دانلود پایان نامه

پیکسل با یکی از گروه‌های نمونه، از ماتریس واریانس و بردار میانگین که خود واریانس و همبستگی ارزش‌های طیفی را تعریف می‌کند استفاده می‌گردد. درجه طبقه‌بندی نیز نسبت به مقیاس تصویر مورد استفاده متفاوت است. هر چقدر قدرت تفکیک مکانی ماهواره بهتر باشد عوارض کوچک‌تری قابل تشخیص می‌باشد و دقت طبقه‌بندی بالاتر می‌رود. در این تحقیق از تصویر سنجنده TM به منظور به هنگام سازی نقش? کاربری منطقه مورد مطالعه استفاده گردید که بر اساس تقسیم‌بندی اندرسن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنجنده TM می‌توان نقشه کاربری اراضی با سطح طبقه‌بندی درجه 2 استخراج کرد. پس از حاصل شدن نقش? کاربری اراضی منطق? مورد مطالعه بر اساس مقیاس‌های مختلف، کاربری‌های مختلف وزن‌دهی شدند.
جدول ‏3-4: کاربری اراضی (ساحلی) و نحو? طبقه بندی مجدد به آن‌ها در مقیاس‌های مختلف
کاربری اراضی
کاربری اراضی
همپوشانی شاخص
بولین
مقیاس زبانی
فازی
BL
اراضی بدون پوشش
1
ضعیف
022/0
URB
مناطق مسکونی
2
ضعیف
022/0
SEA
دریا
3
ضعیف
022/0
R3
مراتع کم تراکم
4
متوسط
036/0
IF
زراعت آبی و باغات
5
متوسط
041/0
SS
پهنه‌های ماسه‌ای
6
متوسط
042/0
F3
جنگل تنک
7
خوب
049/0
SL
اراضی شور و نمکزار
8
1
خوب
057/0
RB
بستر رودخانه
9
خوب
107/0
PF
جنگل دست‌کاشت
10
1
خیلی خوب
226/0
MAN
جنگل مانگرو
11
1
خیلی خوب
376/0
شکل ‏3-6: نقشه کاربری اراضی(ساحلی) منطقه
3‌. 4‌ .3‌. لایه ژئومورفولوژی
بیش از یک‌صد سال است که نقشه‌های ژئومورفولوژی برای تشریح و توزیع فضائی لندفرم‌ها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی بکار گرفته می‌شود. قبل از بکارگیری فناوری GIS در ژئومورفولوژی، بسیاری از تحلیل‌ها به صورت دستی انجام می‌گرفت که بسیار پیچیده و بغرنج می‌نمود به‌خصوص برای طرح‌های ویژه‌ای که ضوابط خاصی را هم طلب می‌کرد. از اواخر دهه 1980 استفاده از GIS در ژئومورفولوژی به عنوان ابزاری برای بررسی داده‌های فضایی بسیار وسیع در طرح‌های علمی مطرح گردید. هنوز هم توسعه مطالعات ژئومورفولوژیکی با استفاده از GIS به صورت وسیعی برای تهیه نقشه‌های ژئومورفولوژی و تهیه داده‌های مورد نیاز مطالعات علمی انجام می‌گیرد. جهت تهیه لایه ژئومورفوتوژی با استفاده از اطلاعات موجود اداره سواحل و بنادر تهران و نقشه کاغذی موجود، نقشه را ژئورفرنس کرده و نقشه آن در شکل (شماره 3-7) نشان داده شده است. در مرحله بعد این لایه به 14 کلاس تقسیم گردید و با استفاده از نرم افزار Expert choice اقدام به وزن‌دهی بر اساس نظرات کارشناسی گردید. که جدول(شماره 3-5) وزن کلاس‌های مختلف لایه ژئومورفولوژی را نشان می‌دهد.
جدول ‏3-5: ژئومورفولوژی و نحو? طبقه بندی مجدد به آن‌ها در مقیاس‌های مختلف
(کد حروفی) رخساره ژئومورفولوژی
رخساره یا واحد
(نام عرصه)
همپوشانی شاخص
بولین
مقیاس زبانی
فازی
Mountain
کوهستان
1
ضعیف
013/0
Salty flat
فلات نمکی
2
ضعیف
014/0
Hills(Bad-land)
تپه
3
ضعیف
014/0
Glacis
دشت‌سر
4
ضعیف
014/0
Sand dune
تپه ماسه‌ای
5
ضعیف
016/0
Hills(Karest)
کارست
6
ضعیف
016/0
Racky shore
ساحل صخره‌ای
7
ضعیف
016/0
Sand beach
ساحل ماسه‌ای
8
متوسط
042/0
Alluviall fan
مخروطه افکنه
9
1
متوسط
097/0
Delta
دلتا
10
1
خوب
145/0
Mangrove forest
جنگل
11
1
خوب
145/0
Tidal flat
فلات جزرومدی
12
1
خوب
151/0
Barrier island
جزایر سدی
13
1
خوب
152/0
Creek
خور
14
1
خیلی خوب
164/0
شکل ‏3-7: نقشه ژئومورفولوژی منطقه
3‌. 4‌ .4‌. لایه خورهای ساحلی
خورهای دهستان سیریک از بخش بیابان در شهرستان میناب، شامل خورآذینی، کرتان، زیارت، پاچور و گناری گستره ای به وسعت 773 هکتار از اجتماعات آمیخته، نامنظم و ناهمسال از درختان حرا78 و چندل79 را در خود جای داده است. این رویشگاه تنها محدوده‌ای از جنگل‌های مانگرو در کشور است که گونه چندل در آن مشاهده می‌شود و از این نظر شرایط انحصاری دارد. به منظور تهیه لایه خورهای ابتدا با استفاه از Google Earth محدوده پراکنش خورها رقومی گردید و سپس با استفاده از دستور Kml to layer به shapefile تبدیل گردید. که نقشه آن در شکل (شماره 3-8) نشان داده شده است. و در مرحله بعد این لایه به دو کلاس تقسیم گردید و با استفاده از نرم افزار Expert choice اقدام به وزن‌دهی بر اساس نظرات کارشناسی گردید. که جدول (شماره 3-6) وزن کلاس‌های مختلف لایه خور را نشان می‌دهد.
جدول ‏3-6: خورهای ساحلی و نحو? طبقه بندی مجدد به آن‌ها در مقیاس‌های مختلف
خورهای ساحلی
همپوشانی شاخص
بولین
مقیاس زبانی
فازی
وجود دارد
1
1
خیلی خوب
9/0
وجود ندارد
2
ضعیف
1/0
شکل ‏3-8: نقشه پراکنش خورهای منطقه
3‌. 4‌ .5‌. لایه خط جزر ومد
جنگل‌های مانگرو تنها در آب کم‌عمق و نواحی جزر ومدی توسعه می‌یابند و شدیداً تحت تاثیر جزر و مد قرار دارند (نیباکن80،1997). این درحالی است‌که طبق بررسی‌های (اوودم و همکاران81،1982) حرکت جریان جزر و مد برای مانگرو یک الزام به حساب نمی‌آید و تنها واجد برخی کارکردهای غیرمستقیم است. نخست آنکه جزر و مد به حذف گونه‌های آوندی بزرگتر رقیب کمک می‌کند و به مانگرو اجازه بقا می‌دهد ودوم، جزر ومد آب شور را به بخش‌های بالاتر مصب‌ها انتقال می‌دهد و سبب می‌شود مانگروها به داخل خشکی نفوذ کنند، جریان کشند همچنین مواد مغذی را به داخل و پسمانده‌ها را به خـارج از جنگل انتقال می‌دهد. شایان ذکر است فعالیت جزر و مد مانع می‌شود شوری خاک در مناطقی که میزان تبخیر بالا است به سطح مرگ آفرین برسد و در نهایت جزر و مد به پراکنش بذرهای جوانه زده کمک می‌کند. لذا توسعه یافته‌ترین اجتماعات مانگرو در مناطقی دیده می‌شود که بیشترین نوسان جزر ومدی وجود دارد. جزر و مد محدوده عمودی آن تعیین کننده دوره میزان غرقابی جنگل است و این تناوب غرقابی اهمیت قابل توجهی در تعیین نوع اجتماعات مانگرو یک ناحیه دارد و ممکن است مسئول انواع مختلفی ناحیه‌بندی مانگرو باشد (دانه‌کار، 1380).
در ارتباط با جزرو مد آب حالت‌های مختلفی به شرح زیر قابل تشخیص است:
مد82: وضعیت آب بالا، در این حالت آب دریا بین حد پائینی و حد بالائی بعدی قرار دارد (فرهنگ آبیاری و زهکشی، 1354؛ شایان، 1373).
جزر83: پسروی سطح آب دریا یا وضعیت آب پایین را گویند که در این حالت آب، بین حد بالائی و حد پایینی بعدی قرار می‌گیرد (فرهنگ آبیاری و زهکشی، 1354؛ شایان، 1373).
مهکشند یا جزر و مد حداکثر یا کشند بیشینه84: این جزر و مد دارای دامنه‌ای بزرگ‌تر از جزر و مدهای معمول است و هر ماه دوبار (اول ماه و چهاردهم ماه) اتفاق می‌افتد (شایان، 1373). جزر و مد بیشینه زمانی رخ می‌دهد که ماه و خورشید و زمین در یک امتداد قرار می‌گیرند و قوه‌ی جاذبه هر دو با یکدیگر جمع شود. در این ارتباط دو وضعیت ممکن است رخ دهد، نخست آنکه ماه در موقعیت هلال (ماه نو) باشد و بین زمین و خورشید قرار گیرد و یا ماه در قرص کامل است و زمین بین ماه و خورشید در یک محور قرار گیرد. در حالت‌های یادشده بخش‌هایی از زمین که بر روی محور خورشید، ماه و زمین قرار دارند با بالاترین میزان مد یا مهکشند بیشینه85 و بخش‌هایی از زمین که در موقعیتی با 90 درجه اختلاف قرار دارند با کمترین میزان جزر یا کهکشند بیشینه86 مواجه هستند. مهکشند‌ها ارتباطی به فصل ندارند ولی باور عمومی‌ بر این است که واژه spring از یک کلمه مربوط به قرون وسطی به معنی خیز برداشتن گرفته شده است. بزرگ‌ترین مهکشندها مدت زمان بسیار کمی ‌بعد از ماه نو و ماه کامل در نزدیکی نقطه اعتدالین رخ می‌دهند. اعتدال بهاری زمان تحویل سال ایرانی است (حدود 21 مارچ) و اعتدال پاییزی روز اول مهرماه (حدود 23 سپتامبر) روی می‌دهد.
کهکشند، جزر و مد حداقل یا کشند کمینه87: این جزر و مد دارای دامنه مختصر است و در طی فاصله میان جزر آب و مد آب کم است (شایان، 1373).
شکل ‏3-9: نمودار بالاترین مهکشند در ایستگاه سیریک
تهیه لایه خط جزر و مد ابتدا با استفاه از Google Earth محدوده پراکنش خط جزر و مد رقومی گردید و سپس با استفاده از دستور Kml to layer به shapefile تبدیل گردید. که نقشه آن در شکل(شماره 3-9) نشان داده شده است. و در مرحله بعد این لایه به دو کلاس تقسیم گردید و با استفاده از نرم افزار Expert choice اقدام به وزن‌دهی بر اساس نظرات کارشناسی گردید. که جدول (شماره 3-7) وزن کلاس‌های مختلف لایه حرا را نشان می‌دهد.
جدول ‏3-7: خط جزر و مد و نحو? طبقه بندی مجدد به آن‌ها در مقیاس‌های مختلف
خط جزر و مد
همپوشانی شاخص
بولین
مقیاس زبانی
فازی
وجود دارد
1
1
خیلی خوب
9/0
وجود ندارد
2
ضعیف
1/0
شکل ‏3-10: نقشه خط جز و مد منطقه
3‌. 4‌ .6‌. لایه پراکنش گونه‌های جنگلی مانگرو
رویش‌های مانگرو منطقه سیریک در حد و فاصل دو رودخانه گز و حیوی در خورهای پاچور، نخل زیارت، گارندهو، زیارت، گناری، آذینی و کرتان وجود دارند که صرف نظر از دو خور اول در دیگر خورها، اجتماعات حرا و چندل را می‌توان در کنار هم مشاهده کرد. نزدیک‌ترین خور دارای مانگرو (خور پاچور) در فاصله‌ای حدود 15 کیلومتر از مرکز بخش سیریک قرار دارد و آخرین خور (خور کرتان) در 27 کیلومتری سیریک قرار دارد (صادقی، 1384). به منظور تهیه لایه پراکنش گونه‌های مانگرو ابتدا با استفاه از Google Earth محدوده پراکنش گونه‌های مانگرو رقومی گردید و سپس با استفاده از دستور Kml to layer به shapefile تبدیل گردید.که نقشه آن در شکل شماره (3-10) نشان داده شده است. و در مرحله بعد این لایه به دو کلاس تقسیم گردید و با استفاده از نرم افزار Expert choice اقدام به وزن‌دهی بر اساس نظرات کارشناسی گردید. که جدول (شماره 3-8) وزن کلاس‌های مختلف لایه حرا را نشان می‌دهد.
جدول ‏3-8: پراکنش گونه‌های جنگلی مانگرو و نحو? طبقه بندی مجدد به آن‌ها در مقیاس‌های مختلف
پراکنش گونه‌های مانگرو
همپوشانی شاخص
بولین
مقیاس زبانی
فازی
وجود دارد
1
1
خیلی خوب
9/0
وجود ندارد
2
ضعیف
1/0
شکل ‏3-11: نقشه پراکنش گونه‌های جنگلی مانگرو
3‌. 4‌ .7‌. لایه پراکنش گل‌خورک
گل خورک‌ها88 ویژه‌ترین نوع ماهی در جنگل‌های مانگرو ایران محسوب می‌شوند که در تمام رویشگاه‌های مانگرو در استان هرمزگان نیز مشاهده می‌شوند. این آبزی کوچک که در ابعاد 15 تا 35 سانتی‌متر همه‌جا بر پهنه‌های گلی رویشگاه به ویژه در هنگام جزر آب در حال جست و خیز مشاهده می‌شود، جانوری با شرایط ویژه زیستگاه‌های انتقالی است و توانایی زیست در هر دو زیست‌بوم محل زندگی خود را دارد. گل‌خورک‌ها که ماهیان خزنده نیز نامیده می‌شوند (زهزاد و مجنونیان،‌ 1376). به منظور تهیه لایه پراکنش گل‌خورک ابتدا با استفاه از GPS نقاط حضور گونه مشخص گردیدند و به منظور پوشش کامل نقاط حضور و بر طرف شدن خطای ناشی از برداشت نقاط عدم حضور پیرامون نقاط حضور گونه با توجه به تشابه نقاط حضور محدوده‌ای به شکل پلی‌گون مشخص شد. محدوده پراکنش گل‌خورک رقومی گردید و سپس با استفاده از دستور Kml to layer به shapefile تبدیل گردید. که نقشه آن در شکل شماره (3-11) نشان داده شده است. و در مرحله بعد این لایه به دو کلاس تقسیم گردید و با استفاده از نرم افزار Expert choice اقدام به وزن‌دهی بر اساس نظرات کارشناسی گردید. که جدول شماره (3-9) وزن کلاس‌های مختلف لایه حرا ر

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه با موضوعoC، (2CH),، (CH),

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید