازمند گونهای از مزیتهای رقابتی هستند که متمایز بودن محصول میتواند یکی از آنها باشد. رسیدن به این مزیت رقابتی به سطح دانش موجود در شرکت بستگی دارد. چنانچه شرکت بتواند در مسیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پیشگام باشد؛ امکان کسب و حفظ مزیت رقابتی متمایز بودن بیشتر خواهد بود.
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکتهای موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براین اساس در تحقیق حاضر چهار فرضیه پژوهشی مطرح و آزمون شد که نتایج حاصل از آزمون آنها، بصورت خلاصه در جدول 5-1 آمده است.
جدول5-1: نتایج آزمون فرضیات
فرضیه
نوع ارتباط
نتیجه
H0 : بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنی داری وجود ندارد.
معکوس
تأیید
H0 : بین سرمایه فکری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
مستقیم
عدم تأیید
H0 : بین سرمایه نوآوری و ارزش شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
مستقیم
تأیید
H0 : بین سرمایه نوآوری و کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معنیداری وجود ندارد.
معکوس
عدم تأیید
5-2-1. خلاصه نتایج فرضیه اول
نتایج نشان میدهد که ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش شرکت معنیدار نبوده است. براساس مبانی نظری تحقیق، انتظار میرفت که ارتباط مستقیم و معناداری بین دو متغیر مذکور وجود داشته باشد. چنین نتیجهای ممکن است ناشی از عدم بکارگیری صحیح منابع مالی باشد. سهامداران انتظار دارند که مدیر شرکت با ترکیب بهینه و کارآیی عوامل تولید، ارزش شرکت را بالا ببرد. این انتظار منطقی و معقول بنظر میرسد و میتوان آن را یکی از اهداف اساسی سرمایهگذاری در واحدهای انتفاعی دانست. ولی همانطور که نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول این تحقیق نشان داد، سرمایه فکری تأثیر معناداری بر ارزش شرکت نداشته است. در مجموع میتوان دو دلیل برای چنین نتیجهای بیان نمود.
1) عدم وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری با ارزش شرکت ممکن است ناشی از شیوههای اندازهگیری این دو متغیر باشد. همانطور که میدانیم سیستمهای گزارشگری موجود، براساس ارزشهای تاریخی هستند و بیشتر عوامل تولیدی را با توجه به بهای تمام شده تاریخی آنها گزارش مینمایند که ممکن است از ارزش فعلی فاصله زیادی داشته باشد. در هر دو متغیر سرمایه فکری و ارزش شرکت، ارزش دفتری داراییها نقش داشته است و احتمالاً علت عدم معنیداری روابط بین این دو متغیر، استفاده از این شیوههای اندازهگیری باشد.
2) دلیل دیگر عدم وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری با ارزش شرکت، احتمالاً، عدم ایجاد ترکیب مناسب بین اجزای سرمایه فکری در جهت رشد ارزش شرکت بوده است. از طرفی باید توجه داشت که تحقیق حاضر در بین شرکتهای صنعت سیمان و صنعت داروسازی انجام شده است که شاید اساساً در این شرکتها به سرمایه فکری کمتر توجه شده است.
5-2-2. خلاصه نتایج فرضیه دوم
در آزمون فرضیه دوم ثابت شد که بین سرمایه فکری با کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این نتیجه با مبانی نظری و پیشبینی مطرح شده در فرضیه دوم سازگار است. بعبارت دیگر همچنانکه انتظار میرفت، با افزایش (کاهش) سرمایه فکری، میزان کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری (که از طریق بازده داراییها اندازهگیری میشود) بیشتر (کمتر) شده است.
این نتیجه از جهات مختلفی قابل ارزیابی و تفسیر میباشد:
1) شرکتهای نمونه آماری توانستهاند با ترکیب صحیح عوامل تولید و بکارگیری منابع موجود، بازدهی داراییها را بالا ببرند. این نتیجه از آن جهت قابل توجه است که سرمایه فکری بازتاب ایجاد ارزش افزوده از طریق مصرف منابع میباشد و نتایج نشان داد که ترکیب صحیح این منابع در سرمایههای انسانی و ساختاری باعث بازدهی بیشتر در شرکتهای صنعت داروسازی و صنعت سیمان شده است.
2) نتایج نشان داد که سرمایه فکری میتواند بعنوان یک عامل مؤثر در عملکرد واحدهای انتفاعی مورد توجه قرار گیرد. این نتیجه میتواند مورد توجه سهامداران و مدیران این واحدها قرار گیرد و آنها را سوق دهد تا با تغییر برخی از رویکردهای مدیریتی، سعی نمایند که وجود سرمایههای فکری در واحدها را مدنظر قرار داده و در جهت بکارگیری صحیح آن تدبیر نمایند. چنین رویکردی ممکن است آگاهی مدیران را افزایش داده و در نتیجه، تأییرات مطلوب و مثبت سرمایه فکری را بهبود ببخشد.
5-2-3. خلاصه نتایج فرضیه سوم
نتایج حاصل از فرضیه سوم نشان داد که بین سرمایه نوآوری با ارزش شرکتهای موجود در صنایع سیمان و داروسازی ارتباط معناداری وجود ندارد. این نتیجه، مشابه نتیجه بدست آمده از فرضیه اول تحقیق است. در فرضیه اول نیز که رابطه بین سرمایه فکری با ارزش شرکتها بررسی شد؛ نتایج معناداری بدست نیامد. این یافته نشان میدهد که احتمالاً، تغییرات در سرمایه فکری و سرمایه نوآوری، تأثیری در ارزش شرکتها ندارد.
نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق از آن جهت که نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول را تأیید می-کند؛ مورد توجه و قابل تأمل میباشد. چنین نتایجی به مدیران و سهامدارن پیام میدهد که احتمالاً سرمایهگذاری در نیروی کار و ساختارهای تحقیق و توسعه، تغییری در ارزش شرکت ایجاد نکرده است. از آنجایی که تغییرات ارزش شرکت بر پایه واکنشهای بازار سرمایه تعریف میشود؛ میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه یا از وجود سرمایههای فکری و سرمایههای انسانی در واحدهای انتفاعی و تأثیراتشان مطلع نیستند و یا اینکه این عوامل محتوای اطلاعاتی لازم جهت تغییر ارزش شرکت را نداشتهاند.
5-2-4. خلاصه نتایج فرضیه چهارم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که بین سرمایه نوآوری با کارآیی مالی شرکتهای نمونه آماری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه چهارم، سازگار است ولی مطابق با مبانی نظری نمیباشد. زیرا که انتظار میرفت با افزایش سطح سرمایه نوآوری (شدت تحقیق و توسعه)، کارآیی مالی شرکتها افزایش یابد. به عبارت دیگر یک رابطه مستقیم بین این دو متغیر پیشبینی میشد در حالی که نتایج حاکی از یک رابطه معکوس میباشد. در تحلیل و تفسیر این یافته میتوان دلایل و تفاسیر ذیل را ارائه نمود:
1)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوعمکانیابی، شبکه های حسگر بی سیم، شبکه های حسگر

Written by 

پاسخی بگذارید