تیر ۱۹, ۱۳۹۹

منبع پایان نامه با موضوع انکوباسیون، دمای، سانتی، آپوپتوز

درصد میانگین قطعه قطعه شدن DNA اسپرم پس یک ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنا داری را نشان نداد (151/0P < ).
اختلاف درصد میانگین قطعه قطعه شدن DNA اسپرم پس سه ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به یک ساعت انکوباسیون بطور معنی دار افزایش یافته بود (002/0P < ).
سه ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنی داری را نشان نداد (405/0P < ). نمودار3-4: مقایسه میانگین قطعه قطعه شدن DNA اسپرم در زمان های مختلف انکوباسیون بعد از آماده سازی به روش Swim-up 3-3- تست SCD برای بررسی میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم میباشد: :A اسپرم داری هاله ی بزرگ در اطراف سر خود می باشد ، یعنی DNA اسپرم سالم است.B : اسپرمی که هاله ندارد بدین معنی که DNA آن قطعه قطعه شده است.C : اسپرم دارای هاله متوسط داری قطعه قطعه شدن DNA می باشد. هرچه هاله ی ایجاد شده در اطراف سر اسپرم بزرگتر باشد DNA سالم تر است. 3-6- نتایج اثر زمان های مختلف انکوباسیون(3،2،1،0ساعت) بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی آپوپتوز اسپرم
بلافصله بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up (زمان صفر) درصد میانگین آپوپتوز اسپرم 933/0±90/4، یک ساعت بعد از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد 05/1±10/7، دو ساعت بعد از انکوباسیون 864/0±19/9 و سه ساعت بعد از انکوباسیون 788/0±95/10 گزارش شد.
میزان آپوپتوز اسپرم بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up در زمان صفر نسبت به پس از یک ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد بطور معنی دار افزایش نیافته بود(335/0P < ) اما پس از دو ساعت و همچنین سه ساعت انکوباسیون اسپرم در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به زمان صفر میزان آپوپتوز اسپرم اختلاف معنی داری پیدا کرد (008/0P < ، 0001/0P < ).
درصد میانگین آپوپتوز اسپرم پس یک ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنا داری را نشان نداد(375/0P < ).
اختلاف درصد میانگین آپوپتوز اسپرم پس سه ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به یک ساعت انکوباسیون بطور معنی دار افزایش یافته بود (020/0P < ).
سه ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد میزان آپوپتوز اسپرم نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنی داری را نشان نداد (528/0P < ). نمودار3-5: مقایسه میانگین آپوپتوز اسپرم در زمان های مختلف انکوباسیون بعد از آماده سازی به روش Swim-up
]]>